Buradasınız

A RESEARCH ON ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS IN ISTANBUL: STUDYING THE 1927-1932 TERM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bu çal.şma, İstanbul İngiliz Erkek Lisesi’nin tarihi üzerinedir. Çal.şman.n farkl.l.ğ., araşt.rman.n Lise’nin arşivlerine dayan.yor oluşudur: 1927-1932 y.llar. aras.ndaki s.nav notlar. kay.tlar. –Lise’nin arşivindeki en eski kay.tlard.r- çözümlenmiştir. Çal.şmada bir tarihçe ve bir de s.nav notlar. kay.tlar.n.n analizi bölümü olacakt.r. Çal.şma, giriş ile son değerlendirme bölümleriyle tamamlanacakt.r.
Abstract (Original Language): 
This is a study which investigates the history of English High School for Boys (EHSB) in Istanbul. The originality of this paper will be its study in High School’s archive: the examination marks registries between 1927 and 1932 are transcribed-which are the most ancient records in High School archive. There will be a history part, and another part on transcription & analysis examination marks registries. With a first introduction and a last assessment sections, the study will be completed.

REFERENCES

References: 

Büyükkarc., Süleyman, “İngiliz Okullar. ve Tarihi Gelişimi”, Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araşt.rmalar. Dergisi 6, (1999).
English High School’lular Derneği, “Okul Tarihçesi”, (accessed on
December 29, 2011),
http://www.ehsonline.org/tr/coorporate_school_history.asp
English High School’lular Derneği, “Unutulmayan Kişiler-Isaac Richard
Deleon”, (accessed on December 29, 2011),
http://www.ehsonline.org/tr/nostalgia_unforgetables.asp?ID=3.
Haydaroğlu, İlknur Polat, Osmanl. İmparatorluğu’nda Yabanc. Okullar,
(Ankara: Kültür Bakanl.ğ. Pres, 1990)
Nişantaş. Anadolu Lisesi, “Tarihimiz”, (accessed on December 29,
2011), http://www.nisantasial.k12.tr/okulumuz/tarihimiz/
Nişantaş. Anatolian High School Archive, “English High School Erkek
Mektebi 1930-1931”
Nişantaş. Anatolian High School Archive, “English High School Erkek
Mektebi 1931-932”
Nişantaş. Anatolian High School Archive, “İngliz Hay Skul Erkek
Mektebi 1927-1928 İmtihan Nümerolar.”
Oran, Bask.n, Türk D.ş Politikas., Kurtuluş Savaş.’ndan Bugüne Olgular,
Belgeler; Yorumlar, Bask.n Oran (ed.), vol. 1, (Istanbul: İletişim Press, 2009)
The UK in Turkey, “W. N. Birks - Advanced Search”, (accessed on
December 30, 2011), http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/advanced-search?post
Türk Özel, Az.nl.k ve Yabanc. Okullar.n Talebe İşleri, “İhzari S.n.flar”,
(İstanbul: İstanbul Öğretmenleri Yard.m Cemiyeti Press, 1938)
Türk Özel, Az.nl.k ve Yabanc. Okullar.n Talebe İşleri, “Orta ve Lise
Dereceli Türk Hususi, Az.nl.k ve Yabanc. Okullar.n.n S.n.f Teşkilat.”, (İstanbul:
İstanbul Öğretmenleri Yard.m Cemiyeti Press, 1938)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com