Buradasınız

ASGARÎ ÜCRET VE BAZI MESELELERİ

MINIMUM WAGE AND SOME PROBLEMS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Minimum wage, as the name implies, - labor, which provides a living counterpart to another depending on the person (the employee) are compulsory fee paid by the employer to determine the lower level of expression and consists of a limit. This is the first sweeping down to the level of fees that people think is a simple concept, as stated by the Raynaud'nun Barthelemy «truth that there is an issue more complex and more difficult to» [1]. Encountered in the description of the notion of minimum wage based on general counseling, no doubt that the criteria VIS ​​various periods, depending on the country and the author of arzetmesinden comes from. Who live by the labor of everyone "in a way worthy of human identity» of course, it is seen in recent years has the right to live "worthy of human identity» There is no doubt considered the notion of narrow or wide content. Moreover, only a matter of time and space really does not change based on the subjective views of a number of factors influence the level of minimum wages and from country to country, speed in revolutions is of frequent changes in [2].
Abstract (Original Language): 
Asgarî ücret, isminden de anlaşılacağı üzere, - emeği mukabili başkasına bağlı olarak geçimini temin eden kimseye (işçiye) işveren tarafından ödenmesi mecburî olan ücretin en aşağı seviyesini tesbit ve ifade eden bir limitten ibarettir. Bu en aşağı ücret seviyesinin ilk nazarda basit bir mefhum olduğu sanılırsa da Barthelemy Raynaud'nun da belirttiği gibi «hakikatte bundan daha kompleks ve daha güç bir mesele mevcut değildir» [1]. Asgarî ücret mefhumunun tarifinde karşılaşılan müşkülât şüphesiz ki bunu tayine esas olan kıstasların çeşitli devirlere, memleketlere ve müelliflere göre değişiklik arzetmesinden ileri gelmektedir. Emeği ile geçinen herkesin «insan hüviyetine lâyık bir şekilde» yaşamaya hak kazandığı son yıllarda tabiî görülmekle beraber «insan hüviyetine lâyık» mefhumunun muhtevasının dar veya geniş olarak düşünülebileceği şüphesizdir. Kaldı ki mesele sadece sübjektif bir takım görüşlere göre değişmemekte hakikaten zaman ve mekân faktörlerinin tesiri ile ücretlerin asgarî seviyesi ülkeden ülkeye, devirden devire sık sık değişmeler arzetmektedir [2].
49-66