Buradasınız

1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU

Circassian Resettlement in Anatolia after 1864 Circassian Deportation and Ottoman’s Political Stance toward Immigrants

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study aims to examine the Ottoman’s policies on solving the adaptation problems of the immigrants that moved to Anatolia after the 1864 Circassian Deportation and Massacres, and to assess the success of the policies within the historical process. The Discussions Chapter will examine the problems that have existed since the immigration and resettlement, and suggest solutions for these problems.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı sonrasında göç eden halkın Anadolu’da yaşadığı uyum sorunlarını çözmek için Osmanlı Devleti’nin uyguladığı politikaları incelemek ve bu politikaların başarı derecesini tarihsel süreci referans alarak belirlemektir. Çalışmanın tartışma bölümünde göç ve iskan sonrası geçen uzun süreç sonunda halen devam eden önemli sorunlar ele alınacak ve bu sorunların nedenlerine işaret edilerek çözüm önerisi getirilecektir.

REFERENCES

References: 

Ahn, J.J. (2010). Exile As Forced Migrations (A Sociological, Literary, and Theological
Approach on the Displacement and Resettlement of the Southern Kingdom of Judah). Erişim
tarihi. 06.04.2015 https://goo.gl/vXseQ4.
Akyüz, J. (2008). Göç Yollarında; Kafkaslar’dan Anadolu’ya Göç Hareketleri. Bilig Dergisi,
46.
Aslan, C. (2006). Bir Soykırımın Adı: 1864 Büyük Çerkes Sürgünü. Uluslararası Suçlar ve
Tarih Dergisi, 1.
Aslan, C., Berzeg, E.S., Papşu, M., Özbay, Ö., Huvaj, F. ve Devrim, C. (t.y.). Biz Çerkesler.
(Düzenleme: Muhittin Ünal ve Erol Yıldır) Erişim tarihi 06.04.2015 http://goo.gl/NmEyqf.
Atsız, H.N. (1934). Türk Irkı: Türk Milleti. Erişim tarihi. 21.06.2015, http://goo.gl/avAoAT.
Barışık, S. (2014). Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi. Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Proje No:2013/32.
Baz, A. Ve Ceylan B. (2004). Büyük Göçün Ardından. Neps Dergisi, Temmuz/2004.
Berber, F. (2011). 19.Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Yapılan Göçler. Karadeniz
Araştırmaları Dergisi, 31.
Berberer, H.M. (2007). Soykırım Suçu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çağ
Üniversitesi.
Bice, H. (1991). Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. Ankara:Türkiye Diyanet Vakfı.
Bolat, G. (2013). Kavram Tartışmaları Etrafında 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü. Yalova
Sosyal Bilimler Dergisi,6.
Bora, T. (1996). Türk Milliyetçiliği, Kültürel Kimlik ve Azınlıklar. Türkiye Çerkeslerinde
Sosyo-Kültürel Değişme, Ankara:Kaf-Der.
Ceylan, Y. (2012). Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi, 32.
23
1864 Çerkes Sürgünü Sonrası Anadolu’da Çerkes
İskanı ve Osmanlı Devleti’nin Göçmenlere Karşı
Politik Tutumu
Ahmet ÖZKİRAZ - Mehmet ÇETİN /
Çiçek, N. (2009). Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük
Çerkes Göçü (Şubat 1864 - Mayıs 1865). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 64(1).
Demirtaş, M. (2011). Osmanlı’ya Gelen Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin Sorunları.
Bilig Dergisi, 57.
Eıckelman, F. ve Pıscatorı, J. (1990). Muslim Travellers. Erişim tarihi. 07.04.2015.
https://goo.gl/uvPyZT
Eser, M. ve Kocacık, F. (2010). Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler: Sivas İli Örneği. Journal of
World of Turks, 2(1).
Gide, F. (2011). 1911-1914 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi
Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Üniversitesi.
Gündüz, A. ve Yel, S. (2008). XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyası’nın Çerkesleri Sürgün Etmesi ve
Uzunyayla’ya Yerleştirilmeleri (1860-1865). Turkish Studies Journal, 3(4).
Güneş, E. (2013). İç Göç Terörizm İlişkisinde Mersin Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi,
8(2).
Kaffed. (2005). Çerkes Sürgünü: 21 Mayıs 1864. Erişim tarihi. 23.06.2015, http://goo.
gl/5edLQi.
Kaffed. (2013). Türkiye Vatandaşıyız Ama Türk Değiliz. Erişim tarihi. 21.06.2015 http://
goo.gl/PB8V56.
Kaffed. (2014). Çerkes Ethem’e Verilen Vatan Haini Sıfatına Tepki. Erişim tarihi. 21.06.2015
http://goo.gl/uAUdkk.
Karataş, Ö. (2013). 19. Yüzyılda Anadolu’da Çerkes Göçmenlerinin İskanları Sırasında
Karşılaştıkları Sorunlar: Uzunyayla Örneği. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 36.
Kaya, A. (2011). Türkiye’de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı. İstanbul:İstanbul
Bilgi Üniversitesi.
Kocaoğlu, S. (2005). Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Bağlamında Soykırım Suçu. Ankara Barosu Dergisi, 3.
Kurun Gazetesi. (1935). 27 Ekim 1935. Sayfa:1.
OBKG (2012a). Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri. Cilt:1, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü, Yayın Nu:121. İstanbul.
OBKG (2012b). Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri. Cilt:2, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü, Yayın Nu:122. İstanbul.
Öner, Ç. (2014). Şu Bizim Çerkesler. İstanbul:Can Sanat.
Özkaya, M. ve Taştekin, F. (2002). Kafkasya’da Bitmeyen Sürgün ve Çeçenistan Trajedisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com