Buradasınız

TÜRKİYE'DE SENDİKALÎZMtN GELİŞMESİ ve İKTİSADÎ HAYATA TESİRİ

SENDİKALÎZMtN DEVELOPMENT IN TURKEY and THUMB OF ECONOMIC LIFE

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
With respect to the labor movement in Turkey since the economically developed western countries is fairly new. Though 19 century industrial era began in England coalition movements ranks of existence, in our country the "Guild» A view of the fact that the so-called artisan enterprises according to the present is considered the pioneer of this movement. However, only a small handicraft activities of workers in the traditions, customs and practices which aim to nizamlamak by the masters of apprentices in the case of real working alongside these organizations of which they have no right to question, it is impossible to count the formation of working in a real sense. Provided, however, a fact that social assistance and solidarity among the members. In this regard, the pioneer of self-help makanizmasınm valuable as a social movement. Ameleperver Society was founded in 1871 to act together in terms of assistance and the labor movement, although the first has not been consistent and stable.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de işçi hareketlerinin başlangıç tarihi iktisaden gelişmiş batı ülkelerine nisbetle oldukça yenidir. Gerçi 19. asırda ingiltere'de koalisyon hareketlerinin başladığı sanayii devrinin oluş sıralarında, Memleketimizde de «Lonca» denilen esnaf teşekküllerinin mevcut oluşu bir görüşe göre bu hareketlerin öncüsü sayılmaktadır. Fakat, sadece küçük el sanatlarında çalışanların faaliyetlerini örf, âdet ve teamüllere göre nizamlamak amacını güden ustaların yanında gerçek işçi durumunda bulunan çırakların hemen hiç söz sahibi olmadıkları bu teşkilâtları, gerçek mânada işçi teşekkülü saymak imkânsızdır. Ancak mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağladığı da bir gerçektir. Bu bakımdan kendi kendine yardım makanizmasınm öncüsü sosyal bir hareket olarak değerlidir. 1871 de kurulan Ameleperver Cemiyeti yardımlaşma ve birlikte hareket etme yönünden ilk işçi hareketi olmasına rağmen devamlı ve istikrarlı olamamıştır.
83-88