Buradasınız

KÜRESELEŞME SÜRECİNDE İNSANA YAKIŞIR İŞ

GLOBALIZATION AND THE DECENT WORK

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Globalization process and its transformative effects are unavoidable facts in our time. Although this process presents some benefits and opportunities, it has been caused diverse problems and inequalities. In this context, the area of employment is becoming one of the most problematic area and requirement to the productive employment is increasing. International Labour Organization (ILO) which considers this fact have determined an universal target named decent work at the International Labour Conference in 1999. Considering the general characteristics of the decent work, in this article, dimensions of the decent work deficit are investigated in the globalization process throughout the world.
Abstract (Original Language): 
Çağımızın kaçınılmaz gerçeklerinden biri de; hızı gün geçtikçe artan küreselleşme süreci ve beraberinde getirdiği değişimdir. Bu süreç bir taraftan çeşitli fırsatlar sunarken; diğer taraftan da birçok sorun ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Nitekim küreselleşme sürecinin yarattığı en önemli sorunlardan biri de istihdam alanında yaşanmakta; üretken istihdama olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu gerçeklerden yola çıkan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1999 yılında gerçekleştirilen 87. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda "insan yakışır iş" adı verilen evrensel bir hedef belirlemiştir. Bu çalışmada insana yakışır işin genel özelliklerinden yola çıkılarak, küreselleşme sürecinde, dünya genelinde, insana yakışır iş açığının ulaştığı boyutları incelenmektedir.
307-331

REFERENCES

References: 

ALPER Yusuf & KAYA Pir Ali, 75.Kuruluş Yıldönümünde Uluslar arası Çalışma Örgütü
ve Uluslar arası Çalışma Standartları, Ezgi Kitabevi, Bursa 2005. ANKER Richard, CHERNYSHEV Igor, EGGER Philippe, MEHRAN Farhad,
ANDRITTER
A.Joseph
, "Measuring Decent Work With Statistical Indicators"
International Labour Review, Vol:142, No:2, 2003. BESCOND David, CHATAİGNİER and MEHRAN Farhad, "Seven Indicators to Measure
Decent Work : An International Comparison", International Labour Review,
Vol:142, No:2, 2003.
EKİN Nusret, Küreselleşme ve Gümrük Birliği, İstanbul Ticaret Odası,Yayın No:1999-47,İstanbul 1999.
ERDUT Zeki, Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, Dokuz
Eylül Yayınları, 2.Basım, İzmir, Kasım 2003. GHAİ Draham "Decent Work: Concept and Indicators" International Labour Review,
Vol:142, No:2, 2003.
GRİNT Keith, Çalışma Sosyolojisi, Çeviri Editörü: Veysel Bozkurt,Alfa,Yayın
No:513,İstanbul
1998
. GÜLMEZ Mesut, Uluslar arası Sosyal Politika, TODAİE, Ankara 2000. ILO (1999) Decent Work, International Labour Conferance,87th Session 1999,Report of
The Director General, Geneva. ILO Newsletter 2008, No:1 Ocak, ISSN 1564-510 X (http://www.ilo.org/
public/ turkish/region/eurpro/ ankara/ newsletter/2008_1.pdf) (04.06.2008 tarihli
görünümü).
IŞIĞIÇOK Özlem, 21. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş, Ezgi Kitabevi, Bursa 2005. KAPAR Recep, " Uygun İş Açığı:İnsana Yaraşmayan İşler",TTB Mesleki Sağlık ve
Güvenlik Dergisi,Sayı:29,Ocak-Şubat-Mart 2007. KAPAR Recep, " Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar", İktisat Fakültesi Sosyal
Siyaset Konferansları 48.Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4531,İstanbul 2004.
KELLERSON Hillary, The ILO Decleration of 1998 of Fundamental Principles and
Rights: A Challange For The Future" International Labour Review, Vol:137, No:2,
1998.
O'SULLİVAN Turlough, "İrlanda Mucizesini Nasıl Sağladık? İrlanda Toplumsal İşbirliği
Modeli", TİSK İşveren Dergisi, Ağustos 2001. PAŞA Muammer, "Yaşam Kalitesini Yükselten Temel Unsur Olarak İşin
İnsancıllaştırılması", İş Güç İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi, Cilt :4,
Sayı:1, 2002.
SELAMOĞLU Ahmet, "Yoğunlaşan Sosyal Sorunları İle Küreselleşme", Küreselleşmenin
İnsani Yüzü, Der: Veysel BOZKURT, Alfa Bursa 2000.
TALAS Cahit, Toplumsal Ekonomi, İmge Kitabevi Ankara,1997.
TOKOL Aysen, Sosyal Politika, Vipaş Bursa 2000.
KÜRESELEŞME SÜRECİNDE İNSANA YAKIŞIR İŞ
331
TREBİLCOCK
Anne
, Towards Social Dialogue: Tripartite Cooperation In National Economic and Social Policy Making, International Labour Office, Geneva 1994.
Türk-İş, Mayıs-Haziran 2005:107.
,
"İşgücü Piyasasında Temel Göstergeler (KILM), Beşinci Basım" Başlıklı
Rapor (http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/press/2007-
3.htm) (04.06.2008
tarihl
i görünümü). , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
(http: / /www.unhchr.ch/ udhr/lang/ trk.htm ). , Key Indicators of the Labour Market (KILM), Fifth Edition, International
Labour Office, Geneva, 2007, (http://www.ilo.org/public/english/employment/
strat/stratprod.htm)
, Küresel İstihdam Eğilimleri 2008, Uluslar arası Çalışma Ofisi, Cenevre,
(www2.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/press/2008-1.pdf)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com