Buradasınız

19. YÜZYIL A GİRERKEN İSTANBUL ESNAFININ HİYERARŞİK YAPISI

19. HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE CENTURY AHEAD artisans of Istanbul

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Industry and commerce developed, yet desired sizes periods, the economic dynamism of cities birlikleriydi undertaking trades. For this reason, the location of economic activities and the importance of the formation of large trades. Trades unions, they constitute the first step in a kind of economic development. In this respect, understanding and develop a better understanding of the Ottoman Empire for the economic system, you first need to know the structure of the Ottoman trades system. In this article, we will focus on relations with the merchants, the hierarchical structure and state-of-trades. Hierarchical structure of two separate proceeding that the Ottoman artisans. First, developing the workforce on the basis of the qualification and trades his own in a very customary law (masters, journeymen, apprentices) hierarchical structure, and the latter, trades unions in the areas of administrative structures (Kethüda, Yiğitbaşı, sheikh, Nakib prayer etc). Created hierarchy.
Abstract (Original Language): 
Sanayinin ve ticaretin henüz istenilen ölçülerde gelişmediği dönemlerde, şehirlerde ekonomik dinamizmi üstlenen esnaf birlikleriydi. Bu nedenle, iktisadî faaliyetlerin oluşumunda esnafın yeri ve önemi büyüktü. Esnaf birlikleri, ekonomik gelişmenin bir nevi ilk basamağını teşkil ederler. Bu açıdan, Osmanlı devletinin iktisadî sistemini anlayabilmek ve daha iyi kavrayabilmek İçin, öncelikle Osmanlı esnaf sisteminin yapısını bilmek gerekir. Biz bu makalemizde esnafın hiyerarşik yapısı ve devlet-esnaf ilişkileri üzerinde duracağız. Osmanlı esnafında iki ayrı hiyerarşik yapı sözkonusuydu. Birincisi, işgücünün vasfına ve daha çok Örfi hukuka dayalı olarak gelişen esnafın kendi içerisindeki (usta, kalfa, çırak) hiyerarşik yapı, ikincisi ise, esnaf birliklerinin idari yapılarında yer alanların (kethüda, yiğitbaşı, şeyh, nakib duacı vs.) oluşturdukları hiyerarşidir.