Buradasınız

MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDEKİ ELİT BAYAN SPORCULARIN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE DEFINITION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ELITE NATIONAL FEMALE ATHLETES’S PERSONALITY CHARACTERISTICS AND BODY PERCEPTION LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research is about, the comparison of the personality and the level of perception to their bodies of national elite sportswomen.The survey is been carried out on 159 sportswomen, who joined national team camps of 7 different activities (basketball, handball, football, judo, karate, wrestling, and weight lifting).The method “questionnaire survey” has been used as data collection method. The data was been collected with, personal information questions consists of 9 item, Hacettepe personality inventory test consists of 168 item and a many-sided body-self criterion test. Hacettepe personality inventory was preferred, because of its proven scientific reliability. The many-sided body-self criterion test was been carried out only to a preliminary group of 80 sports students, because of its less use. In SPSS, the correlation value of each item was sufficient. The coefficient (cronbach alpha) for the reliability of the body-self criterion, was 0.92. The sportswomen, who joined this research, had significant differences in personal adaptation level values in correlation of the sport activity. According to the values, “adaptation problems” have been established in the adaptation level of weight lifting and wrestling sportswomen. The sportswomen, who joined this research, had high social adaptation level values and established as “well adjusted”. The sportswomen, who joined this research, had a meaningful relationship between personal adaptation and body perception (r = 0.281; p<0.01). Body-self perception increases with personal adaptation. A significant relation between body-self perception and social adaptation had been established (r = 0,198; p<0.05). As personal adaptation raises so did social adaptation, and vice versa. From this point, as the body perception level increase so did the personal and social adaptation level. Body-self perception influences personal and social adaptation the same as personal and social adaptation did influence body-self perception.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma “Milli Takım Düzeyindeki Elit Bayan Sporcuların, Kişilik Yapılarıyla Bedenlerini Algılama Düzeylerinin Karşılaştırılması” üzerine yapılmıştır. Anketler yedi değişik branşta (basketbol, futbol, hentbol, judo, karate, halter ve güreş) faaliyet gösteren Milli Takım kamplarına katılmış olan toplam 159 bayan sporcuya uygulanmıştır. Veriler, Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) ve Çok Yönlü Beden-Self Ölçeği ile toplanmıştır. HKE’nin tercih edilme sebebi, bilimsel güvenirliğinin kanıtlanmış olmasıdır. Çok Yönlü Beden-Self Ölçeğinin ise geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Cronbach alpha katsayısı 0.92 bulunmuştur. Araştırmaya katılan bayan sporcuların kişisel uyum düzeyi puanlarının spor branşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve güreş ile halter branşlarındaki sporcuların “uyum problemi” yaşadıkları tespit edilmiştir. Sporcuların sosyal uyum düzeyi puanları yüksek bulunmuş ve sporcuların hepsinin “uyumlu” oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya atılan bayan sporcuların bedenlerini algılamaları ile kişisel uyumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür ((r = 0.281; p<0.01).Beden-self algısı yükseldikçe kişisel uyum da yükselmiş, ayrıca Beden-self algısı yükseldikçe sosyal uyumun da arttığı görülmüştür (r = 0,198; p<0.05). Çalışmaya katılan bayan sporcuların bedenlerini algılama düzeyleri yükseldikçe, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri de yükselmiştir. Beden-self algısı kişisel ve sosyal uyumu etkilediği gibi, kişisel ve sosyal uyumda beden-self algısını etkilemiştir.