Buradasınız

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN BENLİK İMGELERİNİN VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ORTAK ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Investigated in this research is the common effect of aggressive behaviors and self images of 9th and 10th grade high school students according to various factors such as the grade of the students, the gender, the age, the number of brothers and sisters, the age sequence in the family, the literacy of the mother, the literacy of the father, the unity of the family, the relationship with father, the relationship with mother, whether the father is violent, whether the mother is violent ,whether the father uses alcohol, how the students spend their spare time, and the genre of the music they listen. The samples are randomly chosen 200 9th and 10th grade students from different high schools in Ankara. These high schools are Cumhuriyet Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Ömer Seyfettin Lisesi, Dr. Binnaz Ege, Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi and they form the universe of the research. in 2007-2008 academic years. In this research, “Student Personal Information Form”, “Aggression Scale” and “Offer Self-Image Scale” are used. To seek for the common effect of demographics, the aggressive behavior and the ability of problem solving mutual variance analysis (MANOVA) is used in the analysis of the data. Levene test is utilized. After classifying the aggression level low or medium the common effect is searched to determine if the results are admissible the significance figures of 0.01 and 0.05are employed. In the analysis of the data, and in the calculation of the shown values, SPSS statistics software (version 15.0) is operated. The results show that the 9th grade students with low and medium aggression level have lower self images than 10th grade students. In higher aggression levels, however, 9th grade students have better selfimages than 10th grade students. The students of Cumhuriyet Lisesi, which is a public school, show a better self image than the students in other public schools and Anatolian high schools. It is shown that in every aggression level, low, medium or high, female students have better self images than males. Other demographics vary, but they do not show significant difference according to significant figures 0.01 and 0.05.
Abstract (Original Language): 
Lise 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile, öğrencilerin benlik imgelerinin, öğrencilerin sınıfı, cinsiyeti, yaşı, kaç kardeş olduğu, kaçıncı çocuk olduğu, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, ailenin bütünlüğü, babanın ilişkisi, annenin ilişkisi, babanın öfkeli olup olmadığı, annenin öfkeli olup olmadığı, babanın alkol alıp almadığı, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiği, dinlediği müzik türüne bağlı olarak ortak etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni olan Ankara İl merkezinde 2007-2008 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde, Cumhuriyet Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Ömer Seyfettin Lisesi, Dr. Binnaz Eğe Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nin 9’uncu ve 10’uncu sınıflarından random yöntemiyle seçilen 200 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu”, “Saldırganlık Ölçeği” ve “Offer Benlik İmgesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde demografik özelliklerle saldırganlık eğilimi ve benlik imgesi arasındaki ortak etkiyi aramak için çift yönlü varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Levene Testi kullanılmıştır. Saldırganlık eğilimi, düşük, orta ve yüksek düzey olarak sınıflandırıldıktan sonra ortak etki aranmıştır. Bulguların anlamlı olup olmadığının yorumlanmasında 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS İstatistik Paket Programı (15.0 versiyonu) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, lise 9’uncu sınıf öğrencilerinin benlik imgelerinin, düşük, orta saldırganlık eğilim düzeylerinde, 10’uncu sınıf öğrencilerine göre daha düşük benlik imgesine sahip oldukları, yüksek saldırganlık eğiliminde ise 9’uncu sınıf öğrencilerinin 10’uncu sınıf öğrencilerine göre daha olumlu benlik imgesine sahip oldukları görülmektedir. Genel lise olan Cumhuriyet Lisesini diğer genel lise ve Anadolu liselerine göre daha olumlu benlik imgesine sahip oldukları görülmektedir. Düşük, orta ve yüksek saldırganlık eğilimlerine göre kız öğrencilerinin erkek öğrencilere göre daha olumlu benlik imgesine sahip oldukları görülmüştür. Diğer demografik özellikler değişkenlik göstermektedir. Ancak 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir farkın elde edilmediği görülmektedir.
1-31

REFERENCES

References: 

Akgün,S.ve Araz,A. (2010). Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: Bir Çatışma Çözümü Eğitim
Programı Tanıtımı. İstanbul Doğuş Üniversitesi Dergisi.11 (1) 2010,1-17
Akman, B. (2004) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı
Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:14. Sayı:2.
Sayfa.175-183. Elazığ.
Avsaroğlu, S., Üre, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar
Verme ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Ayan, Sezer.(2007).Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri.
