Buradasınız

KEMAN VİBRATOSU İLE İLGİLİ 18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

CHANGING ATTITUDES TOWARDS VIBRATO FROM THE 18th CENTURY TO OUR DAY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Vibrato; possible to be defined as the vibtarion or undulation in sound, actually dates back to at least three hundred years ago.Since the last decades of the nineteenth century, it has been one of the most disputable subjects of violin practise. Particularly with the rise of modernity and technologic developments, the usage areas and styles of vibrato has changed; what was once merely an ornament, became an indispensable part of basic violin technique. In this research, the change and development of vibrato throughout the historical process will be observed; the results attained will throw a light on the subject for the violinist.
Abstract (Original Language): 
Sesteki titreşim, ya da dalgalanma şeklinde tanımlayabileceğimiz vibratonun ortaya çıkışı; aslında günümüzden en az üç yüzyıl kadar öncesine dayanır. 19. yy.'ın sonlarından itibaren, keman icrasıyla ilgili üzerinde belki de en çok tartışılmış olan estetiklerden biridir. Özellikle modernitenin çıkışı, teknolojinin gelişimiyle beraber vibratonun kullanım stilleri de farklılaşmış; uzun bir dönem boyunca sadece bir çeşit "süsleme" olarak benimsenen bu estetik; artık genel keman tekniğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu araştırmada tarihsel süreç içerisinde vibratonun değişim ve gelişimi ele alınacak; ulaşılan sonuçlar günümüz kemancısına konuyla ilgili ışık tutacaktır.

REFERENCES

References: 

Auer, Leopold, Violin Playing As I Teach It, Frederick A. Stokes Company, New York, 1921.
Boyden,
Davi
d D., The Hsitory of Violin Playing From Its Origins to 1761, Oxford University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2002.
Brown, Clive, Classical & Romantic Performing Practice 1750 -1900, Oxford University Press, ABD, 2002.
Desain, P., Aarts, R.,Honing, H., & Timmers, R., Rhytmic Aspects of Vibrato, 1999.
Erickson, Robert, Sound Structure In Music, University of California Press, Amerika Birleşik Devletleri, 1975.
Flesch, Carl, The Art of Violin Playing, C.1, Carl Fischer, 65 Bleecker Street, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2000.
http: //en .wikipedia.org/wiki/Pitch_(music)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Genlik kipleme
http://www.ebilge.com/32100/Fonograf nedir.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15670682
Katz, Mark, Capturing Sound:How Technology Has Changed Music, (1970) genişletilmiş baskı, University of California Press, Amerika Birleşik
Devletleri, 2010.
Silvela, Zdenko, A New History of Violin Playing:The Vibrato And Lambert Massart's Revolutionary Discovery, Universal Publishers / uPublish.com, Amerika Birleşik Devletleri, 2001.
Stowell, Robin, The Cambridge Companion To The Violin, Cambridge
University Press, ABD, 2002.
Stowell, Robin, The Early Violin and Viola:a practical guide Cambridge University Press, İngiltere, 2001.
Özlem Duygu Dağ, (2008): W. A. Mozart'ın K.V.219 A Dur Keman Konçertosunun Form ve İcra Açısından Analizi, onaylanmış yüksek lisans
tezi, No:324295.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com