Buradasınız

OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR EMİR YAPISI: “FİİL + ZARF-FİİL (V) + GÖR-“

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bergamalı Kadri, who is author of Müyessiretü’l Ulûm which known as given single grammar book of the period, have tackled this structure on the subject of the imperative. Usually, linguists who studied on texts of Old Oghuz Turkic have examined the structure of “fiil + zarf fiil (v) + gör-“ within the durative verbs from the descriptive verbs. The researchers of Old Oghuz Turkic must tackle the nominative form of this structure not only at part of the durative verb but also at part of the imperative.
Abstract (Original Language): 
Dönemin bilinen tek gramer kitabı olan Müyessiretü’l Ulûm’un yazarı Bergamalı Kadri, eserinde bu yapıya emir bahsinde yer vermiştir. Eski Oğuz Türkçesi dönemi metinleri üzerinde çalışan araştırmacılar “Fiil + zarf fiil (v) + gör-“ yapısını genellikle tasvir fiillerinden süreklilik fiilinin içerisinde işlemişlerdir. Eski Oğuz Türkçesi araştırmacıları, çalışılan metin içerisinde geçen bu yapının yalın biçimini sadece süreklilik fiili kısmında değil, emir kısmında da yer vermelidirler. Bu çalışmada “Fiil + zarf fiil (v) + gör-“ yapısının Eski Oğuz Türkçesindeki başlıca kullanımlarına yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

ATALAY, Besim (1946), Bergamalı Kadri, Müyessiretü’l-Ulûm (Tıpkıbasım, Çeviri-Yazılı Metin ve Dizin),
İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
AY, Özgür (2009), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
ERGİN, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı-I, II, 6.Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
ERGÜZEL, Mehdi (1999), Şirvanlı Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (IV. Cilt, ‘. Kısım) –Dil Özellikleri-
Metin-Sözlük-Dizin-, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
ERSOYLU, Halil (2001), Lokmanî Dede, Menâkıb-ı Mevlâna, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
GÜLSEVİN, Gürer (2010a), “Bergamalı Kadri ve Eseri Üzerine” Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları,
s. 283-287, Özel Kitaplar: İstanbul.
……………………(2010b)“Eski Anadolu Türkçesinde Birleştirilmiş Özel Şekiller”, Yaşayan ve Tarihî Türkiye
Türkçesi Ağızları, s. 249-255, Özel Kitaplar: İstanbul.
GÜLSEVİN, Gürer-BOZ, Erdoğan (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
GÜNER, Galip (2003), “İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü’l-Ulûm” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, S. 15, s. 151-167, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
GÜNŞEN, Ahmet (2004), İpsalalı Ebu’l-Hayr, Mevlid (İnceleme-Metin-Dizin), Ankara: Gazi Üniversitesi Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi (GÜHAM) Yayınları.
KARABACAK, Esra (2002), Bergamalı Kadri, Müyessiretü’l-Ulûm (Giriş-Metin-Sözlük-Terimler Dizini-
Tıpkıbasım-, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KORKMAZ, Zeynep (2003), Gramer Terimleri Sözlüğü, 3.Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
……………………… (1973), Sadru’d-dîn Şeyhoğlu, Marzubân-nâme Tercümesi –İnceleme-Metin-Sözlük-,
Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
KUZUBAŞ, Muhammet (2009), Dîvân-ı Günâhkâr, İstanbul: Etüt Yayınları.
ÖZÇELİK, Sadettin (2005), Dede Korkut- Araştırmalar, Notlar / Dizin/ Metin, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
ÖZKAN, Mustafa (1993), Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs, Gülistan Tercümesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
……………………. (2000), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, 2. Baskı, İstanbul: Filiz
Kitabevi Yayınları.
ÖZMEN, Mehmet (2001), Ahmed-i Dâ’î Divanı (Metin-Gramer-Tıpkıbasım), c.I-II, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2005), Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, Gramer-Metin-Sözlük, 3.Baskı, Ankara:
Akçağ yayınları.
TEZCAN, Semih-BOESCHOTEN, Hendrik (2001), Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TÜRK, Vahit (2009), Hatiboğlu, Bahrü’l-Hakâyık, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com