Buradasınız

İŞVERENİN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

REFLECTIONS ON WORKPLACE HEALTH UNIT TO ESTABLISH EMPLOYER LIABILITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the compulsion to establish a "workplace health unit", as provided by Article 81 on the "employment of the workplace physician", which is one of the employment obligations brought by the new Labour Act n. 4857, is examined within the framework of the "Regulation on the Workplace Health Units, Working Methods and Duties of Workplace Physicians", and some conclusions are drawn concerning the legal nature of the provisions of the said Regulation. Within the text of the Act on the employment of the workplace physician, the workplace nurse and health officer has not been mentioned, only the establishment of "workplace health units" has been foreseen. However, although the Act has not mentioned the nurse and health office according to the Regulation rules, and whatever the risk group of that workplace is, it is a minimum of one workplace nurse or health officer has to be employed "full time" in workplaces where more than 50 workers are employed. The mentioned number may increase according to the number of workers employed and the risk group of the workplace involved. It would be proper if this arrangement giving the employer such an employment complusion was brought by the Act. Since a "limitation on the freedom of contract" -which can not be even brought by a statutory decree enacted by the Council of Ministers-, can only be imposed by the legislative body under the "separation of powers" principle- this compulsion shall be considered as a violation of authorisation contrary to the Constitution.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda, 4857 sayılı yeni İş Kanunuyla ihdas edilen istihdam yükümlülüklerinden "işyeri hekimi çalıştırma" ile ilgili 81.maddede belirtilen "işyeri sağlık birimi oluşturma" mecburiyeti, konu hakkındaki ayrıntıları düzenleyen "İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde incelenmiş ve bazı tespitlerde bulunulmuştur. Kanunda işyeri hekimi çalıştırılması düzenlenirken, işyeri hemşiresi veya sağlık memurundan bahsedilmemekte, sadece "işyeri sağlık birimleri"nin kurulacağı belirtilmektedir. Fakat, kanunda adları geçmemesine rağmen, yönetmelik hükümlerine bakınca, işyerinin risk grubu ne olursa olsun, işçi sayısı 50'den fazla olan işyerlerinde mutlaka en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memurunun "tam gün" çalıştırılacağının düzenlendiği görülmektedir. İşçi sayısı ve işyerinin girmiş olduğu risk grubuna göre ise bu sayı yükselebilmektedir. İşverene istihdam zorunluluğu getiren bu düzenlemenin kanunla getirilmesi doğru olurdu. Zira, Bakanlar Kurulunun bile kanun hükmünde kararname ile düzenleyemeyeceği, "kuvvetler ayrılığı" ilkesi çerçevesinde yasama organının belirleyebileceği "sözleşme özgürlüğünün sınırları"nı, yönetmelik ile sadece bir Bakanlığın düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bir "yetki gaspı" niteliğinde sayılabilecektir.
317-334

REFERENCES

References: 

Akı, E.: Hukukun Temel Kavramları, İzmir, 2001
Bilge, N.: Hukuk Başlangıcı-Hukukun Temel İlkeleri, Ankara, 1990
Demir, F.: Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, 1998
Demir, F.: "Açıklamalı ve Uygulamalı İş Güvencesi Yasası", Gözlem Gazetesi Eki, İzmir, 10-16 Mart 2003
Ekmekçi, Ö.: "İşyeri Hekimi Bulundurma Yükümü Konusunda Yeni Gelişmeler",
Mercek, Ocak-2004, s.111-119
Ekonomi, M.: "Türk İş Hukukunda Esnekleşme Gereği", Çalışma Hayatında Esneklik
Semineri, İzmir, 1994 Guery, G.: Pratique du Droit du Travail, Paris, 2003
Güzel, A.: "Dünya'da ve Ülkemizde İşyeri Hekimliğine Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu, Ankara, 24 Mayıs 2003, s.9-64
Klasson, K.: "AB Ülkelerinde Esneklik Uygulamaları", Çalışma Hayatında Esneklik Semineri, İstanbul, 30 Kasım 1999
Kutal, M.: "Türk İş Mevzuatının Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Bazı Gözlem Ve Öneriler",
Mercek, Ekim-2000
Özbudun, E.: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 1989
Pelissier, J./ Supiot, A./ Jeammaud, A.: Droit du Travail, 21.edition, Paris, 2002
1 8

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com