Buradasınız

Arnold, Creswell ve Grabar Metinleri Bağlamında– İslam Sanatı ve Oryantalist Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme I

A Review on Islamic Art and Orientalist Approaches - I –in the Context of the Articles by Arnold, Creswell and Grabar

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Orientalist art historians discussed Islam’s attitude towards art and especially towards figurative representation in the context of iconoclasm and aniconism, whereas the Muslim world assessed the matter with a theological perspective and in the scope of Islamic prohibitions and traditions. This paper is an evaluation of three articles by Thomas Arnold, K.A.C. Creswell and Oleg Grabar. Dealing with Islamic art and figurative representation in Islamic art, these articles, regarded as main sources of reference in this field, reflect the methodologies of the authors. In their articles these three art historians have dealt with Islamic art and figurative representation under the following chapters: Art in pre-Islamic Arabia; the influence of conquests, Christian and Jewish art, and pre-Islamic civilizations on Islamic art; approaching art in the light of Quran and hadiths; representation in early Islamic monuments; psychological effects in Islamic art.
Abstract (Original Language): 
İslam’ın sanat konusundaki tutumu özellikle figüratif temsil/tasvir konusu, oryantalist sanat tarihçileri tarafından ikonoklazm ve anikonizm bağlamında tartışılırken Müslüman dünyada teolojik bağlamda yasak ve gelenek çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu makale, Thomas Arnold, K. A. C. Creswell ve Oleg Grabar’ın kendi metodolojileri çerçevesinde, İslam sanatı ve İslam sanatında figüratif temsil/tasvir konusunda kaleme aldıkları, konu ile ilgili temel metinler olarak kabul edilen makaleleri üzerinden yapılacak bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Söz konusu sanat tarihçilerinin metinlerinde İslam sanatı ve figüratif tasvir, şu başlıklar altında ele alınmıştır: İslam öncesi Arabistan’da sanat; fetihlerin, Hristiyan ve Yahudi sanatının İslam sanatına etkisi; İslam öncesi uygarlıkların İslam sanatına etkisi; Kur’an ve hadisler ışığında sanata yaklaşım; erken İslam anıtlarında tasvir; İslam sanatında psikolojik etkiler.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Allen, T. (1988). Aniconism and figural representation in islamic art, Five
essays on islamic art içinde (s. 17-38). Occidental (Kaliforniya): Solipsist
Press. 16 Ocak 2012, http://sonic.net/~tallen/palmtree/fe2.htm
Al-Faruqi, I. (1989). Figurative representation and drama: Their prohibition
and transfiguration in Islamic art. Proceedings of the international
symposium içinde (İstanbul, 1984), Islamic art: Common principles,
forms and themes. Şam: Dar al-Fikr.
Arnold, S. T. W. (1965). Painting in Islam. New York: Dover.
Arnold, S. T. W. (1930). İslam dünyasında resmin menşeleri. H. Ömer (Çev.).
Darülfunun İlahiyat Fakültesi Mecmuası. İstanbul: Evkaf Matbaası, 1-19.
180 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 24. Sayı
Belting, H. (2008). Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des
Blicks, Münih: C. H. Beck Verlag.
Bruckstein-Çoruh, A. S. ve Budde, H. (Ed.) (2009). Taswir: Islamische
Bildwelten und Moderne (Pictorial Mappings of Islam and Modernity).
Berlin.
Çoban, B. Z. (2008). Bizans ikonoklazmının nedenleri ve islam etkisi
tartışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII (4), 118-145.
Creswell, K. A. C., (2002). The lawfulness of painting in early Islam. In
J. M. Bloom (Ed.). Early Islamic Art and Architecture (s. 101-109),
Burlington: Ashgate.
Cruikshand, E. D. (2007). The image of the world: Notes on the religions
iconography of Islam. Eva R. Hoffman (Ed.) Late Antique and Mediavel
art of the Mediterranean world içinde (s. 185-213). Wiley-Blackwell
Publishing.
Grabar, O. (1973). The formation of Islamic art. New Haven: Yale University.
Grabar, O. (1977). Islam and iconoclasm. A. Bryer ve J. Herrin (Ed.)
Iconoclasm, early Islamic art 650-1100, Volume I içinde (s. 43-56).
Birmingham.
Grabar, O. (1998). İslam’ın sanat konusundaki tutumu. N. Yavuz (Çev.).
İslam sanatının oluşumu içinde (s. 82-106). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Heidemann, S. (2010). The evolving representation of the early Islamic
empire and its religion on coin imagery. A. Neuwirth, N. Sinai ve M.
Michael Marx (Ed.), The Qur’an in Context: Historical and Literary
Investigations Into The Qurʾanic Milieu (Text and Studies on the Qur’an
6) içinde (s. 145-195). Boston: Leiden.
Lammens, H. (1915). L’attitude de l’Islam primitif en face des arts figurés.
Journal Asitique. Iıme Series, IV, 239-279.
Naef, S. (2004). Bilder und Bilderverbot im Islam: Vom Koran bis zum
Karikaturstreit (Y-a-t-il une “question de l’image en Islam?)
Taşkent / ‘İslam Sanatı ve Oryantalist Yaklaşımlar’ Üzerine Bir İnceleme I 181
Okasha, S. (1981). The prohobition of figurative art. In Islam, The Muslim
painter and the divine - The persian impact on Islamic religious painting
(s. 1-36). Londra: Park Lane.
Papadopoulo, A. (1980). Islam and muslim art. R. E. Wolf (Çev.). Londra:
Thames and Hudson.
Paret, R. (1960). Textbelege zum islamischen Bildverbot. Das Werk des
Künstlers: Studien zur Ikonographie und Formgeschichte içinde (s. 36-
48), Stuttgart: Festschrift Schrade.
Soğancı, İ. Ö. (2004). Islamic aniconism: Making sense of a messy literature.
Marilyn Zurmuehlen Working Papers in Art Education. Yıl: 2004, Sayı:
1, Makale: 4. 12 Ocak 2012, http://ir.uiowa.edu/mzwp/vol2004/iss1/4.
Yetkin, S. K. (1952). İslam sanatının mahiyeti. A. Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 44-47.
Yurdatapan, H. G. (1954). İslam resminin menşeleri ve başlangıçları. Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III (3-4), 31-55.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com