Buradasınız

ESKİ YUNAN-ROMA DESTANINDA DARDANOS

THE DARDANOS IN THE OLD GREEK AND ROMAN EPOS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at introducing the Dardanos basis by the Greek-Roman epos and the mythology. The name of Dardanelia, old name of Çanakkale in Turkey, has originated from the name of Dardanos who was the founder ancestry of Troia too. In this way, the importance given to the knowledge can be seen better what kind of social and spiritual values were appeared in the date of establishment of a city, especially of family tree, in the old age, by means of the poetic memories who were as historians' duty at these times, the writing was not invented.. The reasons that direct us to this subject are those; one is that we don't have any collected study about the family tree of Dardanos and Troia in Turkish. The other is that epos and the mythology are not only merely invented stories, but it is also necessary to consider the some of them as impressions passing from generation to generation that was experienced in the past. If these mythologies were fictitious,we didn't have any basis on the art, traditions, religion and especially on the ancestry. In this view, Dardanos is good example for the old times.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Yunan-Roma destan geleneğine, ayrıca söylencelere dayalı olarak, Çanakkale ilimizin eski adı olan Dardania isminin kaynaklandığı ve Troia'nın kurucu atası olan Dardanos'la ilgili bilgileri içermektedir. Böylece, eskiçağda, yazının olmadığı dönemlerde adeta birer tarihçi görevini gören ozanların sorumluluğu, onların belleği sayesinde, soyağacına verilen önem, ayrıca Dardanos'un kentin kuruluş tarihinde taşıdığı manevi değer ve bunun mitoslarla zenginleştirilmesi daha iyi görülecektir. Bizi bu konuya yönelten nedenlerden biri, Dardanos ve Troia'nın soy bilgisiyle ilgili derleyici bir çalışmanın elimizde olmaması; bir diğeri ise destan ve "söylencelerin" sadece "uydurulmuş hikâyeler" değil, bazılarının, dini, kültürel ve gelenekler üzerine kuşaktan kuşağa aktarılan, yazısız zamana da ait önemli olayların izleri olduğunun anlaşılmasıdır. Eğer bu mitoslar uydurma olsaydı, gelişen zaman içinde sanat, hatta gelenek ve önemlisi din ve "ata" anlayışımız da temelsiz kalırdı. Bu açıdan da Dardanos, eskiçağ için iyi bir örneği oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

(LIMC) Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Artemis Verlag, 1992, Zürich ve München, 1992, Cilt III H (s. 353) ve III /II (s. 263).
Akurgal, Ekrem Anadolu Kültür Tarihi, Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara. 2002
Aruz,
J
, Benzel, K., Evans, S. Beyond Babylon Art, Trade and Diplomacy in the Second 2009, Millenium B.C., USA.
294
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2009 Cilt 11 Sayı 1 (275-297)
Bayburtluoğlu, Cevdet, Arkeoloji, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Ankara. 1981
Capps, Page, Rouse bkz. Euripides. 1925
Cook, J.M. The Troad, An Archaelogical and Topographical Study, Oxford.1973
Darga, Muhibe, Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul. 1992
Diodorus Sic.
Bibliothike
s İstorikes, C.H. Oldfather, Diodorus of
Sicily, Cilt III, LCL, London 1939.
Erhat, Azra Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1993
Erhat, Azra-Kadir, A.bkz. Homeros. 1992
Erhat, A- Eyuboğlu, S., bkz. Hesiodos 1991
Erim, Müzehher, Latin Edebiyatı, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1987
Euripides, Capps, E., Page, T.E, Rouse, W.H.D, Euripides I, (LCL) London, 1925.
Troyalı Kadınlar, (çev. Sema Sandalcı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002.
Rhesos, (Y. Yunanca; çev. Tasos Russos), Kaktos, Atina, 1991.
H.G. Evelyn-White, bkz. Hesiodos. 1926
Fairchough, H.R. bkz. Vergilius. 1928-29
Goodley, A.D. bkz. Herodotos.
Grimal, Pirerre, Mitoloji Sözlüğü, (çev. Sevgi Tamgüç), Sosyal Yayınları, İstanbul 1997
Herodotos, Herodot Tarihi, (çev. Müntekim Ökmen), Remzi Kirabevi, İstanbul 1991.
A.D. Goodley, Herodot, LCL, Cilt IV, 1928.
Hesiodos, Lekaças, Panagis, Hesiodos, Atina 1941.
H.G. Evelyn-White, Hesiod, The Homeric Hyms and Homerica,
(LCL) London 1926.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 95
Haziran 2009 Cilt 11 Sayı 1 (275-297)
Erhat, A- Eyuboğlu, S., Hesiodos Eseri ve Kaynakları, TTK,
Ankara 1991.
Homeros, İlyada, (çev. Erhat-A. Kadir), Can Yayınları, İstanbul
1992.
A.T.
Murray
, Homer The Iliad, LCL, Cilt I-II, London, 1928. Yannakopulos, P., Omiros İlias, V Cilt, Kaktos Yy. Atina, 1992. Lekaças, Panagis bkz. Hesiodos. 1941
Maritanos, Spiros Elleniki Mythologia, Ekdotikos Oikos, Greece.1953
Mellink, M.J.-Strahan, D."The Bronze Figurine From Troia Level VIIa" ," Studia Troica, 1998 8: s. 141-149.
Mountjoj, P.A. "Local Mycenaean pottery at Troia," Studia Troica,
7: 1997 s. 259-268.
Murray, A.T. bkz. Homeros. 1928 Oldfather, C.H. bkz. Diodorus Sic. 1939
Öcal, Oğuz M. (editör) Türk Halk Edebiyatı, Grafiker Yayınları,
Ankara. 2004
Özgünel, A. Coşkun "İlyada Destanı ve Apollon Smintheus Tapınağı," Colloquium Anatolicum I, 2002, Türk Eskiçağ bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 53-99.
Pekman, A. Bkz. Strabon.
Sazcı, Devrim Ç. Troya Efsane ile Gerçek Arası Bir Kente Yolculuk, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002 İstanbul.
Tekin, T.-Ölmez, M. Türk Dilleri Giriş, Yıldız Teknik Ünv, İstanbul
2003.
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, Cilt
II, s. 263-272.
Uzel, Türkan bkz. Vergilius 1998
Yaman, Hüseyin "Troya Sikkelerinde Hektor Betimleri," İntepe Değerleri Sempozyumu, 30-31 Ağustos 2008, İntepe-Çanakkale, s. 27-38.
Yannakopulos, P., bkz. Homeros.
296
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2009 Cilt 11 Sayı 1 (275-297)
Vergilius,
Eclogues, Georgics, Aeneid I-VI, H.R.
Fairchough, (LCL), London 1928.
H.R. Fairchough, Aeneid VII-XII, , (LCL), London 1929. Bucolica'lar, Georgica'lar, (çev. T.Uzel), Öteki Yayınevi, Ankara,
1998.
Aeneis,
(çev
. Türkan Uzel), Öteki Yayınevi, Ankara 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com