Anatolian. Journal of Psychiatry. 8: 206-214.
Banahene, N.O., Owusu, A., Francis, K. (2008). Adolescent Students Beliets About
Aggression and the Association Between Beliets and Reported Level of Aggression;
AStudy of Senior High School Students in Chana. Australian Sournal of
Educational&Developmental Psychology. Vol.8, pp. 66-71.
Bolkar, A. (2005). Disiplin Cezası Almış Lise Öğrencilerine Problem Çözme Becerisi ve
Benlik İmgesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. Lefkoşa. K.K.T.C.
Cogan, J. Torney, purta, J., E. Anderson, P. (1998).Knowledge and Attitudes Toward Global
Issus: Students in Japan and the United States. Comparative Education Review, 32(3),
282-298.
Corey, G. (1981) Theory and Practice of Counseling and Psychotheraphy. California.
Cüceloğlu D. (1997). İçimizdeki Çocuk. Ankara. Remzi Kitabevi.
Çevik, B., G., Atıcı, M. (2009). Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt; 6.
Sayı;1.
Dervent, F.(2007). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere
Katılımla İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Dervent, F., Arslanoğlu, E., Şenel, Ö. (2010). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve
Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi (İstanbul İli Örneği). Uluslar arası İnsan
Bilimleri Dergisi. Cilt:7. Sayı:1.
Dizmen, H., Gürsoy, F. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıfa Devam Eden Anne Yoksunu
Olan ve Olmayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi.
Cilt: 13. No: 2. S: 437-446. Ekim. 2005.
SABİHA HAKAN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2011 Cilt 1 Sayı 1 (1-31)
29
Durmuş, E., Gürkan, U. (2003). Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri VÜ.
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.
Enç, M. (1974). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara. TDK, Yayını.
Erdem,G., Eke,C., Ögel,K. Ve Tamer,S.(2006). Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve
Madde Kullanımı. Bağımlılık dergisi.7,3,111-116.
Erdinç, G.A., (1995). İzmir İli Lise Öğrencilerinde Benlik İmajı – Başarı İlişkisi.İzmir. Dokuz
Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ericson, E.H. (1968). “Identity an Id Enstitu Pillusion” in C. Gordon and K.J. Gerpen (Eds)
The Self in Social. Interaction Vol. I. Classic and Contemporary Perspectives. N.Y.I.
John Willy and Sons inc.
Erkan,Z. ve Sağlam Saföz,P.(2009).Boş Zamanları Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan
Grup Rehberliği Programının Öğrencilerin Saldırgan Davranışları Üzerindeki
Etkisi.Bildiri.Trends and Issues of Educational Research.The First İnternational
Congrese of Educational Research. May 1-3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
Gardner, R. C. And Lambert, W.E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language.
W.44. Learning Rowley, Newbury House.
Geçten, E. (1998). İnsan Olmak. İstanbul. Remzi Kitabevi. (19. Basım).
Gorman –Smith, D.,Tolan, P. & Henry, BD.(2000). “ A Developmental-Ecological Model of
the Relation of Family Functioning to Paterns of Delinquency” Journal of Quatitativ
Crimonology Volume 16, Number 2,pp. 169198.June.
Gorman-Smith, D., Tolan, P., & Henry, B.D.(2004). “Exposure to Comunity Violence and
Violence Perpetration: The Protective Effects of Family Fannetionnig”, Journal
Clinical Child and Adolescent Psychology. Volume 33, Issue pp 434-449, 3 August.
Gorman–Smith, D., Tolan, Telli., & Huesman R. L.(1996). “The of Family Functioning
Violence Among İner-city Minority Youths”, Journal of Family. Psychology. Volum
10, Number 2, pp. 115-129.
Gözüdok, F. D., Er, O ve Karacaoğlu, C.(2006). Okulda Dayak. (1992 ve 1996 Yılları
Karşılaştırması) Eğitim Sen. İstanbul. “Şiddet ve Okul, Okul ve Çevresinde Çocuğa
Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Önlemler”, Sempozyumu.
Günday, R. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Başarısızlığa Neden Olan Etmenler Üzerine Bir
Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 175.
Güngör, A. (1989). Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Ankara.
Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN
BENLİK İMGELERİNİN VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ORTAK ETKİSİ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2011 Cilt 1 Sayı 1 (1-31)
30
Güstavo, S. M., Gideon, F. & Zvi, E.(2003). Attitudes Supporting Violence and Aggressive
Behavior Among Adolescents in İsrael, Journal of İnterpersonal Violence, Vol. 18,
No: 10, pp. 1132-1148.
Hamarta, E., Demirbaş, E. (2009). Lise Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygılarının
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Açısından İncelenmesi, Konya. Selçuk Üniversitesi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21.
Hatunoğlu, A. (1994). Ana-Baba Tutumları ile Saldırganlık Arasındaki İlişkiler.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü .
Hurd, Z.P, Nicoladis, E. (2009). Sex Differences in the Use of İndirect Appression in Adult
Canadians. Evolationary Psychology. www.epsournal.net.7(2):146.159
James, W. “The Self”; Inc, Godon ve K.J. Gergen (1968). (Eds), The Self in Social
Interaction. Vol. I. Classic and Contemporary Perspectives. N.Y. Sohn Wiley and
Sons inc.
Kapıkıran,N.A. ve Fiyakalı,C.(2005). Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı ve Problem Çözme.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3/A Araştırma Eğitim Danışmanlık
LTD.
Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul. Alkım Yayınevi,
Kırımoğlu, H., Parlak, N., Dereceli, Ç., Kopoğlu, A. (2002). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık
Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre İncelenmesi. Niğde Üniversitesi.
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt.2. Sayı.2.
Köksal, Aydın.(2000). Yabancı Dille Öğretim.Ankara. Öğretmen Dünyası Dergisi.
Kuruöz, M., Koç, M. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeyi, XVI. Eğitim
Bilimleri Kongresi. Tokat. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi-8 Eylül.
Lindfors, K., Elovainio, M., Sinkkonen, J., Aalberg, V., Uuorinen, R. (2005). Construct
Validity of the Other Self-Image Questionnair and its Relationship With self-esteem,
depression and ego development, Journal of Youth and Adolescence August V. 34. İ.
4. P. 389 (12).
Maslow, A. (1968). Ha. Toward a Psychology Second Edition New York: D. Van Nostrand
Company.
Mead, G. H. (1968). “The of the Self in K.J. Gergen (Eds), The Self ın Social Interaction
Vol.2. Classic and Contemporary Perspectives. N.Y. John Wiley and Sons. Inc.
Mead. G.H.(1968). “The of the Self in K.J. Gergen (Eds), The Self in Social Interaction Vol.
2. Classic and Contemporary perspectives.
SABİHA HAKAN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2011 Cilt 1 Sayı 1 (1-31)
31
Ortacıoğlu, S. G. (2009). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri İle
Akademik ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. S.13. Sayfa: 141-150.
Öner, U. (1982). “Benlik Kavramı ve Meslek Benlik Kavramı Arasındaki Farkın Akademik
Başarı İle İlişkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi; Ankara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi.
Öner, N.(2006). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi
Yayını Genişletilmiş İkinci Baskı.
Özgüven, İ. E.(1974). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel
Olmayan Faktörler. Ankara; Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
Özoğlu, S. Ç.(1997). Psikolojik Danışmada Benlik Kavramı, Ankara Üniversitesi. Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi. Sayı: 8. s. 93-112.
Rogers, C. (1951). Client Centered Thearophy; Its Current Practice Implications and Theory
Boston. Houghton Mifflin Company.
Sezer, A. (2007). Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Anatolian
Journal of Psychiatry. Sayfa. 8: 208-214.
Şahin, H. (2006) Öfke Denetimi Eğitiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar
Üzerindeki Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt. III. Sayı. 26.
Eylül.
Tatoğlu, N., Ocakcı, A., Öztürk, Ç. (2010). Zonguldak İl Merkezinde 15-17 Yaş Grubu Genel
Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısının Akademik Başarıya Etkisi.
http://www.millipediatri.org.tr:/bildiriler.HP-13.htm. İnternetten indiriliş tarihi
11.2.2010.
Taysi, E. (2000). Benlik Saygısı, Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ankara.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Raporu. (2007). Çocuklarda ve
Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi. Sayı. 1413.
Yağıshan, N., Sünbül, A.M., Yücelan, Ö.B. (2007). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Diğer
Bölüm Öğrencilerinin Benlik İmgesi ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması.
Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı. 22. S.243-262.
Yıldırım, M. (2007). Şidete başvuran ve Başvurmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve
Akran Baskısı Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com