Buradasınız

TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT inability to create economic growth in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It has been assumed that there is a linear correlation between economic growth and employment. However, recent studies in Turkey and in some other countries have shown that economic growth cannot create as many jobs as expected. Throughout the period of 1990-2003 in Turkey, some factors including unstability in economic growth, lack of sources for new investments, rapid growth in labour force, continuous transfer of labour from rural to urban areas, productivity growth and structural barriers in labour market have reduced the capability of economic growth to create new jobs. Turkish labour market, therefore, suffers from not only high unemployment problem but also insufficiency in creating new jobs. That jobless economic growth and employment elasticity of sectors in Turkey point out that the sectoral composition of growth is very important parameter for the Turkish labour market. In this regard, it has been reported that the construction and service sectors have good potential for cerating new jobs. Therefore, these sectors are expected to increase the employment when they grows. It has been, however, indicated that the overall unemployment rate does not tend to decrease as expected. That is due to the fact that the construction and service sectors are not able to absorb the growing unemployment that is resulted from the rapid growth in working age population along with the transfer of labour from rural to urban areas.
Abstract (Original Language): 
Ýktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasýnda doðrusal bir iliþki kurulmuþtur. Ancak son yýllarda dünyada ve Türkiye'de büyümenin umulan düzeyde istihdam yaratamadýðý gözlenmektedir. Türkiye'de 1990-2003 döneminde istikrarlý büyüme ve yatýrým olanaklarýnýn tükenmesi, hýzlý nüfus artýþý, kýrsal kesimden kentlere göç olgusu, verimlilik artýþlarý, iþgücü piyasasýndaki yapýsal katýlýklar gibi temel etkenler, ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesini zayýflatmýþtýr. Dolayýsýyla, Türkiye'de iþgücü piyasasýnýn zayýflýðý sadece yüksek iþsizlikten ibaret deðildir. Bununla birlikte çok önemli bir istihdam yaratamama sorunu bulunmaktadýr. Türkiye'de ekonomik büyümenin istihdam yaratmamasý ve sektörler arasýndaki istihdam yaratma farklýlýklarý, iþgücü piyasasý açýsýndan büyümenin sektörel kompozisyonun önemine iþaret etmektedir. Ýnþaat ve hizmetler sektörü istihdam yaratma kabiliyeti en yüksek olan sektörlerdir. Dolayýsýyla bu sektörlerdeki büyümenin istihdamý önemli ölçüde artýracaðý beklenmektedir. Bununla birlikte, gerek hizmetler ve gerekse inþaat sektöründeki istihdam artýþý, hýzla artan aktif nüfusu ve tarým sektörünün ihraç ettiði iþgücünü karþýlayamadýðý için toplam iþsizlik oranýnda kayda deðer bir düþüþ saðlanamamaktadýr.

REFERENCES

References: 

