Buradasınız

DIŞGÖÇ YAZININDA KİMLİK ARAYIŞININ İZLERİ

THE INFLUENCES OF THE IDENTITYSEARCH ON IMMIGRATION LITERATUR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this article, it is referred to the first departure of Turks through labor agreement in Germany, socio-economic situation in the eighties, integration problems that the first and second generation encountered and the factors which cause this situation. It is aimed in the article to reveal identity seek in Works written by second generation. Alev Tekinay's work "Dazwischen" and İsmet Elçin's work "Sinan ohne Land oder Memo, mein Vater" have been chosen to illustrate the identity seek of the second generation, which is generated by people coming to Germany in a young age or coming to earth there.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Almanya'ya işçi alımı ile yerleşen Türklerin Almanya'ya ilk gidişlerinden, seksenli yıllardaki sosyo-ekonomik durumdan, birinci ve ikinci kuşağın yaşadıkları çeşitli uyum sorunlarından ve bunlara sebep olan etkenlerden bahsedilmiştir. Çalışmada seksenli yıllarda ortaya çıkan ya da ikinci kuşak olarak adlandırılan kuşağın yazdığı eserlerdeki kimlik arayışını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Seksenli yıllarda küçük yaşlarda Almanya'ya gelmiş ya da orada doğmuş olanların oluşturduğu ikinci kuşağın içinde bulunduğu bu kimlik arayışını örneklendirmek amacıyla Alev Tekinay'ın "Dazwischen" ve İsmet Elçi'nin "Sinan ohne Land oder Memo, mein Vater" eserleri seçilmiştir.
49
62

REFERENCES

References: 

ACKERMANN, I. (1984), "Integrationsvorstellungen und Integrationsdarstellungen in der Auslânderliteratur"; Zeitschrif für Literaturwissenschaft und Linguistik; H. Kreuzer / P. Seibert (hrsg.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, N. 56 s. 23-39
Asutay, H. (2011), "Fremde Heimat Deutschland" - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzâhlen über deutsche Erfahrungen. In: Ham, Murat; Kubanek, Angelika (Hg.), 2011.
Ateş, S. (2009), "Der Multikulti-Irrtum", Berlin: Ullstein Buchverlage
GmbH.
Boyacı, İ. (2010), "Pazarkaya Örneğinde Göçmen Türk Aydınının Kimlik Problemi ve Bu Problemin Çözümü"; Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic;
5(2): 878-896.
Çakır, S. (2008), "Konuk İşçi' Çok Komik"; Die Gaste. Sayı:2, S. 10.
Çelik, H. E. (2010), "Göç, Asimilasyon ve Getto"; Die Gaste. http://diegaste.de/gaste/diegaste-sayi1007.html, erişim: 15.10.2011.
Elçi, S.
(1988)
, "Sinan ohne Land", Erzâhlungen, Verlag Clemens Zerling in Berlin.
Ercan, A. (2001), Prof. Dr. Schulte "Aspekte und Probleme der Kooperation zwischen
deutsche
r Grundschule und türkischen Eltern". Yayımlanmamış Lisans Bitirme Tezi, Eğitim Bilimleri Münster Üniversitesi.
Ham, M. & Kubanek, A. (Der.) (2011), "Fremde Heimat Deutschland" - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzâhlen über deutsche Erfahrungen.
Karakuş, M. (2001), "Yüksel Pazarkaya ile Göçmen Yazını Üzerine Bir Söyleşi" ; Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı / M. Karakuş (der) Ankara: Kültür Bakanlığı, s. 73-82.
Kuruyazıcı, N. (2001) "Almanya'da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması"; Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı / M. Karakuş (der) Kültür Bakanlığı Ankara, s.3-25.
Müller, P. & Ciçek, J. (2007), "Arbeitstexte für den Unterricht Migrantenliteratur". Stuttgart: Reclams Universal.
62
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2013 Cilt 15 Sayı 1 (49-62)
Oraliş, M. (2001), "Gurbeti Vatan Edenler"; Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı / M. Karakuş (der) Ankara: Kültür Bakanlığı, s. 35-50.
Özyer, N. (2001), "Türk Yazınlarının Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Katkısı"; Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı / M. Karakuş (der) Ankara: Kültür Bakanlığı, s.83-
93.
Sağlam, F. (2006), "Renan Demirkan'ın Üç Şekerli Demli Çay adlı eserinde yer alan Türk ve Alman imgelerine karşılaştırmalı bir bakış", Milli
Folklor Yıl: 18, Sayı: 72, s. 58-70.
Tapan, N. (2001), "İki Kültür Arasında Bir Köprü: Yurda Dönen Genç Kuşak"; Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı / M. Karakuş (der) Ankara: Kültür Bakanlığı, s. 95-112.
Tekinay, A. (1983), "Dazwischen," Zwischen zwei Giganten. Prosa, Lyrik und Grafiken aus dem Gastarbeiteralltag, ed. Franco Biondi (Bremen: Edition Con., 1983) 59.
Tuncay S. (2010), "Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Göç Olgusunun İrdelenmesi ve Almanya Örneğinin Analizi" Türkbilim Dergisi Nisan 2010, sayı 2 ; s. 1 -30.
Yıldız, S. (2007), "Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği"; Milli Folklor; Sayı: 74, s.9-16.
Zengin, D. (2000), "Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve "Fühle Dich Wie Zu Hause" Adlı Romanı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (2-3): 103-128.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com