Buradasınız

Kapıya Geleni Geri Çevirmeme: İstanbul Esnafının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı

NEVER TURN ANYBODY BACK FROM YOUR GATE: OPINIONS OF ISTANBUL TRADESMEN ABOUT BEGGING PHENOMENA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article handles the point of view of Istanbul's tradesmen to the begging phenomena under the frame of a field study realized in 2009 summer. Qualitative research techniques are used in this research which aims to put forth the point of view of Istanbulites to the begging phenomena which is declared as a social problem by the public institutions. 55 in-dept interviews and 1 focus group meeting are realized. Tradesman, members of different professions and religious functionaries are questioned in the interviews. An the focus group meeting is realized with the members of the municipal police forces (Zablta) of istanbul. In this article, we are analyzing the answers given by tradesmen -one of the main targets of the beggar mobiIity-to the questions about their approach to begging phenomena and beggars themselves. What are the descriptions of tradesmen about begging phenomena?, Which kind of begging strategies do they confront with? Which kind of beggar groups do they meet? Why do they give money to beggars? Do they percieve beggars as a threat for themselves and for their families? Do they perceive begging as a social problem? The answers taken for these questions, showed that tradesmen, as a traditional social category, still attend to their historical beliefs-values and functions. Key Words: Qualitative research, in-d
Abstract (Original Language): 
Bu makale, İstanbul esnafının dilencilik olgusuna bakış açısını, 2009 yaz aylarında gerçekleştirilmiş olan bir saha araştırmasının bulguları çerçevesinde ele almaktadır. Kamu kurumları tarafından bir toplumsal problem olarak deklare edilen dilenciliğe İstanbul halkının bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. 55 derinlemesine mülakat, bir de odak grup toplantısı yapılmıştır. Derinlemesine mülakatlar esnaf, çeşitli mesleklerden İstanbullular ve din adamları ile gerçekleştirilmiştir. Zabıta görevlileri ile de bir odak grup toplantısı yapılmıştır. Makalede İstanbul halkının dilenci ile en fazla muhatap olan kesimini oluşturan esnafın, dilencilik olgusuna ve dilencilere yaklaşımını irdelemeyi amaçlayan sorulara verdiği cevaplar analiz edilmektedir. Esnaf dilenciliği nasıl tanımlamakta, İstanbul’da hangi dilencilik türleri ve grupları ile karşılaşmakta, dilenciye neden para vermekte, dilencileri bir tehdit, dilenciliği de bir toplumsal problem olarak algılamakta mı? türünden sorulara alınan cevaplar, esnafın geleneksel bir toplumsal kategori olarak geçmişten getirdiği inanç-değer ve işlevlere hala sahip çıkmakta olduğunu göstermiştir.