Buradasınız

İLKÖĞRETİM I. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL BECERİLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF FIRST CLASS PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ SOCIAL SKILLS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine first class students’ social skills in terms of some psycho-social variables, namely, having pre-school education, gender and level of parents' education. This research was a descriptive scanning method. The participants of the study were 175 first year students who were enrolled in public elementary schools in the 2010-2011 academic years in Buca, İzmir. The data collection instruments were the personal information forms and the Social Skills Rating Scale (7-12 years) developed by Avcıoğlu Akçamete (2005). The results of the study demonstrated that the children’s, who went to preschool, social scores were significantly different than children’s, who did not go to pre-school. Considering gender and levels of parents education variables, the results indicated the significant differences of children’s scores on some sub-dimensions of the social skill scale.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinde sosyal becerileri düzeylerinin, okul öncesi eğitim alma, cinsiyet ve anne baba eğitim durumlarına göre karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir ili, Buca ilçesinde yer alan ilköğretim okullarında 2010-2011 öğretim yılında 1. sınıfa devam etmekte olan 175 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Akçamete ve Avcıoğlu (2005) tarafından geliştirilen Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (7-12 yaş) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin sosyal beceri puanlarında ölçeğin bütün alt boyutlarında anlamlı fark görülürken cinsiyet ve anne baba eğitim durumu değişkenlerinde ölçeğin bazı alt boyutlarında anlamlı farka rastlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akçamete, G., ve Avcıoğlu H. (2005) Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12
yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 5(2), 61–77.
Atılgan, G. (2001) Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen
İlköğretim I. Kademe I. Devre Öğrencilerinin Sosyal Beceri Özelliklerinin Karsılastırılması,
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi (2. baskı). Ankara: Kök
Yayıncılık.
Avcıoğlu, H. (2001). İşitme Engelli Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde
İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı İle Sunulan Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi.
Deniz Ekinci Vural, Ayfer Kocabaş
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2012 Cilt 2 Sayı 1 (29-46)
44
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Özel Eğitim Anabilim Dalı, Ankara.
Bacanlı, H. (1999 a) Edt. Sosyal Beceri Eğitimi. İlköğretimde Rehberlik. Ankara:
Nobel yayıncılık.
Başal, H., A., (1998).’’Okulöncesi Eğitimine Giriş’’Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Bilecen, N.(1994).”İlkokul birinci Sınıfın Amaçlarına Ulaşmada Anasınıfına Devam
Etme ve ya Etmemenin Etkisi”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,) Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Binbaşıoğlu, C. (1992). Eğitim Psikolojisi. Ankara:Kadıoğlu Matbaası.
Bölükbası, Z. (2002) Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen
Çocukların Gelisim Özelliklerinin Bazı Değiskenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans
Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Cousins, J.H., Power, T..G. ve Olvera-Ezzell, N. (1993), “Mexican-American
mothers' socialization strategies: effects of education, acculturation, and health locus of
control”, Journal of Experimental Child Psychology, 55, 258–276.
Çetin, F., Bilbay, A.A. ve Kaymak, D.A. (2003). Çocuklarda Sosyal Beceri, İstanbul:
Epsilon Yay.
Çimen, S.(2000). “Ankara’da Üniversite Anaokullarına Devam Eden Beş Altı Yaş
Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimlerinin İncelenmesi” ”(Yüksek LisansTezi) Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Çoban, M.(1999).”Anaokuluna Giden ve Gitmeyen Çocukların Sosyalleşme
Düzeyleri”(Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eğitimi Geliştirme Platformu (2008). Eğitim İzleme Raporu. Sabancı Üniversitesi
Yayınları.
Erbay, E., (2008). Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Sosyal Becerilere Sahip Olma Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Fletcher, A.C., Steinberg, L., Darling, N. ve Dornbusch, S.M. (1995). The company
hey keep: Impact of authoritative parenting in the adolescent's social network on
individual adjustment and behavior. Dev.Psychology, 31, 300 310.
Fox, R.A., Platz, D.L. ve Bentley, K.S. (1995). Maternal factors related to parenting
practices, developmental expectations, and perceptions of child behavior problems.
Journal of Genetic Psychology, 156, 431-441.
Girgin, Çetingöz ve Ekinci Vural (2011), Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri
Düzeylerinin İncelenmesi. Kuramsal Egitimbilim, 4 (1), 38-49.
