Buradasınız

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇÜLÜK YANSIMALARI: MEHMET TEVFİK (BİLGE) BEY’İN “MANASTIR VİLAYETİNİN TARİHÇESİ” ADLI ESERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Tried many ways to prevent the destruction of the Ottoman Empire in İts last century. According to the contents of these ways is called the movement of an idea. Ottomanism, Islamism, and Turkism a few of these trends. On the basis of these movements is to preserve the integrity of Ottoman, not only by state dignitaries,also with by intellectuals presented the idea supported by sub-structures. So many works of this period, which was written became prominent in the dominant intellectual influence. Manastır Vilayetinin Tarihçesi which is written by Mehmet Tevfik Bey, only one of these works. The author is history teacher Of Mustafa Kemal Atatürk in the Manastır Military High Scholl and its effect on the formation of historical consciousness as well as the contents of the work occurring during that period reflect the impact of the current content of Turkism is a point worthy of study.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yıkımını engellemek için birçok yol denenmiş, bu yollar içeriklerine göre bir fikir hareketi olarak adlandırılmıştır. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük bu akımlardan bir kaçıdır. Temelinde bütünlüğü korumak olan bu akımlar sadece devlet ricali tarafından değil aydınların sunduğu fikri alt yapılar ile de desteklenmiştir. Dolayısıyla bu dönemde kaleme alınan bir çok eserde hâkim olan düşünsel etki göze çarpmıştır. Manastırlı Mehmet Tevfik Bey’in eseri Manastır Vilayetinin Tarihçesi bu eserlerden sadece bir tanesidir. Yazarın Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’nde tarih öğretmeni de olması, hem onun tarih bilincinin oluşmasındaki etkisi hem de eserin muhtevasının o dönemde ortaya çıkan Türkçülük akımın etkisini yansıtır muhtevası incelenmeye değer bir noktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Cebesoy, 2000: Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk: Okul Ve Genç Subaylık Hatıraları, İstanbul, 2000.
Mehmet Tevfik, 1330: Mehmet Tevfik (Bilge), Osmanlı Tarihi, Mektebi Harbiye Matbaası, İstanbul, 1330.
Mehmet Tevfik, 1327: Mehmet Tevfik (Bilge), Manastır Vilayetinin Tarihçesi, Beynelminel Matbaası,Manastır, 1327.
Babinger, 2000: Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000.
Bayrak, 2002: M. Orhan Bayrak, “Osmanlı Tarihi” Yazarları, İstanbul 2002.
Orkun, 1944: Hüseyin Namık Orkun, Türkçülüğün Tarihi, İstanbul 1944.
Durmuş, 2008: İlhami Durmuş, “İskit İmparatorluğunun Yıkılış Nedenleri”, Akademik Bakış, I /2, Ankara 2008, 199 - 214.
Moldabayeva, 2005: Dana Moldabayeva, “Sır Derya Havzasının Türk Tarihindeki Yeri Ve Önemi”, Bilig, Güz 2005, Sayı: 35, Ankara 2005, 1-16.
Keçiş, 2003: Murat Keçiş, Aydınoğulları Beyliği-Bizans Devleti İlişkileri 1308-1390, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Ankara Üni., Sosyal Bilimler Ens., Ankara 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com