Buradasınız

Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması

Practices of The Credit Rating Agencies on Turkey Within The Framework Of International Political Economy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Even though the intersection of economics and political science fields, generally economic factors only will have consequences economic consequences (will not be used for political purposes)or political factors only will have consequences political consequences (will not be used for economic purposes) has been considered opinion. When topic discussed on global scale, "international political economy" have been evaluated in different ways by approaches like realism, doctrinairism and dependency that forms the intersection of international economics and international politics. Taken in this sense, the credit rating agencies of international organizations like the IMF and the World Bank have the "historical bloc" is seen to take place within. IMF, in collaboration with many of the national economy to worsen, the World Bank's global poverty reduction can not, credit rating agencies also often countries notes the subjective behave and countries they do not deserve or deserved note on the give is seen that. One of the most typical examples of these applications is Turkey. In this study, the objective of the alleged credit rating agencies applications in Turkey historically and with some countries, a comparative analysis was, in many European Union member states of the macro-economic data than is in good condition and long years of political stability, which captured Turkey deserves that much under the notes given was observed.
Abstract (Original Language): 
İktisat bilimi ile siyaset biliminin kesişme alanları çok olmasına rağmen uzun yıllar boyunca genellikle ekonomik faktörlerin sadece ekonomik sonuçlar doğuracağı (siyasal amaçla kullanılmayacağı) veya siyasal faktörlerin sadece siyasal sonuçlar doğuracağı (iktisadi amaçlar için kullanılmayacağı) görüşü kabul edilmiştir. Konu küresel ölçekte ele alındığında uluslararası iktisat ile uluslararası siyasetin kesişim alanını oluşturan “uluslararası siyasal iktisat” realizm, kuramsalcılık ve bağımlılık gibi yaklaşımlar tarafından farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları bu anlamda ele alındığında IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yanında “tarihsel blok” içerisinde yer aldığı görülmektedir. IMF ile işbirliği yapan birçok ülkenin ekonomisinin daha da kötüleşmesi, Dünya Bankası’nın bir türlü küresel anlamda yoksulluğu azaltmadığı-azaltamadığı gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının da çoğu kez ülkeleri notlarken subjektif davrandıkları ve ülkelere hak etmedikleri veya hak ettiği notun üzerinde notları verdikleri görülmektedir. Bu uygulamaların en tipik örneklerinden biri de Türkiye’dir. Bu çalışmada objektif olduğu iddia edilen kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye uygulaması tarihsel olarak ve bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeden makroekonomik verileri daha iyi durumda olan ve uzun yıllardır siyasi istikrarı yakalamış olan Türkiye’ye hak ettiğinin çok altında notlar verildiği görülmüştür.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Babuşçu, Şenol (1997), Bankacılıkta Risk Değerlendirmesi (Rating) ve Türk
Bankacılık Sektörüne Uygulanması, Sermaye Piyasası Kurulu,
Ankara
Bannier, Christina E., Christian W. Hirsch (2010), “The economic function
of credit rating agencies – What does the watchlist tell us?”, Journal
of Banking & Finance, Volume 34, Issue 12, December 2010, ss.
3037–3049.
Birdişli, Fikret (2012), “Küresel Ekonomik Sistemin İşleyişi İçinde Kredi
Derecelendirme Kuruluşlarının İşlevi”, Turgut Özal Uluslararası
Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya, İnönü Üniversitesi, (19-21
Nisan 2012). ss.445-459.
Bodur, Çağlayan, Teker, Suat (2005), “Ticari Firmaların Kredi
Derecelendirmesi: İMKB Firmalarına Uygulanması”, İtüdergisi/b
Sosyal Bilimler, 2(1), ss.25-36.
Çalışkan, Ö. Veysel (2002), “Kredi derecelendirme Kuruluşları ve Risk
Değerlendirme Kriterleri”, Gazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 4(1)
Çelik, Pelin (2004), Bankaların Risk Derecelendirmesi, TCMB Bankacılık ve
Finans Kuruluşları Genel Müdürlüğü (Uzman Yeterlilik Tezi),
Ankara, Kasım 2004, (Erişim: www.tcmb.gov.tr)
Dagong Global Credit Rating Co. Ltd., “Rule Code of Conduct”,
www.dagongcredit.com, 12.07.2012.