Gürkan, T.(1982).”Neden Okulöncesi Eğitim” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.Cilt
15,sayı 2.
Gürkan, T.(1979). ‘’Okulöncesi Eğitimin İlkokuldaki Etkileri Üzerine Bir
İnceleme‘’Eğitim ve Bilim Dergisi,Sayı 22.
Güven, Y., Önder A., Sevinç M., Aydın O., Balat G., Palut B., Bilgin H., Çağlak S.,
Dibek E..(2004)’’Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması’’ 1.Uluslarası
Okulöncesi Eğitim Kongresi,Ya-Pa,, Cilt :2.
İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinde Sosyal Becerilerin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2012 Cilt 2 Sayı 1 (29-46)
45
Jamyang-Tshering, K. (2004). Social competence in preschoolers: an evaluation of the
psychometric properties of the preschool Social Skills Rating System (SSRS). Ph. D. Thesis,
ABD: Pace University.
Karasar,N. (2004).“Bilimsel Arastirma Yöntemleri”,Ankara: Nobel Yayıncılık.
Katz, L. G. and McClellan, D. (1991). The Teacher's Role in the Social Development
of Young Children. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood
Education. ED331642
Kazdin, A. E. (1985). Treatment of antisocial behavior in children and adolescents.
Homewood, IL: The Dorsey Press.
Kök, M., Tuğluk N., Bay E. 2006).’’Okulöncesi Eğitimin Öğrencilerin Gelişim
Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’’1.Uluslarası Okulöncesi Eğitim Kongresi,Ya-
Pa, Cilt :1.
McClelland, M. M. ve Morrison, F.J. (2003). The Emergence of learning-related
social skills in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 18, 206-224.
Orçan, M. (2004) Anaokuluna Devam Eden 6 Yas Grubu Çocukların Sosyal
Gelisimlerinin Algılanan Anne-Baba Tutumları ve Bazı Değiskenlere Göre İncelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özbek, A.(2003). ‘’Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen
Çocukların İlköğretim Birinci Sınıfta Sosyal Gelişim Açısından Öğretmen Görüşüne Dayalı
Olarak Karşılaştırılması, ‘’(Yüksek Lisans Tezi)Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İlköğretim
Anabilim Dalı ,Okulöncesi Öğretmenliği Programı Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Öztürk, A., 2008. Okulöncesi Eğitimin İlköğretim 1. Ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal
Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Parke, PD., & Ladd, G.W. (1992). Family-peer relationships: Modes of linkages.
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Pettit, G.S., Harrist, A.W., Bates, J.E. ve Dodge, K.A (1991). Family interaction
social cognition and children's subsequent relations with peers at kindergarten. Journal of
Social and Personal Relationships, 8, 383-402.
Raine, A. (1993). The psychopathology of crime: Criminal behavior as a clinical
disorder. San Diego, CA: Academic Press.
Seven, S., (2007). Yedi Sekiz Yaş Çocuklarında Sosyal Becerilerin İncelenmesi. Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:18/2, sayfa 151-174.
Seven, S. ve Yoldaş C., (2007), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri
Düzeylerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2007.
Cilt:IV, Sayı:I. Sylva, Melhuish, Sammons.
Sylva BK, Melhuish, E., Sammons P, Siraj-Blatchford, I., Taggart B., “The Effective
Provision of Pre-The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project:Findings
from Pre-school to end of Key Stage1”Institute of Education, University of LondonUniversity
of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham,2004.
Şahin, H. (2004). Öfke denetimi eğitiminin çocuklarda gözlenen saldırgan davranışlar
üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Uğur, H.(1998)."Anasınıfı Eğitiminin Sosyalleşmedeki Rolü ve Öğrencileri
Sosyalleştirme Açısından Özel ve Devlet Anasınıflarının Karşılaştırılması." (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Deniz Ekinci Vural, Ayfer Kocabaş
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak 2012 Cilt 2 Sayı 1 (29-46)
46
Uzamaz, F. (2000). Ergenlerde Sosyal Beceriler Ve Değerlendirme Yöntemleri
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:6, Sayı:6.
Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2nd
Ed.) Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yüksel, G.(1999), Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal
Beceri Düzeyine Etkisi . Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com