Buradasınız

ŞEM'Î'NİN MESNEVÎ'Yİ LAFZEN OKUMA TEKLİFLERİ

Şem'i's Proposals Upon Literal Reading of Mesnevi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
For the Mesnevi of Mewlana Jalaluddin Rumi, over 50 annotations in verse form, in prose form and of various volumes were written in Anatolian region from 15th to 20th century. Şerh-i Mesnevi written by the end of 16th century by Şem'î Şem'ullâh, a distinguished annotator of the Ottoman literature, is known to be the first full Turkish annotation of Mesnevi. In his work, Şem'î translated and annotated the entire Mesnevi verse by verse. Şem'î, who studied the Persian and Arabic words in the Mesnevi grammatically and terminologically according to their meanings in the context, also gave warnings and made proposals on reading the Mesnevi literally with the assistance of rhyme, syllabic meter and Persian grammer. In accordance with this declaration, warnings and proposals of Şem'i in the 1st volume of Şerh-i Mesnevi will be assessed.
Abstract (Original Language): 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevî-yi Ma'nevî adlı şaheserine Anadolu sahasında 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar mensur-manzum şekillerde ve çeşitli hacimlerde ellinin üzerinde şerh yazılmıştır. Osmanlı ilim ve edebiyat dünyasının meşhur şârihlerinden Şem'î Şem'ullâh'ın 16. yüzyılın sonlarında bitirdiği "Şerh-i Mesnevî"si ilk Türkçe tam Mesnevî şerhi olarak bilinmektedir. Şem'î bu eserinde Mesnevî'nin tamamını mısrâ mısrâ tercüme ve şerh etmiştir. Mesnevî'de geçen Farsça ve Arapça kelimeleri önce gramer zemini üzerinde ardından da Mesnevî'de geçtiği yer bağlamında kavramsal olarak açıklayan Şem'î, zaman zaman Mesnevî metnini vezin, kâfiye ve Farsça gramer yordamıyla lafzen okuma yönünde teklif ve ikazlarda da bulunmuştur. Bu tebliğ çerçevesinde Şem'î'nin, Şerh-i Mesnevî'sinin 1. cildinde bu konuda yaptığı teklif ve ikazlar değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

DAĞLAR, Abdülkadir, Şem'i Şem'ullâh Şerh-i Mesnevi (I. Cilt) (Inceleme-Tenkitli Metin-Sö^lük), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2009.
SARAÇ, M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi (Biçim-Ölçü-Kafije), İstanbul: 3F
Yayınevi, 2007, s. 265-272. Tâhirü'l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevi, Cilt 1-5, 2. Basım, İstanbul: Şâmil Yayınları,
1975.
TANYILDIZ, Ahmet, "Mesnevî Şerhlerinde Sözden Ma'nâya Yorum Farklılıkları", Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic, Volume 4/6 (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına - Şerh/Annotation), (Fall 2009), s. 407-426.
TOP, Hüseyin, Mesnevi-i Ma'nevi Şerhi (Ilk 1001 Beyit), Konya: Tablet Yayınları, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com