Buradasınız

DÜZGÜN İŞ (DECENT WORK) KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

PROPER JOB (DECENT WORK) CONCEPT AND MEASUREMENT: A COMPARISON OF TURKEY AND THE OECD COUNTRIES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of decent work was first introduced in these terms in 1999 in the Report of the Director-General Juan Somavia to the International Labour Conference meeting in its 87th session. Since its founding in 1919, the ILO has sought to improve the situation of human beings in the world of work, and now entering into the 21st century the ILO set itself a new goal "Decent Work for All" (ILO, 1999). Decent work aims to promote and realise fundamental principles and rights at work, create greater opportunities for men and women to secure decent employment and income, enhance the coverage and effectiveness of social protection for all, and strengthen tripartism and social dialogue. In this paper, the concept and indicators of decent work for Turkey will be reviewed. In addition, the performance and patterns of decent work in 23 OECD countries including Turkey will be measured using an index which developed by Ghai (2003).
Abstract (Original Language): 
Düzgün iş kavramı ilk kez ILO Genel Müdür'ü Juan Somavia tarafından hazırlanan ve 1999 yılında 87. Uluslar arası Çalışma Konferansı'nda sunulan raporda gündeme gelmiştir. Kuruluş yılı 1919'dan buyana dünyanın her yerinde iş hayatında çalışma ve yaşam standartlarını geliştirmeyi temel felsefe edinen ILO'nun 1999 yılında kendisine seçmiş olduğu yeni hedef "herkes için düzgün iş" olmuştur. Düzgün iş, insan onuruna yakışır çalışma koşullarında, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güvenlik imkânları ile sendika aracılığıyla temsil edilebilme olanaklarına sahip, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilen, kısaca çalışmaya ilişkin temel hak ve ilkelerin üç taraflı uzlaşma - hükümet, işçi ve işveren- içinde gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye için oldukça yeni bir kavram olan düzgün iş ve temel göstergeleri hakkında bilgi verilerek, düzgün iş açısından Türkiye'nin gösterdiği performans değerlendirilecektir. Gai (2003) tarafından geliştirilen ve ülkelerin düzgün iş açısından değerlendirilip karşılaştırılmasında kullanılan, düzgün iş sıralaması olarak adlandırabileceğimiz basit bir yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemle, 23 OECD ülkesi düzgün iş açısından değerlendirilerek, Türkiye'nin ve diğer OECD ülkelerinin performansı karşılaştırılacaktır.
479-505

REFERENCES

References: 

DÜZGÜN İŞ (DECENT WORK) KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ
505
ILO, 2004, Issues and Policies-Decent Work Pilot Programme, http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/papers/dwpolicy.htm
ILO, 2005, International Labour Organization, TURKEY Newsletter 2 – Haber Bulteni, http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/news25.htm
Işığıçok, Özlem, 1999, “Sosyal Diyalog, Temel Nitelikleri ve Türkiye’de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, İş Güç: Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Dergisi, 1(1), ss. 1-6.
İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı), 2004, İlerleme Raporu 2004, http://www.ikv.org.tr/turkiye-ab/guncel/etkiraporu.htm
İSG, 2005, 2003 SSK İstatistikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, http://isggm.calisma.gov.tr/haberler/sskistatistik.asp
Koray, Meryem, 2000, Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi yayınları, Bursa.
Nomaan, Majid, 2001, Economic Growth, Social Policy and Decent Work, Employmen,t paper No. 2001/19, Employment sector, Geneva, ILO.
OECD, 2003 Employment Outlook 2003, http:// www.oecd.org/dataoecd/62/56/31775237.pdf
Talas, Cahit, 1997, Toplumsal Politika, 5. Baskı, İmge Kitabevi.
TİSK, 2003, Düzgün İş (Decent Work), Hakkındaki IOE Görüşü, Şubat 2003 İşveren Dergisi Eki.
TÜSİAD, 2000, Türkiye’deBireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: Avrupa Birliği ile karşılaştırma, yayın No. Tüsiad-T/2000-12/295, İstanbul.
UNDP, 2000, Human Development Report 2000, New York, NY/Oxford, Oxford University Press.
World of Work, 2004, Child Labour Today: Facts and Figures (World of Work No. 6/96),
www.citinv.it/associazioni/ CNMS/archivio/paesi/clabour_today.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com