Buradasınız

EN FAZLA TEMSİL KABİLİYETİNİ HAİZ SENDİKA MEFHUMU

HAVING UNION notion of the most representative

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The most representative trade union notion of having the ability to, in recent years focused on the sensitivity, overtone debated theoretical as well as applied under the various shapes of many of the country has become an institution. Matter of fact dominated by free trade unionism in Western countries, professional organizations expands, this issue will be important areas of activity, workers and employers, legislators, and administrative and judicial authorities to raise questions remains. Our country is still very new to the emergence of the issue. TRADE UNIONS important to prevent the development of some of the factors that will be remembered until recently, of course, no need to meet this condition. Because, as we shall see a little later than the notion of the union having the ability to represent, above all, professional organizations and mainly with the rights and freedoms width. Mügahade the other hand, the rapid development in the last few years since the Turkish trade unionism legislation has already led into the notion of the union having the ability to represent. Thing of the past dealt with the issue in this case was justified, which can hold on alınmayışı dayansrn today, having the ability to represent the notion of trade union legislation and future development possibilities for determination of the place occupied probably believe that it is time to stop.
Abstract (Original Language): 
En fazla temsil kabiliyetini haiz sendika mefhumu, son yıllarda üzerinde hassasiyetle durulan, nazarî plândaki münakaşası yanında, birçok memlekette çeşitli şekiller altında uygulanan bir müessese haline gelmiş bulunuyor. Filhakika hür sendikacılığın hâkim olduğu batı ülkelerinde meslekî teşekküllerin faaliyet sahaları genişledikçe bu konu önem kazanmakta, isçi ve işverenlerin, kanun koyucuların, idarî ve adlî mercilerin ilgisini çekmekten geri kalmamaktadır. Memleketimizde ise meselenin ortaya çıkışı henüz pek yenidir. Sendikacılığımızın gelişmesini yakın zamanlara kadar önleyen mühim bazı faktörler hatırlanacak olursa bu durumu tabiî karşılamak gerekir. Zira biraz sonra göreceğimiz gibi en fazla temsil kabiliyetini haiz sendika mefhumu, her şeyden evvel, meslekî teşekküllere tanınan hak ve hürriyetlerin genişliği ile alâkalıdır. Diğer taraftan son birkaç yıldan beri Türk sendikacılığında mügahade edilen hızlı gelişme daha şimdiden mevzuatımıza temsil kabiliyetini haiz sendika mefhumunun girmesine yol açmıştır. Şu halde mazide meselenin ele alınmayışı hangi haklı sebebe dayanırsa dayansrn, bugün temsil kabiliyetini haiz sendika mefhumunun mevzuatımızda işgal ettiği yerin tayini ve gelecekteki gelişme imkânları üzerinde herhalde durmak zamanı geldiği kanaatindeyiz.
35-54