Buradasınız

BİR SPOR ÖRGÜTÜNDE ÇALIŞAN SPOR UZMANLARININ TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF SPORT SPECIALISTS’ BURN-OUT AND COMMITMENT WHO WORK IN SPORT ORGANİZATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The goal of this study was to determine burn-out level of sport specialists’ according to their socio demogrophic states and determine their organizational commitment level according to their different burn-out level, Data was collected Maslach Burn-out Scale developed by Maslach and Jackson in 1981 and Organizational Commitment Scale developed by Hoşgörür in 1997. Results of this study revealed sport specialists have different emotional burn-out level according to their morital status and also there were differences in their subscoles whic are identification, colonialism, accomodation, indifrence and alienation, according the posibility of job change. Specialist who had diffferences identification, colonialism, accomodation and alienation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada özel bir spor hizmeti sunan örgüt içinde spor uzmanı olarak çalışan kişilerin çeşitli sosyo demografik özelliklerine göre tükenmişlik düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına bakılması ve farklı tükenmişlik düzeylerindeki spor uzmanlarının örgütsel bağlılık durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Veri toplamak için Maslach Tükenmişlik Ölçeği(MTÖ) ve Örgütsel Bağlılık Anketi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, medeni durumlarına göre Duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı yükseklik, iş değiştirme olanaklarına göre özdeşleşme-yerimseme-uyuşum-umursamazlık-yabancılaşma alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tükenmişlik düzeyleri farklı olan uzmanların özdeşleşme-yerimseme-uyuşum-yabancılaşma alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. (p<0.05).
12-17

REFERENCES

References: 

Ahmet Tevfik Sünter ve ark.; Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri , Genel Tıp Derg;16(1), 2006
Aslan SH, Gürkan SB, Alparslan ZN ve ark: Tıpta uzmanlık öğrencisi hekimlerde tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi; 7: 39-45, 1996
Balay, R.), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000
Çam O, Tükenmişlik envanterinin geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Bayraktar R, Dağ İ (eds): Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayını, s 155-160, 1993
Düzyürek S, Ünlüoğlu G, Hekimde tükenmişlik sendromu. Psikiyatri Bülteni; 1:108-113, 1992
Ersoy F.: Tükenmişlik Sendromu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2: s. 11-17, 2001
Ergin, C. “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması” VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar . Ed.: R. Bayraktar, İ. Dağ, Ankara,1992
Hoşgörür, V. Eğitim İşgörenlerinin Örgütsel Tutumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Anabilim Dalı, 1997
Izgar, H. Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2001
Maslach C: Burned-out. Hum Behav; 5: 197-220, 1976
Obeng, K., Ugboro, I, "Organizational Commitment Among Public TransitEmployees: An Assessment Study", Journal of The Transportation ResearchForum, 57 (2): 83-98, 2003
Tevrüz,S; Örgüt Endüstri Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 1996
Torun A: Stres ve tükenmişlik , Tevrüz S (ed): Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayını,s.43-53, 1996
Üzüm, H.; “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Görevli Spor Uzmanlarının Örgütsel Bağlılığı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com