Buradasınız

Ziya Gökalp'in İktisat Görüşleri ve Günümüz İktisadi Değerler Sistemi Bakımından Önemi

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, I foclls on the emphasis of Ziya Gokalp' s social and economic approaches from the perspective of globalization. Examines the relation between globalization and localization processes which are argued multi-dimensionally. The concept of globalization, in recent debate, is used to stress the emergence of a world economy, a world polity, a global culture, in a general sense the emergence of a world society.

REFERENCES

References: 

BAUMAN, Zygmunt. Ktiresellqme, Toplumsal Sonu,lan, (<<;:ev. Abdullah Yllmaz), AynntI
Yaymlan, istanbul 1999.
FRIEDMAN, Jonathan. "Kuresel Sistem, Ktircselle~me ve Modernitenin Parametreleri", (yev.
Bulent Peker),
GIDDENS, Anthony. Modernligin Sonu,lan (1992)(<<;:ev. Ersin Ku~(Iil), istanbul, Aynntl
Yaymlan, 1998.
GOKALP, Ziya; Ttirk,tilugtin Esaslan, inkdap Yaymevi, istanbul 2004.
GOKALP, Ziya; Ttirk,tilUgtin Esaslarl, Sad. Y. Toker, Toker Yaymlan, 3. Baskl, istanbul 1999.
GOKALP, Ziya; Ttirkle~mek, islamla~mak, MuaSlfl~mak, Ttirk Ktilttirti Yaymlan, istanbul
1977.
GOKSEL, Ali Nushet; Ziya Gakalp, Ttirk Klasikleri: 4, Varhk Yaymlan,
GOLE, Niltifer; Modern Ttirkiye'de Siyasal Dti~tince, ileti~im Yaymlan, istanbul 1998.
GUIBERNAU, Montserrat. Milliyet,ilikler, 20. YtizYllda Ulusal Devlet ve Milliyet,ilikler(1996),
(<<;:ev. Ne~e Nur Domani,), istanbul, Sarmal Yaymevi, 1997.
HUNTINGTON, Samuel P. "Medeniyetler «;:atI~masl ml?"(1993), (<<;:ev.Mustafa «;:ahk), M.
YILMAZ (Der.), Medeniyetler «;:atl~masl, Ankara: Vadi Yaymlan, O,tinCti Baskl, 2000 :
22-49 ..
KONGAR Emre. Turk Toplum Bilimcileri , Rernzi Kitabevi. istanbul 2003.
KURTKAN, Arniran; "Ziya Gakalp ve iktisat Sosyolojisi", Sosyoloji Konferanslan 5. Kitap,
istanbul 1965.
LEWIS, Bernard; Modem Ttirkiye'nin Dogu~u, «;:ev. M. Klrath, TTK Yaymlan 2.Baskl, Ankara
1984.
OHMAE, Kenichi. Ulus-Devletin Sonu, BOIgesel Ekonomilerin YUkseli~i, (<<;:ev. ZtilfU Dicleli),
istanbul, Ttirk Henkel Dergisi Yaymlar, 1996.
OLGUN, ibrabirn; "Ttirkiye'deki Olu,umlar i,inde Ziya GOkalp", Sosyoloji Konferanslan,
No:14, istanbul, 1976.
ORTA YLI, ilber; "Batlhla~ma Sorunu", Tanzimat'tan Cumhuriyete Ttirkiye Ansiklopedisi, Cilt:
I, istanbul 1983.
OZONDER, M. Cihat. "DUnya'da ve Ttirkiye'de 'Irk' ve 'Etniklik' Kavramlan", Kak
Ara~tIrmalar Dergisi, Cilt n, SaYI I, Babar 2000a:65-72.
PARLA, Taba; Ziya Gokalp, Kemalizm ve Ttirkiye'de Korporatizm, ileti~im Yay. istanbul 1989.
PiRENNE, Henri; Orta «;:ag Kentleri, , (<<;:ev.) $adan Karadeniz. 2. Baskl, iIeti.im Yaymlarl,
istanbul 1990.
SABAHATTiN, Prens; 1965, Ttirkiye NasI! Kurtanlabilir, ElifYaymlan, istanbul 1965.
TEKELl, Ilhan ye iLKiN, SeHm; 1929 DUnya Buhramnda TUrkiye'nin iktisadi Politika
AraYI!lan, Orta Dogu Teknik Uniyersitesi idarl ilimler FakUltesi, Yaym No: 30. $afak
MatbaaSl, Ankara 1977.
TOPRAK, Zafer; "TUrkiye'de 'Mi11i iktisat' (1908-1918), Yurt Yaymlan, Ankara 1982.
TOPRAK, Zafer; "Ttirkiye'de Korporatizmin Dogu!u", Toplum Ye Bilim, S.12, Kl! 1980.
TOYNBEE, J. Arnold; TUrkiye, Bir Deyletin Yeniden Dogu!u, <;:ey. Kaslm Yarglcl, Mi11iyet
Yaymlan, istanbul1971.
TURKDOGAN, Orhan; Ziya Gokalp Sosyolojisinde BOIl Kayrarnlarm Degeriendirilmesi,
Ankara, 1973.
TURKDOGAN, Orhan; TUrkiye'nin Sanayile!mesi, TOre Deylet Vaymlan, Ankara 1981.
TURKDOGAN, Orhan; U1us-Devlet Dil!ilnilril Ziya Gokalp, IQ KUltilr Sanat Yaymclhk,
istanbul 2005.
TUTENGiL, Cavit Orhan; Ziya Gokalp Dzerine Nollor, istanbul, 1956.
WOLF, Martin, "Ulus-Deylet Kiireselle!meye Kar!l Durabilecek miT', (<;:eY.Dogon Ergin),
TUrkiye ye Siyaset, SaYI 5, Kaslm-Arahk 2001:211-220.
YUKSEL, Mehmet. KUreselle!me, Ulusal Hukuk ye TUrkiye, Ankara, Siyasal Kitabeyi, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com