Buradasınız

BURSA’DA ÖLÇÜLEN KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) VE PARTİKÜL MADDE (PM) SEVİYELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ

TEMPORAL FLUCTUATION OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND PARTICULATE MATTER (PM) LEVELS MEASURED IN BURSA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Because of residential heating in winter months air quality may be negatively affected in big cities. In this study, the annual and seasonal distribution of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) concentrations, measured between 1988 and 2003 in seven districts of Bursa, have been studied. Average concentration values were determined based on measurements taken from these 7 districts and these values fluctuated between 90,2±59,1 µg/m3 and 23,5±20,8 µg/m3 for PM, 218,4±159,3 µg/m3 and 44,8±39,9 µg/m3 for SO2. Improvements in air quality after 1992, when natural gas usage was started, was discussed. Measurements of PM and SO2 taken from Bursa were compared with the limits in Turkish Air Quality Control Regulation (TAQCR) and measurements from different locations.
Abstract (Original Language): 
Büyük şehirlerde evsel ısınma etkisiyle özellikle kış aylarında hava kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, Bursa’da 7 semtte ölçülmüş olan kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonlarının 1988-2003 yılları arasındaki yıllık ve mevsimlik dağılımları incelenmiştir. 7 semtin ölçümleri göz önüne alınarak Bursa için ortalama konsantrasyon değerleri belirlenmiştir ve bu değerler PM için 90,2±59,1 µg/m3 ile 23,5±20,8 µg/m3 , SO2 için 218,4±159,3 µg/m3 ile 44,8±39,9 µg/m3 arasında salınım göstermiştir. 1992 yılında doğalgaza geçiş yapılmasıyla hava kalitesinde gözlenen iyileşme tartışılmıştır. Bursa’da ölçülen PM ve SO2 değerleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) ve diğer bölgelerde ölçülen değerler ile karşılaştırılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Müezzinoğlu A., “Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları”, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yayınları, İzmir, 1987, 165-167.
[2] Tırıs M., Kalafatoğlu E., Okutan H., “Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü”, Tübitak
Marmara Araştırma Merkezi Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü, Gebze-Kocaeli,
1993, 7-8.
[3] Chenier, P.J., “Survey of Industrial Chemistry (2. Baskı)”, VCH Publishers, Inc., ABD,
1992.
[4] Nakomen E., “Kömür”, Dokuz Eylül Üniversitesi Basım Ünitesi, İzmir, Nisan 1988, 186-
187.
[5] Tünay O., Alp K., “Hava Kirlenmesi Kontrolü”, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1996,
40.
[6] Seinfeld J.H., “Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution”, John Wiley&Sons,
ABD, 1986.
[7] Taşdemir Y., “Bursa’da Kükürt Dioksitten Kaynaklanan Hava Kirliliği”, Ekoloji Dergisi,
2001.
[8] Etemoğlu A.B., Kırbıyık M., “Bursa’da Hava Kirliliğine Genel Bir Bakış”, I. Uludağ
Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 1996, 561-570.
[9] Güneş M., Özer U., Cebe M., “Bursa Şehir Atmosferinde Gözlenen Kükürt Dioksitin
Çeşitli Faktörlere Göre Değişiminin İrdelenmesi”, Uludağ Üniversitesi’nde Çevre Konulu
Bilimsel Etkinlikler Özet Kitabı, Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Bursa, 1999, 5.
[10] Akkurt A., “Bursa Şehir Merkezindeki Hava Kirletici Kaynakları ve Miktarları”, Lisans
Tezi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, 2000.
[11] Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY), Resmi Gazete (No:19269), 1986.
[12] Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ), Araştırma ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ankara,
2004.
[13] Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Bursa Çevre Durum Raporu 1. Taslak”, 1998.
[14] WHO Resmi Web Adresi, “http://www.who.int/inf-fs/en/fact187.html”, 2003.
[15] Finlayson-Pitts B.J., Pitts J.N., “Atmospheric Chemistry: Fundamentals and Experimental
Techniques”, John Wiley&Sons, ABD, 1986.
[16] Atımtay A., Ergül C., “Ankara’daki Hava Kirliliğinin Yıllar İçinde Değişimi ve Doğalgaz
Kullanımının Etkileri”, Hava Kirlenmesi ve Kontrolu Ulusal Sempozyumu, İzmir, 1999,
39-45.
[17] Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), “http://www.die.gov.tr”, 2004.
[18] Tayanç M., Karaca M., Saral A., Ertürk F., “İstanbul’da Hava Kirliliği Modellemesi,
Uygulamaları ve Çözüm Önerileri”, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa, 1996,
541-550.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com