Buradasınız

BEŞERİ SERMAYENİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE'NİN BEŞERİ SERMAYE POTANSİYELİ

THE ECONOMIC IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL AND TURKEY'S HUMAN CAPITAL POTENTIAL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
ABSTRACT Skilled workforce of a country is perhaps its most important asset. A skillful population is a determining factor in efficient use of the country's resources as well as in its economic development. Moreover, having a young and dynamic population means more advantages in a number of respects, particularly in terms of increasing the effectiveness of human capital investments. Therefore, in selection of education and health policies being implemented to increase the quality of population, both the current level and potential of human capital of the nation should be taken into account. This study analyses both the current level and potential of Human Capital of Turkey. Having explored economic importance of human capital in the first part, the study goes on to analyze education and health levels and potentials in Turkey as special forms of human capital, in the second part. The study ends up with an exploration of Turkey's trend of success in Human Capital Index. A significant contribution of this study is that it comparatively analyses Turkey's human capital potential based upon provinces, gender, age and level of development and, then, it develops suggestions about the priorities of policies to be implemented in order to increase the human capital level of this particular country
Abstract (Original Language): 
Bir ülkenin en önemli serveti nitelikli insan gücüdür. Nitelikli bir nüfus, ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasında ve iktisadi gelişmenin sağlanmasında belirleyici bir faktördür. Aynı zamanda nüfusun genç ve dinamik olması da birçok açıdan avantajlar sağlamakta, beşeri sermaye yatırımlarının etkinliğini artırmaktadır. Bu yüzden, nüfusun niteliğini artırmaya yönelik olarak uygulanacak eğitim ve sağlık politikalarının seçiminde, ülkenin beşeri sermaye düzeyinin ve potansiyelinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin beşeri sermaye düzeyini ve potansiyelini analiz etmektedir. İlk bölümde beşeri sermayenin iktisadi önemi ele alınmakta, ikinci bölümde ise beşeri sermaye formu olarak Türkiye'deki eğitim - sağlık düzeyleri ve potansiyeli analiz edilmektedir. Son bölümde ise Türkiye'nin Beşeri Kalkınma İndeksi'ndeki trendi incelenmektedir. Bu çalışmanın en önemli katkısı; Türkiye'nin beşeri sermaye potansiyelinin iller, cinsiyet, yaş ve gelişmişlik seviyesine göre karşılaştırmalı olarak analiz edilip, beşeri sermaye düzeyinin artırılması amacıyla uygulanacak politikaların öncelikleri konusunda öneriler sunmasıdır.

REFERENCES

References: 

