Buradasınız

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE AİT YETKİ UYUŞMAZLIKLARINDA REFERANDUM (OYLAMA)SORUNU

AUTHORIZATION FOR COLLECTIVE CONTRACT DISPUTES REFERENDUM (VOTING) PROBLEM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
First, a brief description of the subject do think it would be beneficial in terms of lighting. Before the Constitution of 1961, although it is present in our country, Labour Law legislation and the Trade Unions Act, been denying the right to collective bargaining. Vardj ban on strikes. Even the crime was considered. Workers, employers, community, business disputes between the obligation to go to arbitration in accordance with certain procedures had. Province and was forced to comply with the decisions of the Supreme Arbitration Boards. After the transition to multi-party political life, the former Democratic Party leaders such rights or sataştıracaklarını Next Promise a lot of times, even though it failed to fulfill vaitlerini. These rights, however, 27 / Mayıs/1960 provided by the Constitution of 1961, and was brought to the Revolution. Workers and employers, trade unions and federations of trade unions without prior permission set up, they have the right to freely join and leave the membership. Workers in their relations with employers, economic and social status have the right to strike and collective bargaining to promote, maintain or fix. The use of the right to strike, and workers rights law düzenlenir1 exceptions.
Abstract (Original Language): 
Önce, kısa bir açıklama yapmanın konuyu aydınlatması bakımından yararlı olacağı kanısındayız. 1961 Anayasasından evvel ülkemizde İş Hukuku mevzuatı ve Sendikalar Yasası mevcut olduğu halde, Toplu îş Sözleşmesi hakkı tanınmamıştı. Grev yasağı vardj. Hatta suç sayılıyordu. İşçilerle, işverenler arasındaki toplulukla iş ihtilaflarında belli prosedürlere uyularak tahkime gitmek zorunluğu Vardı. İl ve Yüksek Hakem Kurullarının kararlarına uymak mecburi idi. Çok Partili siyasal yaşama geçişten sonra eski Demokrat Parti İleri gelenleri bu hakları ya sataştıracaklarını bir çok kez vadettikleri halde, bu vaitlerini yerine getirmemişlerdir. Bu haklar ancak, 27/ Mayıs/1960 Devriminin getirdiği 1961 Anayasası ile sağlanmış ve gerçekleştirilmiştir. İşçilerle işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. İşçiler, işverenlerle olan ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amaciyle Toplu Sözleşme ve Grev haklarına sahiptirler. Grev hakkının kullanılması, istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir1.
89-107