Buradasınız

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ

PLACE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Turkish legislation

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Workers, employers, workplace and işkazaısı. occupational disease recipes: 01.01 Bi there is a service charge for any employee on the basis of actin is called the working people. (Law No. 1475, Article 1). 2.1 ISC I called the employer natural or legal person is running. (Law No. 1475, Article: 1) 3.1 job called to the location of the workplace. (Law No. 1475, Article: 1) 4.1 İşçini ing in the workplace was in the business conducted by the employer due to the employee by the employer, the task is being sent to another place, provided to the employee by the employer and the workers that occurred in the course of a vehicle to and from work, physically and spiritually immediately afterwards, failure inflicts called the incident an accident at work. (Law No. 506, Article: 11 / a) 5.1 İşçini Depending on the nature of the work involved due to the fact that the work suffered repeated for one reason or the temporary or permanent illness, disability or mental malfunction is called an occupational disease. (Law No. 506, item: U / b)
Abstract (Original Language): 
İşçi, işveren, işyeri işkazaısı ve. meslek hastalığı tarifleri: 1.1 Bi r hizmet aktine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi denir. (1475 sayılı kanun, madde: 1). 1.2 İşç i çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren denir. (1475 sayılı kanun, madde: 1) 1.3 İşi n yapıldığı yere işyeri denir. (1475 sayılı kanun, madde: 1) 1.4 İşçini n işyerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütül mekte olan iş nedeniyle, işçinin işveren tarafından, görevle bir başka yere gönderilmesi sırasında, işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işe geliş ve gidişinde meydana gelen ve işçiyi hemen sonradan bedenen ve ruhsal olarak, arızaya uğratan olaya iş kazası denir. (506 sayılı kanun, madde: 11/a) 1.5 İşçini n çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin oluşu yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhsal arızaya meslek hastalığı denir. (506 sayılı kanun, madde: U/b)

REFERENCES

References: 

4.1 İş Süreleri Tüzüğü (6/10165, RG. 11,7.1968/12947)
4.2
Parlayıc
ı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında tüzük. (3/15556, RG. 15:11.1952/ 8258)
4.3
Made
n İşyerlerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri Hakkında tüzük, (4/922, RG. 18.8,1953/8487)
4.4
Kadı
n İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Şartları Hakkında tüzük. (6/11761, RG. 5.6.1969/132.15)
4.5
Sağlı
k Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Az Çalıştırılması Gereken İşler Hakkında tüzük. (6/1125, RG. 27, 8.1970/13592)
4.6
İşç
i Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü (6/12782, RG. 3.3.1970/ 13435)
4.7
İşç
i Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında tüzük (6/11974., RG. 14.7.1969/13248)
158
Sadun Kurt
4.8
Ağı
r ve Tehlikeli İşler tüzüğü. (6/11172, RG. 23.1.1969/13108)
4.9
Geb
e ve emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında tüzük. (6/11648, RG. 22.5.1969/13204)
4.10
Asker
i İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında tüzük. (6/10932, RG. 30.11.1968/13065)
4.11
İşyerlerind
e İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İlişkin tüzük. (7/612, RG. 15.6.1970/13519)
4.12
Yap
ı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü. (7/1156, RG. 4.12.1970/18684)
4.13
Sakatları
n ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında tüzük. (7/3600, RG. 21.1.1972/14079)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com