Buradasınız

Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri: Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme

The Levels Of Work-Family Conflict And Life Satisfaction Of Nurses: An Evaluation In Terms Of Demographics Characteristics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Private health care institutions in the provinces of Kocaeli and Sakarya and nurses working in public health institutions based on their demographic characteristics of work-family conflict and life satisfaction were examined. SPSS 16 (Statistical Packages for the Social Sciences) program using the snowball technique and distributed surveys returned 213 of them interpreted the resulting data normality show that the non-parametric tests, "Mann-Whitney" and "Kruskal-Wallis” tests were used. As a result of the tests vary according to the age of nurses in their workfamily conflict and life satisfaction significantly negative perception of - the -way - significant differences were found negative. Yet they live according to marital status of nurses work-family conflict and life satisfaction significantly there are significant differences in perceptions. In terms of number of children between the levels of work- family conflict - significant differences were found negative the number of children living with a significant difference was found between the perception of satisfaction. In addition, the demographic characteristics of nurses and healthcare organizations they work regardless of whether private or state-owned and familyoriented work conflict, as well as their family, work-related conflicts have been identified. At the end of the study, negative relationship were found between the work-family conflict and life satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Kocaeli ve Sakarya illerinde özel sağlık kuruluşları ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin demografik özellikleri temel alınarak yaşadıkları iş-aile çatışmaları ve yaşam tatmin düzeyleri incelenmiştir. SPSS 16 (Statistical Packages for the Social Sciences) programı kullanılarak kartopu tekniği ile dağıtılan anketlerden geri dönen 213 tanesi yorumlanmış, elde edilen veriler normallik göstermediği için parametrik olmayan testlerden “Mann-Whitney U” ve “Kruskall Wallis” testleri kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda hemşirelerin yaş farklılıklarına göre yaşadıkları iş-aile çatışmalarında negatif yönlü-anlamlı ve yaşam tatmini algılarında da negatif yönlü-anlamlı farklar bulunmuştur. Yine hemşirelerin medeni durumlarına göre yaşadıkları iş-aile çatışmaları arasında anlamlı ve yaşam tatmini algıları arasında da anlamlı farklar bulunmaktadır. Çocuk sayısı açısından bakıldığında da iş-aile çatışması düzeyleri arasında negatif yönlü-anlamlı farklar bulunurken, çocuk sayısı ile yaşam tatmini algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan çalışma sonucunda iş-aile çatışması ve alt boyutları ile yaşam tatmini arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
165
182

