Buradasınız

TANZİMAT’TAN SONRA OSMANLI’DA İHTİDA OLAYLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN TEPKİSİ: İŞKENCE VE ZULÜMLER

The Reaction of non-Muslims to Conversion Events in the After Tanzimat Period in Ottoman: Torment and Oppressions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Human being generally selects the religion of its birth place. However this selection is not conscious. Also a person wants to live with his independent mind and to select a religion. This manner is certainly a person’s right when appreciated in terms of human rights. In spite of this, selecting a religion issue has been caused cruelty and oppression during years. But when taking a short survey through world history, it can be seen some golden ages with religion freedom. For example, Ottoman Age is one of the rare ages. Ottoman Empire had behaved gratifying to non-Muslims and to people those were not a member of Turkish nation. In this study, the cruelty and oppression enforced to non- Muslims which was a violation of human rights and freedom investigated according to archive documents during the states collapsing period.
Abstract (Original Language): 
Genellikle içinde dünyaya geldiği toplumun dinini seçen insanoğlu, belli bir olgunluğa gelince kendi hür iradesi ve akl.yla başka bir dini tercih edebilmiştir. Hür iradeleriyle dinlerini değiştiren insanlar için Osmanl. dönemi, dinî serbestinin yaşand.ğ. ender zamanlardand.r. Devlet-i Aliye çat.s. alt.ndaki her toplum yaln.z dinî alanda değil her bak.mdan özgürdür ve kendi iradeleriyle yaşamlar.n. istedikleri gibi sürdürmüşlerdir. Osmanl., devlet olarak gayr-i müslimlere ve Türk olmayan halka karş. son derece müsamahakâr davranm.şt.r. Ancak Başbakanl.k Osmanl. Arşivi’nde yap.lan araşt.rmalarda Osmanl. tebaas.ndan baz. gayr-i müslimlerin, sonradan din değiştiren kimselere ayn. anlay.şl. tav.rla yaklaşmad.ğ. görülmüştür. Soydaşlar.n.n İslam dinine geçmesini(ihtida) kendilerine yedirememiş olan kimseler, ihtida eden bu şah.slara karş. onlar.n irade ve isteklerini hiçe sayarak, çeşitli işkence ve zulümler uygulam.şlard.r. Bu s.k.nt.lar.n yaşanmas.na sebep de genellikle yeni Müslüman olan kimselerin(mühtedi) eski dinlerindeki kişiler olmuştur. Bu çal.şmada arşiv belgelerinden hareket edilerek, seçkin örneklerle ihtida eden gayr-i müslimlere yap.lan zulümler ve işkenceler anlat.lmaya çal.ş.lm.şt.r.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1.Arşiv Belgeleri
BOA, C.ADL., nr.12/795, BOA, DH.MKT., nr.2027/100, nr.1414/102,
nr. 1404/48, nr. 1751/39, nr. 398/59, nr. 2575/144, nr. 1920/92, nr. 2539/55, nr.
2491/40, nr. 523/11, nr. 2571/75, nr. 2539/55, nr. 2555/50, nr. 2292/11, nr.
1846/99, nr.1756/85, BOA, TFR.1. MN., nr. 4/317. BOA, A.MKT.NZD., nr.
62/20, BOA, Y.MTV., nr. 221/132, BOA, Y.A. HUS, nr. 322/86, BOA, Y.EE.,
nr.31/18.
2.Telif Eserler
Aslan, Halide (2008). Tanzimat Döneminde İhtida (1839-1876), Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay.mlanmam.ş Doktora Tezi, Ankara.
Avc., Mustafa (2004). Osmanl. Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul.
Ayd.n, Mithat (2005). “Sir Henry Elliot’un İstanbul Büyükelçiliği (1867-
1877) Dönemindeki Baz. Büyük siyasi Olaylara Bak.ş.”, OTAM, S. 18, Ankara,
s. 41-43.
Çetin, Osman(1994). Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri ve
Sonuçlar. (1472-1909), Ankara.
Çolak, Kamil(1994). İstanbul’da İhtida Hareketleri (XVI. Yüzy.l),
Osmanl., C.4, Ankara, s.495-505.
Hökelekli, Hayati (1993). Din Psikolojisi, Ankara, 1993.
Karal, Enver Ziya (2003) Osmanl. Tarihi, C.VII., Ankara: TTK
Bas.mevi.
Karaman, Hayreddin (2004). İslam’da İnsan Haklar. Din ve Vicdan
Hürriyeti, İstanbul.
Köse, Ali (2000) “İhtida”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
Ortayl., İlber (2008) “Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Değiştirme
Olaylar.”, Osmanl.’da Milletler ve Diplomasi, İstanbul.
Pakal.n, Mehmet Zeki (1983). Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.
II, İstanbul: MEB Yay.
Şeker, Mehmet(2005). “Osmanl. Arşiv Belgelerine Göre İhtida Etmenin
Şartlar.”, Diyanet İlmi Dergi, C. 41, S.2, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com