Buradasınız

ÇOK SAYIDA KRİTER İLE KARAR VERMEDE KRİTER AĞIRLIKLARI

CRITERION WEIGHTING IN MULTICRITERIA DECISION MAKING

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

AMS Codes:

Abstract (2. Language): 
Spatial multicriteria decision analysis is process that combines spatial and nonspatial data into resultant decision. Multicriteria decision making (MCDM) problems involve criteria of varying importance to decision makers. For this reason, information about the relative importance of the criteria is required. Criteria weights are derived according to decision maker’s preferences and criterion weighting is usually achieved by assigning to each criterion a weight that indicates the criterion importance relative to the other criteria. In this paper, most popular criterion weighting methods including ranking, rating, pairwise comparison, tradeoff analysis and fuzzy logic approach for dealing with uncertainty about the relative importance of weights are explained and in one sample application, pairwise comparison method is used for criterion weighting and use of weights on MCDM is demonstrated.
Abstract (Original Language): 
Çok sayıda kritere göre mekansal karar analizleri, mekansal ve mekansal olmayan verilerin bir sonuç kararı için bir arada değerlendirilmesi işlemidir ve birçok alternatif içerisinden seçim yapmayı kapsar. Çok Sayıda Kriter ile Karar Verme (ÇKKV), karar vericiye göre değişen öneme sahip kriterleri kapsar. Bu nedenle kriterlerin bağıl önemi hakkında bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Kriter ağırlıkları, karar vericilerin tercihlerine bağlı olarak oluşturulur ve ağırlık verme işlemi, genelde her bir kritere diğer kriterlere göre bağıl önemini gösteren bir ağırlığın atanmasıyla gerçekleştirilir. Bu makalede, kriter ağırlıklarının belirlenmesinde en çok kullanılan sıralama, puanlama, ikili karşılaştırma ve tercih önceliği analizi yöntemleri ve kriterlerin bağıl önemine ilişkin belirsizlik durumunda bulanık mantık yaklaşımı anlatılmış ve bir uygulama örneğinde ikili karşılaştırma yöntemiyle kriter ağırlıkları belirlenerek çok sayıda kriter ile karar verme sürecinde ağırlıkların kullanılması örneklenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
86-98

REFERENCES

References: 

[1] Evren R. ve Ülengin F., “Yönetimde Karar Verme”, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını,
İstanbul, 1992.
[2] Malczewski J., “Spatial Multicriteria Decision Analysis”, Jean – Claude Thill, Spatial
Multicriteria Decision Making and Analysis, 1999.
[3] Rashed T. and Weeks J., “Assessing Vulnerability to Earthquake Hazards Through Spatial
Multicriteria Analysis of Urban Areas”, International Journal of Geographical Information
Science, Vol. 17, No. 6, 547-576., 2003.
[4] Malczewski J., “GIS and Multicriteria Decision Making”, John Wiley and Sons,
Newyork, 1999.
[5] Strager M. P., “Integrating Criteria Preferences and Spatial Data to Prioritize Lands for
Preservation in Cacapon River Watershed, West Virginia”, Final Report to the Canaan
Valley Institute, Task Order NRAC 2002-09, 2002.
[6] Thomas F., Ulrich S., Schlenzig C., “Ranking Methodologies for Sustainable
Development and CDM Projects Checklists”, Final Project Document, 2001.
[7] Saaty T. L., “The Analytic Hierarchy Process”, McGraw-Hill Comp., U.S.A., 1980.
[8] Kuruüzüm A. ve Atsan N., “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki
Uygulamaları”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 83-105, 2001.
[9] Yılmaz E., “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme
Problemlerinin Çözümü”, DOA Dergisi No:5, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yayını, Sayfa 95-122, Tarsus, 1999.
http://www.foresteconomics.org/ersinyayinlar.htm
[10] Ahmadi M., “Crime Mapping and Spatial Analysis”, MSc. Thesis, International Institute
For Geo-Information Science And Earth Observation Enschede, The Netherlands, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com