Buradasınız

Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Borrowing Costs With Respect To Turkish Accounting Standards and Tax Legislation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
According to income statement foot note no.3, a term’s financial expenses are be divided into three groups which are expenses loaded to production costs, loaded to fixed asset costs, and directly recognized as expense. Turkish Accounting Standard 23 Borrowing Costs includes financial expenses pertains to borrowing progressed by entities and gives information about how these expenses are recorded. In our study, Turkish Accounting Standard 23 Borrowing Costs is scrutinized; the differences and similarities between Turkish Accounting Standards and Tax Legislation are aimed to be revealed.
Abstract (Original Language): 
Gelir tablosu dipnot 3’e göre, dönemin tüm finansman giderleri, üretim maliyetine verilenler, duran varlığın maliyetine verilenler ve doğrudan gider yazılanlar şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı ise, işletmeler tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan finansman giderlerini kapsamakta ve bu giderlerin ne şekilde muhasebeleştirileceği hakkında bilgi vermektedir. Çalışmamızda TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı incelenmiş olup, borçlanma maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi mevzuatı açısından muhasebeleştirilmesindeki, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akgül, B. A. ve H. Akay (2006), Uluslararası Muhasebe Standartları ve
Türkiye’deki Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, Türkmen
Kitapevi, İstanbul.
Çonkar, K., N. Gökçe, F. T. Tellioğlu (2007), TMS 23 Kapsamında
Borçlanma Maliyetinin Boyutları, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Sayı:36, s.71-84.
Güres, A.
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/TMS%2023%20uy
gulama%20%C3%B6rne%C4%9Fi. pdf, 19.04.2014.
IASC, (International Accounting Standards Comittee), (2000), International
Accounting Standards, London.
İbiş, C., Y. Selvi, F. Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu (2009)
Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları: Açıklamalar ve
Uygulamalar, 2. Baskı (Editör: Volkan Demir), İSMMMO Yayın
No:9, İstanbul.
Karataş M. (2010), Borçlanma Maliyetlerinin UMS 23, KOBİ’ler İçin UFRS
Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi, Mali Çözüm
Dergisi, Sayı 98, Mart-Nisan, s.117-141.
KGK, (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu), TMS
23 Borçlanma Maliyetleri Standardı.
Kepçe, N. (2001), Finansman Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Mali
Tablolarda Raporlanması, Mali Çözüm Dergisi. Sayı:57, Ekim-
Kasım-Aralık, s.24-57.
Marşap, B. (2001), Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesindeki
Yöntem Farklılıklarının Finansal Tablolara Etkisi, Mevzuat Dergisi,
Yıl: 4, Sayı: 41, Mayıs, s.1-8.
Mirza, A. A., M. Orrell, G. J. Holt (2008), IFRS: Practical Implementation
Guide and Workbook, John Wiley and Sons Inc,U.S.A.
S. GÖNEN ve N. AKÇA
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3 97
Özerhan, Y. ve S. Yanık (2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye
Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları,
2. Baskı, TÜRMOB Yayınları-427, Ankara.
Sağlam, N., M. Yolcu ve A. O. Eflatun (2012), UFRS Uygulama Rehberi,
Özel Baskı, Hipotez Yayınları, Bursa.
Sevilengül, O. (2003), Borçlanma Maliyetleri Standardının Dayandığı
Esaslar, TÜRMOB, Yayın No: 221, SBF Yayın No: 590, Ankara.
Şen, İ. K. (2006), Borçlanma Maliyetlerinin Türk Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları
Kapsamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tek, N. (2010), Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Uygulamaları, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
Ulusan, H. (2010), Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları’nın
Çevresel Maliyet ve Borçların Muhasebeleştirilmesi ve
Raporlanması Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi, Cilt:13, Yıl: 10, Sayı:19, s.75- 99.
Yardımcıoğlu M. Ve H. Kocamaz (2012), Borçlanma Maliyetlerinin
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Güncel Ulusal
Mevzuatımızdaki Durumu, Dayanışma Dergisi, Sayı: 117, Aralık,
s.8-31.
Yazıcı, M. (2003), Muhasebe Standardının Tanımı, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Sayı:18, Nisan, s.33-37.
Yükçü, S. (2014), Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel
Muhasebe, 7. Baskı, Altın Nokta Yayınevi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com