Demez, Selim, Tayfur Bayat ve Çetin Doğan (2010), “Kredi Derecelendirme
Kuruluşlarının Krizleri Öngörebilirliği: Türkiye Örneği”,
http://web.inonu.edu.tr/~ozal.congress/pdf/78.pdf , s.1356-1372,
12.11.2012.
Erkan Eren, Derecelendirme Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ünal Aysal Tez
Değerlendirme Yarışma Dizisi (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2010,
s.44.
“Enron Skandalı ve Finansal Piyasalar”,
http://www.ekodialog.com/Makaleler/enron_skandali_sermaye_piya
salari.html, 12.07.2012.
Erbaş S. Nuri (2005), “Comment on “Do Credit Rating Agencies Add to The
Dynamics of Emerging Market Crises?” by Roman Kraussl”, Journal
of Financial Stability 1, s.438-446, 12.11.2012.
Erkan, Mustafa, M. Yaşar Demircioğlu (2010), “Ülke Derecelendirmesinin
Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi”, İnönü Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, s.107-132, 15.11.2012.
Ertürk, Hakan, “Türkiye Ekonomisi Analizi: S&P ve Türkiye’nin Kredi
Değerlendirilmesi”,http://www.yatirimfinans.net/resources/kredi_der
ecelendirme.pdf, 14.08.2012.
Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye…
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:4 89
Gupta, Vandana, R. K. Mittal ve V. K. Bhalla (2010), “Role of The Credit
Rating Agencies in The Financial Market Crisis”, Journal of
Development and Agricultural Economics Vol., 2(7),
http://www.academicjournals.org/JDAE, s. 268-276, 15.11.2012.
Gür, Timur Han, Hüseyin Öztürk (2011), “Ülke Riski, Derecelendirme
Kuruluşları, Aksaklıklar ve Yeni Düzenlemeler”, Sosyo Ekonomi,
Temmuz-Aralık 2011-2, ss.70-92, 15.07.2012.
http://data.worldbank.org/indicator
http://stats.oecd.org/
Haan, Jakob de, Fabian Amtenbrink (2011), “Credit Rating Agencies”, DNB
Working Paper, No. 278, January 2011
“Kredi Derecelendirmenin 170 Yıllık Tarihi”,
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20626051.asp, 13.11.2012
Japan Credit Rating Agency Ltd., (2012), JCR’s Rating Methodology,
www.jcr.com, 08.07.2012.
Karaca, Nil (2005), “Kredi Derecelendirme Kuruluşları”, Maliye Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Rapor
No:2, 15 Mart 2005, 13.11.2012.
Karagöl, E. Tanas, Ü. İstiklal Mıhçıokur (2012), “Kredi Derecelendirme
Kuruluşları: Alternatif Arayışlar”, SETA Rapor, 02.10.2012.
Katz, Jonathan, Emanuel Salinas ve Stephanou Constantinos (2009), “Credit
Rating Agencies”, Crisis Response, The World Bank Group,
http://rru.worldbank.org/PublicPolicyJournal, 12.11.2012.
Kraussl, Roman (2005), “Do CreditRating Agencies Add to the Dynamics of
Emerging Market Crises?”, Journal of Financial Stability
1,www.elsevier.com/locate/jfstabil, s.355-385, 12.11.2012.
Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating System in Brief”,
www.moodys.com, 08.07.2012.
Moody’s Investors Service, (2012), “Rating Symbols and Definitions”,
www.moodys.com, 08.07.2012.
“Rating Notları”, http://www.finhat.com/index.php?p=RatingNotlari,
13.10.2014
Stolper, Anno (2009), “Regulation of credit rating agencies”, Journal of
Banking & Finance, Volume 33, Issue 7, July 2009, ss.1266–1273.
Şirvan, N. (2004), Kredi Derecelendirmesi ve Türkiye Ekonomisi,
http://gunaycaymaz.googlepages.com/krediderecelendirme.pdf, 13.07.2012.
Tutar, Erdinç, Filiz Tutar ve M. Vahit Eren (2011), “Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü, Güvenirlilik Açısından
Sorgulanması ve Türkiye”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 25
Temmuz – Ağustos 2011, 17.08.2012.
A. GÜLMEZ ve H. GÜNDOĞAN
90 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:4
White, Lawrence J. (2010), “The Credit Rating Acenties”, Journal of
Economic Perspectives, Volume 24, Number 2, Spring 2010, ss. 211–
226.
Yazıcı, Mehmet (2009), “Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve
Denetimi”, Maliye ve Finans Yazıları Hakemli Dergisi, 08.07.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com