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akbolat, Mahmut ve Oğuz Işık, (2008) "Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik
düzeyleri Bir Kamu Hastanesi Örneği", Hacettepe Sağlık İdaresi
Dergisi, C.11, S.2, İstanbul.
Akın, Mahmut (2008), “Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile
Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı:25, Yıl: 2008/2.
Altay, Birsen, Demet Görener ve Ceren Demirkıran(2010), "Bir Üniversite
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile
Desteğinin Etkisi", Fırat Tıp Dergisi, Sayı15, Elazığ.
Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım
(2004), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS
Uygulamalı”, Sakarya Kitabevi, Genişletilmiş 3. Baskı, Sakarya.
Anafarta, Nilgün ve Ayşe Kuruüzüm (2012), “Demographic Predictors of
Work-Family Conflict for Men and Women:Turkish Case”,
International Journal of Business and Management, Vol 7, No 13.
ANF (Australian Nursing Federation) (2010), “Workplace Stress
Prevention”, November,
http://anmf.org.au/documents/policies/P_Workplace_stress_preventi
on.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2014).
Aşan, Öznur ve Esra Erenler, (2008), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini
İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, C.13, S.2, Isparta.
Bielby, Denise, (1992), “Commitment to Work and Family”, Annual Review
of Sociology”, Vol: 18.
Bruck, Carly, Tommy Allen ve Paul Spector (2002), “The Relation Between
Work-Family Conflict and Job Satisfaction: A Finer-Grained
Analysis”, Journal of Vocational Behaviour.
Cinamon, Rachel Gali, (2006), “Anticipated Work-Family Conflict: Effects
of Gender, Self Efficiancy and Family Background”, The Career
Development Quarterly, March, Volume: 54.
Çarıkçı, İlker ve Özlem Çelikkol (2009), “İş-Aile Çatışmasının Örgütsel
Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, Isparta.
Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri: Demografik...
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3 181
Ersoy, Füsun, Cenap Yıldırım ve Tamer Edirne (2001) "Tükenmişlik (Staff
Burnout) Sendromu", Sürekli Tıp Dergisi,
http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1.html Erişim: 12.01.2014.
Greenhaus, Jeffrey ve Nicholas Beutell (1985), “Sources of Conflict
Between Work and Famiy Roles”, The Academy of Management
Review, Vol.10, No:1, January.
ILO (1996), “Work-related Stress in Nursing: Controlling the Risk to
Health”, (Tom Cox, Amanda Griffiths, Sue Cox) Conditions of
Work and Welfare Facilities Branch, Working Paper, Geneva
http://www.mtpinnacle.com/pdfs/Work-relatedstressinnursing.pdf
(Erişim: 17.01.2014).
Kanbay, Yalçın ve Besti Üstün (2009), "Kars ve Artvin İllerinde
Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları
Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, İzmir.
Karahan, Azize ve Bener Özgün (2005),“Bolu Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesinde Çalışan Evli Hemşirelerin Ev Ortamında Yaşadıkları
Sorunlar”, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi,
Sayı 2.
Kebapçı Ayda ve Neriman Akyolcu (2011), “Acil Birimlerde Çalışan
Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi”,
Türkiye Acil Tıp Dergisi, Cilt 11, Sayı 2.
Mazerolle, Stephanie M, Bruening, Jennifer E, Casa, Douglas J, Burton,
Laura J, (2008), “Work-Family Conflict, Part II: Job and Life
Satisfaction in National Collegiate Athletic Association Division IA
Certified Athletic Trainers”, Journal of Athletic Training, Vol
43.
Mcvicar, Andrew (2003), “Workplace Stress in Nursing: a Literatüre
Review”, Journal of Advanced Nursing, Vol 44.
Mjoli, Themba, Mitutuzeli Dywili ve Nicole Dodd (2013), “Demographic
Determinants of Work-Family Conflict Among Female Factory
Workers in South Africa”, Journal of Economics, Business and
Management, Vol 1, No 1, February.
Mollaoğlu M, Fertelli T, Tuncay F (2010), “Hastanede Çalışan Hemşirelerin,
Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi”, Fırat
Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:15, Elazığ.
Moustaka, Eleni ve Theodoros Constantinidis (2010), “Sources and Effects
of Work-related Stress in Nursing”, Helath Science Journal,
Volume 4, Issue 4, http://www.hsj.gr/volume4/issue4/443.pdf
Erişim: 14.01.2014.
Özdevecioğlu, Mahmut ve Aylin Aktaş, (2007), “Kariyer Bağlılığı, Mesleki
Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi:
S. YILDIRIMALP, M.ÖNER ve B.YENİHAN
182 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3
İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:28, Ocak-Haziran, Kayseri.
Özdevecioğlu, Mahmut ve Nihal Doruk (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile
ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri
Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayı 33, Temmuz-Aralık, Kayseri.
Özmete, Emine ve Işıl Eker (2013), "İş-Aile Yaşamı Çatışması ile Başa
Çıkmada Kullanılan Bireysel ve Kurumsal Stratejilerin
Değerlendirilmesi", Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 3, Sayı:1.
Parlar, Serap (2008). “Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum:
Sağlıklı Çalışma Ortamı”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 7
http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=462 Erişim:
10.01.2014.
Pleck, Joseph (1977), “The Work-Family Role System”, Society For The
Study of Social Problems, Vol. 24, No.4, April.
Qu, Hailin ve Xinyuan Zhao Roy (2012), “Employees’ Work-family conflict
moderating life and job satisfaction”, Journal of Business
Research, 65.
Sağlık -Sen, Türkiye'de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması
Sonuçları Özet Raporu, Ankara, 2012
Taycan, O., Kutlu, L., Çimen, S., Aydın, N. ( 2006) "Bir Üniversite
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik
Düzeyinin Sosyo demografik Özelliklerle İlişkisi". Anadolu
Psikiyatri Dergisi 7.
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (2000),
Sağlık Sektöründe Kadın, Ankara.
Voydanoff, Patricia (1988), “Work-Role Characteristics, Family Structure
Demands and Work-Family Conlict”, Journal of Marriage and
Family, Vol.50 No.3, August.
Yıldırım, Dilek ve Zeynep Aycan (2008), “Nurses work demands and workfamily
conflict: A questionarrie survey”, International Journal of
Nursing Studies 45.
Zhao, Xinyuan Roy, Hailin Qu and Richard Ghisellin (2011), “Examining
the relationship of work-family conflictto job and life satisfaction: A
Case of Hotel Sales Managers”, International Journal of Hospitaliy
Management, 30.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com