Carnoy, M.
(1992
) "Education and Economic Development: The First Generation", in Blaug, Mark (Ed), The Economic Value of Education: Studies in The Economics of Education, Edward Elgar Publishing Limied, Cambridge.
Blaug, M. (1970) An Introduction to The Economics Education, Allen Lane The Penguin Press, London.
Bowman, J.M., (1968) "The Human Investment Revolution in Economics Thought," in Mark Blaug (Ed.) Economics Education 1, Penguin Books, London.
Demirtaþ, U., (2003) Teknolojik Geliþme, Büyüme ve Ýstihdam, Milli Prodüktivite Merkezi Yayýnlarý, No:671, Ankara.
Denison, E. F.,
(1962
) The Sources of Economic Growth in The U.S.A. and Alternatives Before Us, Committee for Economic Development, New York.
DIE, (2004a)
Türkiye'd
e Kadýn Bilgi Aðý. http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler3.htm
(15.5.2004)
DÝE, (2004b) Türkiye'de Kadýn Bilgi Aðý. http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler1.htm
(15.5.2004)
DPT, (2004a) 8. V Yýllýk Kalkýnma Planý, http://plan8.dpt.gov.tr (10.5.2004)
DPT, (2004b) 2004-2006 Ön Ulusal Kalkýnma Planý http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/o-
ukp.pdf (15.5.2004) Drucker, P. F., (1997) Kapitalist Ötesi Toplum, Ýnkýlap Kitabevi, Ýstanbul. Drucker, P. F., (1998), "Efsane Guru'dan Deðiþimin Analizi," Capital-Aylýk Ekonomi
Dergisi, Yýl:6, Sayý:11.
Grossman, M. (1999), "The Human Capital Model of The Demand for Health," NBER
Working Paper, No:7078. Gürak, H. (2001) " The Neoclassical Marxists," Yapý Kredi Economic Review, Volume:12, Number 1.
46
BEÞERÝ SERMAYENÝN ÝKTÝSADÝ ÖNEMÝ
VE TÜRKÝYE'NÝN BEÞERÝ SERMAYE POTANSÝYELÝ
Gürak, H. (2003) Ekonomik Büyüme-Yeni Teknoloji ve Nitelikli Emek Ýliþkisi,
Yayýnlanmamýþ çalýþma (Taslak Metin-2). Harbison, C.- F. Myers, (1962) Education, Manpower and Economic Growth, Mc Graw
Hill Book Company, New York. ILO,
(2004
) Investing in Every Child: An Economic Study of the Costs and Benefits of
Eliminating Child Labour. Geneva. Katz, L. F., (1998) "Commentary: The Distribution of Income in Industrialized Countries",
Symposium of Income Inequality: Issues and Policy Options, Federal Reserve Bank
of Kansas City, Wyoming.
Kesici
, L,(1992) "UNDP Beþeri Kalkýnma Raporlarý ve Türkiye'nin Planlý Kalkýnma
Politikalarý Üzerine Etkileri," Ýnsanca Geliþme Birinci Türkiye Konferansý (7-8 Eylül
1992),
Ankara
, T.C. ve UNDP Yayýný.. Kibritcioðlu, A., (1998) "Ýktisadi Büyümenin Yeni Belirleyicileri ve Yeni Büyüme
Modellerinde Beþeri Sermayenin Yeri, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
Cilt:53, No:1-4.
Klenow, P.J., (1998) "Ideas Versus Rival Human Capital: Industry Evidence on Growth
Models," Journal of Monetary Economics, Volume: 42. Knowles, S., P. K. Lorgelly, P.D. Owen, (2002). "Are Educational Gender Gaps a Brake on
Economic Development? Some Cross-Country Empirical Evidence," Oxford
Economic Papers, No: 54. Kuznets, S., (1955) "Economic Growth and Income Inequality", American Economic
Review, March 1955.
Lau, L.J. vd. (1993) "Education and Economic Growth," Journal of Development
Economics, Volume:41. Lucas, R. E., (1998) "On The Mechanics of Economic Development," Journal of Monetary
Economics, Volume:22. OECD, (1998) Human Capital Investment- An International Comparison-, Paris. Psacharapoulos, G. (1992) "Returns to Education: An Updated International Comparison,"
Blaug, Mark (ed.), The Economic Value of Education: Studies in the Economics of
Education içinde, Edward Elgar Publishing Limited, Cambridge. Psacharapoulos, G. (1992) "The Contribution of Education to Economic Growth:
International Comparisons," Blaug, Mark, (Ed.) The Economic Value of Education:
Studies in The Economics of Education içinde, Edward Elgar Publishing,
Cambridge.
Psacharopoulos, G.- H.A. Patrinos, (2002) " Returns to Investment in Education: A Further Update," World Bank Policy Research Working Paper, No: 2881.
Romer, P.M., (1989) Human Capital and Growth: Theory and Evidence, National Bureau Economic Research Working Paper, No:3173.
47
ÝBRAHÝM GÜRAN YUMUÞAK
Schultz, T. P. (2002). "Why Government Should Invest More to Educate Girls," World Development, Vol. 30, No:2.
Schultz, T.P. (2003) "Human Capital, Schooling and Health," Economics and Human
Biology, 2003/1.
Schultz, T.W. (1962) "Reflection on Investment in Man," The Journal of Political
Economy, Volume:70, No:5/2, October 1962.
Schultz, T.W., (1971) Investment in Human Capital-The Role of Education and
Research-, The Free Press, New York. Schultz, T.W., (1993) "The Economic Importance of Human Capital in Modernization,"
Education Economics, Volume:1, Issue:1. Tuna, Y.-Yumuþak, Ý.G. (2002) "Kalkýnmýþlýk Göstergesi Olarak Beþeri Kalkýnma Ýndeksi ve
Türkiye Üzerine Bir Deðerlendirme," Ýktisat Fakültesi Mecmuasý, Cilt:52, Sayý:1. Tuna, Y.-Yumuþak, Ý.G. (2002) Beþeri Kalkýnma Ýndeksi ve Türkiye Analizi, I. Ulusal Bilgi,
Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabý, Hereke:10-11 Mayýs
2002
. UNDP, (1992) Human Development Report-1992, Oxford University Pres, New York UNDP, (1994) Human Development Report-1994, Oxford University Pres, New York UNDP, (1995) Human Development Report-1995, Oxford University Pres, New York UNDP, (1999) Human Development Report -Turkey 1999, UNDP, Ankara.
UNDP, (1997-2003) Human Development Report 1997-2003, www.undp.org/hdro (5¬25.3.2004)
UNDP, (2004) Human Development Report-Turkey 2004, Information and
Communication Technologies, http://hdr.undp.org/docs/reports/national /TUR_Turkey/Turkey_2004_en.pdf
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I
UNICEF, (2003) The State of The World's Children 2004. New York.
Yumuþak, L G. (2000), Beþeri Sermaye Teorisi ve Beþeri Sermayenin Ýktisadi
Geliþmedeki Rolü, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ý.Ü. S.B.E. Yumuþak, Ý.G.- M. Bilen (2000) "Beþeri Sermaye-Gelir Daðýlýmý Ýliþkisi ve Türkiye Üzerine
Bir Deðerlendirme," Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/1. Yumuþak, Ý.G. (2004) "Geliþmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Açýsýndan Kadýn Eðitiminin
Ekonomik Boyutu Üzerine Bir Deðerlendirme," Disiplinlerarasý Kadýn
Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 1-4 Mart 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com