Buradasınız

ÇALIŞMA HAYATINDA MOTİVASYON VE KİŞİYİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

WORKING LIFE MOTIVATION AND PEOPLE TO MOTIVATE FACTORS: A EMPIRICAL RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of motivation of people to reach a goal predetermined by their desire to act on requests and may be defined as the process. Motivation in terms of business and personnel of business and respond to the request to create a business environment, people want to move to action and the process can be expressed as the request. Electronics, food and clothing sector, working on thinking and motivation of sales personnel motivating employees to identify the vehicles have been the main aim of this work of this research based on primary data in the survey and research methods were used instant. The survey consists of two parts.Sales by the response given to our staff survey to assess the subject and the data kept in the evaluation of the use of SPSS statistical package program was. Data and t test, oneway anova applying the ideas of motivation and motivation of sales personnel designated tools and results are explained by the comments.
Abstract (Original Language): 
Motivasyon kavramı, insanların önceden belirlenmiş bir hedefe varmak üzere kendi istek ve arzularıyla hareket etme süreci olarak tanımlanabilir. İşletme açısından motivasyon, hem işletmenin hem de personelin isteklerine yanıt veren bir iş ortamı oluşturup, kişinin istenilen davranışa geçmesi için isteklendirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. Elektronik, gıda ve giyim sektörlerinde çalışan satış elemanlarının motivasyon konusundaki düşüncelerini ve çalışanları motive eden araçları belirlemek bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın yapılmasında anket ve birincil verilere dayalı anlık araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmuştur. Satış elemanlarının anketlere verdiği yanıtlar tarafımızca değerlendirmeye tabi tutulmuş ve verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programından faydalanılmıştır. Verilere oneway anova ve t testi uygulanarak satış elemanlarının motivasyon konusundaki düşünceleri ve motivasyon araçları belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanarak açıklanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aktaş, Zafer, Çobanoğlu Gökhan, Yazıcılar İlknur, Er Nihal, "Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması", Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (2). 2006.
Barutçugil, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer
Yayıncılık, İstanbul 2004.
Bentley, Trevor, Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede İnsanları Motive Etme, Hayat Yayınları, İstanbul 2000.
Berkman, Ümit, Can Halil, Yüksel Öznur, v.d., Yönetim ve Organizasyon, Editör: Doç.Dr.Salih GÜNEY, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara 2007.
Demirel, Nihan Çetin, İşletmelerde Motivasyon. www.yildiz.edu.tr/~nihan/motivasyon-nilay-ergonomi.ppt Erişim
Tarihi:07.03.2009.
Ergin, Canan, İnsan Kaynakları Yönetimi Psikolojik Bir Yaklaşım, Academyplus Yayınevi, Ankara 2002.
Ergül, Hüseyin Fazlı, "Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, Cilt:4, S.14. www.e-sosder.com.
Erişim Tarihi: 10.03.2009, 2005.
Gümüş, Mustafa, Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1995.
Güney, Salih, Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı,
Ankara 2000.
Işıksaçan, Tarık, Etkili Motivasyon, Kum Saati Yayınları,İstanbul
2008.
İncir, Gülten, Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları 1990.
Kaynak, Tuğray, Organizasyonel Davranış, İ.Ü.İşletme Fakültesi
Yayını, İstanbul 1990.
Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım
Ltd.Şti. İstanbul 2005.
Keser, Aşkın, Çalışma Yaşamında Motivasyon, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul 2006.
262
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2010 Cilt 12 Sayı 1 (248-262)
Latham, Gary P., and Locke Edwin A., Management and Motivation, Edited By, Victor H.Vroom and Edward L.Deci, Penguin Books,
England 1992.
Newstrom, John W. and Davis Keith, Organizational Behavior, International Edition, McGraw-Hill Com. 2002.
Ölçer, Ferit, "Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz - Aralık 2005.
Öztekin, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005.
Öztürk, Zekai ve Dündar Hakan, "Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler" Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt:4, Sayı:2. 2003.
Tınaz, Pınar, Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Beta Basım Yayım, İstanbul 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com