ALTMAN, Miriam (2003), “Jobless or Job Creating Growth?” Some Preliminary Thoughts. Employment and Economic Policy Research Programme, Human Sciences Research Council, Paper presented at the TIPS/ DPRU Annual Forum, 8 – 10 September 2003.
BLUESTONE, Barry (2003), “Job Unfair, This isn’t a jobless recovery - it’s a jobless recovery”, The American Prospect Online, July 16,
BLUESTONE, Barry ve Bennett Harrison (1997), “Why We Can Grow Faster”, The American Prospect Online, Volume: 8, No: 34.
BULUTAY, Tuncer, (1996), “Türkiye’de İşlendirme ve İşsizlik-Genel Eğilimler” Ekonomide Durum Dergisi, Türk İş Araştırma Merkezi, Güz.
CEVIK, Serhan, (2004), Turkey: Affluent Future of a Jobless Society, http://www.morganstanley.com/GEFdata/digests/20041028-thu.html#anchor2 (Erişim Tarihi: 19.01.2005)
DİEa (2005), Hanehalkı İşgücü Veri Tabanı. www.die.gov.tr, (Erişim Tarihi: 19.01.2005)
DİEb (2005), http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/İMSANUR/imsanur.htm (Erişim Tarihi: 04.03.2005)
DİE, Milli Gelir İstatistikleri (2004), www.die.gov.tr/istTablolar.htm#eko(Erişim Tarihi: 17.07.2004)
DOPKE, Jörg (2001), The “Employment Intensity” of Growth in Europe, Kiel Institute of World Economics, Kiel Working Paper, No: 1021, January 2001.
DPTa, (2004), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 2004. www.dpt.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.12.2004)
DPTb, (2004), Sektörel İstihdam Esneklikleri, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Daire Başkanlığı (EMSA).
DPT, (2003), Türkiye Cumhuriyeti Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), Ankara, Aralık 2003.
EC (European Commission) (2004), Employment in Europe 2004, Brussels.
ERZAN, Refik, Seher Fazlıoğlu, Umut Kuzubaş ve Nilüfer Yıldız (2004), Growth, Employment and Unemployment, Long Term Trends and Prospects, http://econ.boun.edu.tr/ces/erzan/juneistconf.htm (Erişim Tarihi: 05.03.2005)
GÜNÇAVDI, Öner ve Suat Küçükçiftçi, (2004) “Türkiye Ekonomisinin Üretim ve İstihdam Yaratma Kapasitesi Üzerine Gözlemeler”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:19, Mart, Sayı: 216.
GÜRSEL, Seyfettin, Veysel Ulusoy (1999), Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
GÜRSEL, Seyfettin, (2005), “İşsizliği Yenmek İçin (3)”, Vatan Gazetesi, 02.01.2005.
ILO (2005), Global Employment Trends Brief, Fabruay 2005, http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/global.htm
(ErişimTarihi: 17.02.2005).
İŞKUR, (2004), İzmir İktisat Kongresine Sunulan Bildiri, Mayıs 2004, Ankara.
İşveren Dergisi (2002), “İşveren Kesimin İstihdam Politikalarındaki Rolü, Beklentileri ve Önerileri, cilt 15, sayı: 4, Ocak 2002.
KENAR, Necdet (2002), Büyüme, Yatırım ve Ekonomi Politikaları İstihdam Hedeflemelidir, İşveren Dergisi, Ocak 2002.
LEE, E.(1995), “Overview” International Labour Review, Volume: 134, No: 4-5.
LOGEAY, Camille ve Volz Joachim (2001), “EMU: Economic Growth Leads to Job Creation”, Economic Bulletin 2, DIW Berlin 2001.
MODIGLIANI, F., J.Fitoussi, B.Moro, D.Snower, R.Solow, A.Steinherr, P.Labini (1999), “An Economists, Manifesto on Unemployment in the European Union”, Working Paper, Free University of Bozen School of Economics, Bolzano, Italy, No:1.
MORGİL, Orhan (2003) “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler”, İşveren Dergisi, cilt:41, Sayı:12, Eylül.
OECDa, (2004), Employment Outlook 2004, Paris.
OECDb, (2004),Economic Survey of Turkey (Policy Brief) 2004, Paris, October.
ODEDOKUN,M. O., (1997), “Relative Effects of Public Versus Private Investment Spending on Economic Efficiency and Growth in Developing Countires” Applied Economics, Volume 29.
ŞENER, Abdullatif (2003), “Ekonomiyi Tetikleyecek Mekanizmaları Kurmak Zorundayız”, Asomedya Dergisi, 27 Ağustos 2003 Tarihli Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı, Eylül-Ekim 2003.
TIKTIK, Ahmet (2004), “Kayıtdışı Ekonomi, İstihdam ve İşsizlik”, İşveren Dergisi, Ağustos.
TİGREL, Ali (2004), “Yatırım Olmadan İşsizlik Sorunu Çözülmez” www.finansalforum.com.tr, (Erişim Tarihi:25.01.2004).
TİSK (2004), XXII. Genel Kurul Çalışma Raporu, Kasım 2004.
TİSK (2004), “İstihdamın Artırılması ve İşgücü Piyasası Çalışma Grubu Raporu”, İşveren Dergisi Eki, Mayıs 2004.
TUNALI, İnsan, (2003), Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması, Türkiye İş Kurumu, Ankara.
TÜSİAD (2002), Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İşsizlik, Yayın No: TÜSİAD-T/2002/12-354, İstanbul, Aralık 2002.
TUSİAD (2004), Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik, Yayın No: TÜSİAD-T/2004-11/381, İstanbul, Aralık 2004.
UYGUN, Ercan (2003), “Türkiye Ekonomisinde İstikrar: Bugünü ve Yarını”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:18, Nisan 2003.
World Bank, (1995),World Development Report 1995, Workers in an Integrating World, Published for the World Bank, Oxford University Press, Oxford 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com