Buradasınız

BUYUKŞEHIR BELEDİYELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI: STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE PERCEPTION OF GENDER EQUALITY IN MUNICIPALITIES: A CASE STUDY ON STRATEGIC PLANS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Gender is a term beyond the biological differences, which means the roles and responsibilities that given to men and women. Living of men and women in unequal conditions with differences in social relations bring "gender equality" in agenda. Gender equality means that men and women benefit from same opportunities in society and they have same rights. By the opinion of providing gender equality in some areas remains insufficient that necessity of gender mainstreaming is an accepted fact in the world. In our study, definition of gender equality, which is a significant topic for international organizations such as UN and EU, in legal and terminal frame has made. After given the general information about topic, reflection of social gender equality in Turkey has been analyzed in case of metropolitan municipality. Under this aim, strategic plans of metropolitan municipalities have been analyzed with the perspective of gender equality.
Abstract (Original Language): 
Toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıkların ötesinde kadına ve erkeğe toplum tarafından yüklenen rol ve sorumlulukları ifade etmede kullanılan bir kavramdır. Kadın ve erkeğin toplumsal ilişkiler içerisinde eşit olmayan şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri "toplumsal cinsiyet eşitliği"ni gündeme getirmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin toplumda imkânlardan eşit şekilde yararlanmaları ve eşit haklara sahip olmaları anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, sadece bazı alanlarda sağlanmasının yetersiz kalacağı görüşünden hareketle bütün plan ve programlara dâhil edilmesinin gerekliliği artık dünya genelinde kabul edilen bir gerçektir. Çalışmamızda, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin de önemle üzerinde durduğu bir konu olan "toplumsal cinsiyet eşitliği"nin kavramsal ve yasal çerçevede tanımlaması yapılmış, konuyla ilgili genel bilgiler verildikten sonra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkiye'deki yansımaları büyükşehir belediyeleri özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ülkemizdeki büyükşehir belediyelerinin stratejik planları toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden incelenmiştir.
53
72

REFERENCES

References: 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (2006), Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartı, Fransa.
Berktay, Fatmagül (2004), "Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye", Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No 7, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, İstanbul.
Charlesworth, Hilary (2005), "Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in the United Nations", Harvard Human Rights Journal, Vol 18, pp. 1-18.
Çağlar, Nedret ve Nesrin Türeli (2010), "Yerel Yönetimde Kadın Temsili İsparta İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 16-40.
Çaha, Ömer (2010A Sivil Kadın & Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum, Savaş Yayınları, Ankara.
Demir, Ömer ve Mustafa Acar (2002), Sosyal Bilimler Sözlüğü, 3. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
Eveline, Joan ve Carol Bachhi (2005), "What Are We Mainstreaming When We Mainstream Gender?", Mainstreaming Politics: Gendering Practices and Feminist Theory, Published in Adelaide by, South Australia.
Greckol, Sonja (2005), "Gender Mainstreaming in Local Governments", Women and Urban Environments Background Paper, National Network on Environments and Women's Health, Toronto.
International Labour Office (2007), "Gender", ABC of Women Worker's Rights and Gender Equality, Second Edition, Geneva.
Kader
(Kadı
n Adayları Destekleme Derneği), "Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar", Taslak Raporu, Ankara.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2014 Cilt 16 Sayı 1 (53-72)
71
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2006), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İhtiyari Protokol, Ankara.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008a), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı, Ankara.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008b), Politika Dokümanı, Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın, Ankara.
Klatzer, Elisabeth (2012),
Yerel
Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bütçeleme Kılavuzu, Çev. Fethi Keleş ve Orhan Bilgin, TESEV Yayınları, İstanbul.
Koray, Meryem (2011), "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği Politikaları: sol Feminist Bir Eleştiri", Çalışma ve Toplum, Sayı 2, ss. 13-55.
Mösesdöttir, Lilija
(2011)
, "Gender (In)equalities in the Knowledge Society", Gender, Work and Organization, Vol. 18, No. 1, pp. 30-47.
Mutluer, Nil (2008), "Türkiye'de Cinsiyet Hallerinin Sınırları",
Cinsiyet Halleri
Türkiye'de
Toplumsal Cinsiyetin
Kesişim
Sınırları, N. Mutluer (drl.), 1. Baskı, Varlık Yayınları, İstanbul.
Nilges, Thorsten (2005), "Gender Inequality in Politics", Human Rights: A Gender Perspective, Vol 1, pp. 5-7.
Ökmen, Mustafa ve Bekir Parlak (2008), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, Aktüel Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
Özgür, Hüseyin (2004), "Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim", Çağdaş Kamu Yönetimi II, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Sayer, Handan (2011), "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erkeklerin Katılımı", Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.
Scott, Joan Wallach (2007),
Toplumsal
Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, Çev. Aykut Kılıç, Agora Kitaplığı, 1. Baskı, İstanbul.
Seyyar, Ali (2006), Değişen Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Politikalar, Değişim Kitabevi, 1. Baskı, Sakarya.
Uluocak, Şeref ve Cumhur Aslan (2011), Kadın Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çanakkale Kitaplığı Akademi, Çanakkale.
Uluşen, Mesude (2010), "Sağlık Çalışanlarının ve Toplumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile İlgili Duyarlılığı", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.
United Nations (2008), "Gender Equality Strategy 2008-2011",
United Nations Development Programme, New York.
Üstün, İlknur (2011), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor Muyuz?, 2. Baskı, Uzerler Matbaacılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com