Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK DİKTE ÇALIŞMASINDAN YARARLANMA DURUMLARI

IN THE COURSE TURKISH THE CASES OF MAKING USE OF DICTATION EXERCISES OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AS A METHOD OF ASSESSMENT AND EVALUATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In educational activities, to determine whether or not the aim is reached, whether or not to gain the skills needed occur, and to what extent it was achieved reveal via assessment and evaluation. The case emerging as a consequence of assessment and evaluation is the most important indicator in considering the state of student and teacher. Assessment and evaluation have also major importance in the course Turkish. Because, even if the way the courses are treated and the subjects take place in the program, the teacher should treat the subjects and pass to the new subjects, considering the state of class. The teacher's determining the level of student is important from this point of view. In the course Turkish, various methods of assessment and evaluation are utilized. Those most often used among these are written and oral exams in multiple choices. These sorts are also frequently used in the other courses. The course Turkish has the methods of assessment and evaluation specific to it. In the course Turkish, one of the methods in assessment and evaluation is also dictation. Dictation is a name given to the studies used for writing correctly. What is said or listened to Dictation is also a method of assessment and evaluation. The exercises on dictation are very important in terms of being able to understand what is listened to, and to write correctly. When time and place is suitable, these exercises should be given place and used in the class as sort of exam. However, although dictation exercises are often carried out in the class, it is not sufficiently known how it is applied as a method of assessment and evaluation by the primary school's teachers. This study aiming at presenting the cases of making use of dictation exercises of the primary school's teachers as a method of assessment and evaluation is designed in the sort of survey. The study was carried out with 30 primary school's teachers serving in the province Konya. The data of study were collected via open ended questionnaire developed by the researchers. Since the titles were earlier determined, the data collected were analyzed by the method of descriptive analysis. In the study, it was concluded that the primary school's teachers defined the dictation as being written by the students the text read or what are said; that they often used the exercises of dictation in developing the writing skills; and that they utilized the dictation in the course Turkish as a method of assessment and evaluation: The primary school's teachers often use the dictation exercises, particularly, to teach read-write in the first classes, and to see whether or not the rules of spelling and grammar are complied with in upper classes. And some participants suggested that they carried out dictation exercises to develop the skills of students to understand and listen to. In the study, it was concluded that the dictation in the course Turkish was applied in the way that the text read by the teacher was written by the students. As a result of research, it was proposed for the primary school's teachers to use the dictation exercises on various purposes and more often in the courses Turkish.
Abstract (Original Language): 
Eğitim faaliyetlerinde amaca ulaşılıp ulaşılmadığının, kazandırılması gereken becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve ne ölçüde gerçekleştiğinin belirlenmesi, ölçme değerlendirme ile ortaya çıkmaktadır. Ölçme değerlendirme sonucu ortaya çıkan durum, öğrencinin ve öğretmenin durumunun göz önüne alınmasında en önemli göstergedir. Türkçe dersinde de ölçme değerlendirme çok önemlidir. Çünkü derslerin işlenişi ve konular her ne kadar programda yer alıyorsa da, öğretmen sınıfın durumunu göz önüne alarak konuları işlemeli ve yeni konulara geçmelidir. Öğretmenin öğrencinin düzeyini belirlemesi bu açıdan önemlidir. Türkçe dersinde çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanlar yazılı, sözlü ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlardır. Bu türler diğer derslerde de sık kullanılmaktadır. Ancak Türkçe dersinin kendine özgü bazı ölçme değerlendirme yöntemleri vardır. Türkçe dersinde ölçme değerlendirmede kullanılabilecek yöntemlerden biri de diktedir. Dikte, genel olarak söyleneni ya da dinlediğini doğru yazma amacıyla kullanılan çalışmalara verilen isimdir. Dikte aynı zamanda bir ölçme değerlendirme yöntemidir. Dikte çalışmaları, dinlediğini anlama ve doğru yazabilme açısından çok önemlidir. Bu çalışmalara sınıf içinde yeri ve zamanı geldiğinde yer verilmeli ve bir sınav türü olarak da kullanılmalıdır. Ancak dikte çalışmaları , Türkçe dersinde sık sık yapılmasına rağmen, ölçme değerlendirme yöntemi olarak sınıf öğretmenleri tarafından nasıl uygulandığı yeterince bilinmemektedir. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmalarından yararlanma durumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama türünde desenlenmiştir. Araştırma Konya ilinde ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler, konu başlıkları önceden belirlendiği için betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin dikteyi okunan bir metnin ya da söylenenlerin öğrenciler tarafından yazılması olarak tanımladıkları, dikte çalışmalarını yazma becerisinin geliştirilmesinde sık sık kullandıkları, ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikteyi Türkçe dersinde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenleri dikte çalışmalarını özellikle birinci sınıfta okuma yazma öğretmek ve üst sınıflarda da öğrencilerin yazım ve dilbilgisi kurallarına uyup uymadıklarını görmek için sık sık kullanmaktadırlar. Bazı katılımcılar ise öğrencilerin anlama ve dinleme becerilerini geliştirmek için dikte çalışmaları yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada, Türkçe dersinde diktenin genellikle sınıf öğretmeninin okuduğu metni öğrencilerin yazması şeklinde uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmalarını çeşitli amaçlarla ve daha sık kullanmaları önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2006). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, 5. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
Alkan, Z. N. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osman Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Coşkun, İ. (2010). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Gelişimin Birbirini Etkileme Durumu: Eylem Araştırması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(12), 178-195.
Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları, Ankara.
MEB, (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve Kılavuzu (1 -5. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
MEB, (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve Kılavuzu. (Taslak Baskı), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (1998). Türkçe Öğretimi. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 5. Ünite, No: 587, Eskişehir.
Koçyiğit, B. K. ve Sefer, D. G. (2004). Süreç Değerlendirme Yaklaşımı ile Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Benim Öykülerim. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-9 Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
Küçük, S. (2002). Örgün Eğitim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler. Milli Eğitim. (153-154).
Oral, B. ve Şentürk, H. (1998). Farklı Branşlardan Mezun Olup Sınıf Öğretmeni Olarak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Algıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, Ankara: 27-28 Kasım 1998, 95-108.
Özbay, M. (2005). Anadili Eğitiminde Konuşma Becerilerini Geliştirme Teknikleri. Qafqaz Üniversitesi Dergisi, No: 16.
Raimes, A.
(1983)
. Techniques in Teaching Writing. Oxford University Press, London-UK.
16
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aralık
201
3 Cilt 15 Sayı 2 (1-16)
Richards, J. C. ve Schmidt R. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistic. Third Edition. Pearson Education Limited, London-UK.
Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Turan, F. (2002), İlköğretim Okullarında Doğru ve Güzel Yazı Yazma Çalışmaları. Milli Eğitim. (150).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com