Buradasınız

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA YABANCI SERMAYEYE TEPKİ: AYDIN SANCAĞI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Sanjaq of Aydin which was a far more developed commercial centre than the other Anatolian cities in the second half of 19 th Century, received foreign capital investments. Therefore, capitalist associations expanded in Aydin and income distribution became unfair. So a number of people reacted to foreing investors seriously and rebelled.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzy.l.n ikinci yar.s.nda diğer Anadolu kentlerine göre oldukça gelişkin bir ticaret merkezi olan Ayd.n Sancağ.; yabanc. sermaye yat.r.mlar.na ev sahipliği yapm.şt.r. Bunun sonucunda Ayd.n Sancağ.’nda kapitalist ilişkilerin yay.lmas.yla bölgenin gelir dağ.l.m.n.n adaletsizleşmesine paralel olarak, bir k.s.m nüfus, özellikle yabanc. sermayedarlara ciddi tepkilerde bulunmuş ve isyan etmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AHENK, 14 Teşrin-i evvel 1332.
AHENK, 22 Eylül 1909
AHENK, 26 Eylül 1326 (1910).
AHENK, 27 Ağustos 1911.
AHENK, 28 Ağustos 1911.
AHENK, 5 Haziran 1912
AHENK, 6 Nisan 1910.
Ayd.n Vilayeti Salnamesi, H. 1307
B.O.A., A.MKT. MVL., 40/ 46, 14 May.s 1267.
B.O.A., DH. MKT., 1448/ 34, 30 Z 1304.
B.O.A., DH. TMIK. S., 12/ 41, 26 S 1315
B.O.A., DH. T.MIK.S, 10/ 20, 30 5 1897.
B.O.A., HR. SYS., 59/80, 04.8.1854.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 240/ 44, 1 C 1324.
B.O.A., Y.EE., 79/ 105, 11 L 1297.
B.O.A., Y.PRK. UM., 31/ 80, 26 N 1312
ÇELİK, Birten, Türkiye’de İşçi Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi (1800- 1870),
Bas.lmam.ş Doktora Tezi, D.E.Ü., A.İ.İ.T. Enst., İzmir, 1999
B.O.A., A.MKT. 55/ 53, 12. 4. 1262.
B.O.A., DH. EUM. 1 ŞB., 12/ 39, 18 Z 1336.
B.O.A., DH. EUM., 9/ 10, 20 ZA 1333
B.O.A., DH. MKT., 1461/91, 22 R 1305
B.O.A., D.H.MKT., 1451/55, 09 M 1305.
B.O.A., DH. MUİ., 33/2-3, 24 N 1327
B.O.A., Y. MTV., 252/ 202, 1 Ş 1321.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 14 RA 1323.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 160/ 17, 2 Z 1317.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 2 Z 1317.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 227/ 35, 9. M. 1323.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 229/ 28, 14 RA 1323
B.O.A., Y. PRK. ASK., 243/ 71, 29 Z 1324.
B.O.A., Y. PRK. ASK., 247/ 70, 02 Ca 1325.
B.O.A., Y. PRK., ASK., 229/ 44, 18 RA 1323
B.O.A., Y.MTV., 266/ 126, 11 Ş 1322.
B.O.A., Y.MTV., 309 / 119, 15 R 1316.
B.O.A., Y.PRK. ASK., 233/ 8, 27 B 1323
B.O.A., Y.PRK. MUD., 22/ 59, 13 C 1317.
B.O.A.,Y. PRK. ASK., 243/ 71, 29 Z 1324.
DURU, Cihan – TURAN, Kemal – ÖNGEOĞLU, Abdurrahman, Atatürk
Dönemi Maliye Politikas., 1.Kitap, Ankara, 1982.
KASABA, Reşat, “Bat. Anadolu’da Göçer İşçiler 1750- 1850”, Dünya,
İmparatorluk ve Toplum- Osmanl. Yaz.lar., İstanbul, 2005.
ATAY, Ç.nar, “Metropolleşmeye Doğru İzmir”, Ege Mimarl.k Dergisi, II,
İzmir, 1991.
GEORGEON, François, “Son Canlan.ş (1878- 1908)”, Osmanl. İmparatorluğu
Tarihi, (çev. Server Tanilli), II, Adam yay., İstanbul, 2002.
UZUNTEPE, Gülçin, Osmanl. İmparatorluğu’nda İlk Demiryolu: İzmir-Ayd.n,
Kasaba (Turgutlu) 1856–1897, Anadolu Üniv. Sos. Bil. Enst.,
(Bas.lmam.ş Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2000.
Hizmet, 1 Nisan 1891.
Hizmet, 1 Nisan 1891.
Hizmet, 3 Şubat 1891.
Meclis-i Mebusan: Levayih ve Tekalif-i Kanuniyye ve Encümen Mazbatalar.,
Devre: 1, İçtima sene: 2, H. 1325–1326, TBMM Bas.mevi,
Ankara, 1992.
ÖZDEMİR, Mehmet, Mütareke ve Kurtuluş Savaş. Başlang.ç Dönemlerinde
Türk Demiryollar.-Yap.sal Ekonomik Sorunlar (1918- 1920),
Kültür Bakanl.ğ. yay., Ankara, 2001.
GÜRSOY, Melih, Tarihi, Ekonomisi ve İnsanlar.yla Bizim İzmir’imiz, Metis
yay., İzmir, 1993.
BASKICI, Murat, 1800- 1914 Y.llar.nda Anadolu’da İktisadi Değişim, Turhan
yay., İstanbul, 2005.
KAYNAK, Muhteşem, “Osmanl. Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Eklenme
Sürecinde Osmanl. Demiryollar.na Bir Bak.ş”, Kent Kültürü
Dergisi, Say.. 1, Nisan- 2000.
ATİLLA, Nedim, İzmir Demiryollar., İ.B.B., Kent Kitapl.ğ. yay., İzmir, 2002
YAPUCU, Olcay P., Modernleşme Sürecinde Bir Sancak: Ayd.n, Kitap yay.,
İstanbul, 2007.
KURMUŞ, Orhan, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş yay., Ankara, 1982.
TEKİN, Saadet, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Nazilli, (Bas.lmam.ş Doktora
Tezi), D.E.Ü., A.İ.İ.T., İzmir, 1997.
YETKİN, Sabri, Ege’de Eşk.yalar, Tarih Vakf. Yurt Yay., İstanbul, 1996.
TOYDEMİR, Sait, “Ayd.n Demiryolu”, Demiryol, Say.. 7, Nisan- 1952
AYDINEL, S.tk., Güneybat. Anadolu’da Kuva-y. Milliye Harekat., Kültür Bak.
Yay., Ankara, 1993.
PAMUK, Şevket, “19. yüzy.lda Osmanl. D.ş Ticareti”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. III, İstanbul, 1985.
Tasvir-i Efkar, 7 CA 1279.
Tasvir-i Efkar, 27 S. 1280.
Tasvir-i Efkar, 13 R 1283.
Tasvir-i Efkar, 9 RA 1285.
ARIKAN, Zeki, “Mithat Paşa’n.n Ayd.n Valiliği (Ağustos 1880- May.s 1881)”,
Uluslararas. Midhat Paşa Semineri- Bildiriler ve Tart.şmalar,
Edirne, 1984.
ALSAN, Zeki Mesud, Memleket Çocuğu Mustafa’n.n Roman., Vadi yay.,
Ankara, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com