Buradasınız

SANCAK (HATAY) SORUNU VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ SÜREÇTE ARAP KAMUOYUNDAKİ ETKİLERİ

SANDJAK (HATAY) ISSUE AND ITS EFFECTS IN ARAB PUBLIC OPINION IN THE PRE-SECOND WORLD WAR PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish-French Agreement was signed in 20 October 1921 in Ankara accepted special status for Sandjak of Alexandretta (Hatay). With Ankara Agreement Sandjak of Alexandretta (Hatay), was annexed to Syria, but the Turkish population was the largest single ethnic group. Turkey asked the restitution of Sanjak when France recognized the independence of Lebanon in 1936. In the beginning France rejected Turkish proposal. But when the conflict to went to the League of Nations, Sandjak which was accepted a status for her as distinct entity. Turkey nearly interested in Arab public opinion in this process. In this study Sandjak issue and its effects in Arab public opinion in the Pre-Second World War period are investigated.
Abstract (Original Language): 
Ankara'da imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Türk-Fransız Anlaşması ile İskenderun (Hatay) Sancağı için özel bir statü kabul edilmiştir. Ankara Anlaşması ile İskenderun (Hatay) Sancağı Suriye'ye bırakılmakla birlikte Türk nüfus en geniş etnik grubu oluşturuyordu. 1936'da Fransa'nın Lübnan'a bağımsızlık vermesi üzerine Türkiye Sancak'ın geri verilmesini talep etti. Başlangıçta Fransa Türkiye'nin önerisini reddetti. Fakat Anlaşmazlık Milletler Cemiyeti'ne gittiğinde Sancağın ayrı bir varlık olduğu kabul edildi. Bu süreçte Türkiye Arap kamuoyunu yakından izledi. Bu çalışmada II. Dünya Savaşı öncesi süreçte Sancak sorunu ve Arap Kamuoyundaki etkileri ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
ALTUĞ, Yılmaz, "Foreign Policy of Atatürk", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 16, Cilt VI, Kasım 1989,
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&DergiIcerikNo=864& Yer=DergiIcerik. (Erişim Tarihi: 5.12.2008)
ARMAOĞLU, Fahir, Siyasi Tarih 1918-1990,Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1991.
ATATÜRK , M. Kemal, Nutuk II , M.E.B. Yay., İstanbul 2000.
Atatürk'ün Milli Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge) 1919-1923 Cilt:1, T.C. Kültür Bakanlığı Atatürk Dizisi, Ankara
1994, s.580-590.
BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Ankara
1995.
FIRAT Melek - KÜRKÇÜOĞLU Ömer, "1923-1939 Sancak (Hatay) Sorunu"", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I: 1919-1980, Baskın Oran(Ed.), İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2003, s.281-282.
16
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aralık
200
9 Cilt 11 Sayı 2 (1-16)
SOYSAL,
İsmail
, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt (1920-1945), TTK Yay., Ankara
1989.
ŞAHİN,Burhan, "Türk Dış Politikasında Hatay Meselesi (1936¬1939)", Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2008 Cilt:16 No:2, s. 607-614; http://www.kefdergi.com/pdf/cilt16_no2_2008Ekim/607-614.pdf. (Erişim Tarihi: 5.12.2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com