Buradasınız

Ergenlikte birinci basamak sağlık bakımı

Primary health care for adolescent

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Adolescence is the life period in which the most distinctive physiologic and psychological changes take place and bring a lot of problems with. In this period, building an interaction with health professionals based on bilateral trust is important for solving special health problems. In this paper, the prominent conditions encountered in primary health care were summarized.
Abstract (Original Language): 
Ergenlik yaşam sürecinde fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin en belirgin olduğu önemdir ve birçok sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu dönemde özel sağlık sorunlarının çözülmesinde sağlık profesyonelleri ile güvene dayalı bir ilişki kurulması önemlidir. Bu yazıda ergenlikte birinci basamak sağlık bakımı ile ilgili öne çıkan durumlar özetlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Öztürk OM. Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara,
Nobel Tıp Kitapevleri. 2004.
2. Ekşi A. Gençlerimiz ve sorunları. İstanbul, İstanbul
Üniversitesi Yayınları. 1982.
3. Chambers CV. Childhood and adolescence.
“Textbook of family practice” içinde. (ed) Rakel
RE. 5. baskı. Philadelphia, W.B. Saunders
Company. 1995; 634-59.
4. Alexander B. Sexual concerns of adolescents.
”Family medicine principels & practice” içinde.
(ed) Taylor RB. 5. baskı. New York, Springer.
1997; 219-26.
5. O'Reilly KR, Aral SO. Adolescence and sexual
behavior. Adolesc Health Care 1985; 6:262.
6. Grunbaum JA, Kann L, Kinchen S, Ross J,
Hawkins J, Lowry R, et al. Youth risk behavior
surveillance-United States, 2003. MMWR Surveill
Summ 2004; 53(2):1-96.
7. Bumin MA. Gençlik döneminin morbidite ve
mortalite sorunları. ”III. Halk Sağlığı Günleri”
içinde. (ed) Öztürk Y. 1993 Mayıs 5-7. Kayseri, TC
Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46. 1993; 1-6.
8. Set T, Dağdeviren N, Aktürk Z. Ergenlerde
cinsellik. Genel Tıp Derg 2006; 16(3):137-41.
9. Kaplan HI, Sadock BJ. ”Kaplan &Sadock klinik
psikiyatri” içinde. (Çeviri ed) Abay E). İstanbul,
Nobel Tıp Kitabevleri. 2004.
10. Ünalan P. Aile hekimliğinin tanımı ve temel
ilkeleri. ”Aile doktorları için kurs notları -1.
Aşama” içinde. Ankara, TC Sağlık Bakanlığı
Yayınları. 2004; 9-16.
İletişim:
Yrd.Doç. Dr. Turan Set
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
tel: +90 442 2312528
e-mail: turanset@gmail.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com