Buradasınız

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

POLITIC EFECT OF GLOBALIZATION AND RUSSIA-UKRAINE CRISIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays one of the most discussed, researched and spoken topics is Globalization. In the former period globalization showed itself in different ways, but after the basis of the new world order 1980s it has become a concept that the capitalist system based on free market economy softened and launched in the market. Although, globalization originally introduced with the promise of a better future, it has seen that while some people opposed it as it brought social injustice and inequality, the others defended because of its contribution to the economic and cultural life. After World War II as a result of a better understanding of the importance of oil and natural gas, political effects of globalization felt itself more and it has become an important factor in the establishment of the new world order. The political effects of the Globalization has caused to the changing of the regime and boundaries in many countries and led the people become refugees by preparing the reserves in terms of oil and natural gas. Also albeit indirectly, the actors who constitute the political effects of globalization have contributed to the formation of the Ukrainian-Russian crisis with their policies.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme, son dönemde en çok üzerinde tartışılan, araştırılan ve konuşulan konulardan birisidir. Eski dönemlerde de kendisini farklı şekillerde gösteren küreselleşme, yeni dünya düzeni temellerinin atıldığı 1980'li yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisine dayalı kapitalist sistemin yumuşatılarak piyasaya sürüldüğü bir kavram haline dönüşmüştür. Başlangıçta daha iyi bir gelecek vaadiyle tanıtılan küreselleşme hakkında, toplumsal adaletsizliği ve eşitsizliği getirdiği gerekçesi ile karşı çıkanlar olduğu gibi, ekonomik ve kültürel hayata katkısı olduğu gerekçesi ile savunanların olduğu da görülmektedir. Yaşanan dünya savaşlarının ardından petrol ve doğal gazın öneminin daha iyi anlaşılması sonucu, küreselleşmenin siyasal etkileri kendisini daha fazla hissettirmiş ve yenidünya düzenin kurulmasında önemli bir faktör haline gelmiştir. Küreselleşmenin siyasal etkileri, petrol ve doğal gaz bakımından dünyanın önemli rezervlerine sahip Orta Doğu'da karışıklıkların ve savaşların çıkmasına zemin hazırlayarak, birçok ülkenin rejimlerinin ve sınırlarının değişmesine pek çok insanın mülteci konumuna gelmesine kadar kendisini hissettirmiştir. Ayrıca küreselleşmenin siyasal etkilerini oluşturan aktörler yapmış oldukları politikalarla, dolaylı da olsa Ukrayna-Rusya krizinin oluşmasına katkı sağlamışlardır.

REFERENCES

References: 

AMANOV, Şatlık (2007), Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya Politikası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
BAYAR, Fırat, (2012) "Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye" Ekonomik Sorunlar Dergisi Sayı:32, s.25-34
BEININ, Joel (1991), "Körfez Savaşı'nın Kökenleri", Dünya ve İslam, İstanbul. Beyond, (87-107), Cambridge, Cambridge University Press.
DOĞAN, Nejat (2011) , "Almanya'nın Avrupa'daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya'nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme" Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 1-19.
ERDOĞDU, Hikmet (2004), Avrupa'nın Geleceğinde Türkiye'nin Önemi ve NATO İttifakı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
FERHANG, Mansour:
(1986
) "Conflict:an Unending War between Two Despots," TheNation, September 20, 1986, Vol. 243, p. 233.
GALTUNG, Johan (1971), "A Structural Theory of Imperialism", Journal of Peace Research, pp. 81-117.
GÜMÜŞ, Nilgün T. (2014), Hürriyet Gazetesi, 16 Haziran 2014.
HACITAHİROĞLU, Kürşad (2012), Türkiye'deki Terörizmin İşsizlik Üzerine Etkileri, Buhara Yayınları, İstanbul.
Hürriyet Gazetesi, 17 Haziran 2014; 26
KANAT, K.Buğra (2014), Obama'nın İkinci Döneminde Amerikan Dış Politikası, SETA Vakfı Yayınları, Analiz, Mayıs 2014, Sayı: 93
KANTARCI, Şenol, (2012) "Soğuk SavaşSonrası Uluslararası Sistem: Yeni Sürecin Adı "Koalisyonlar Dönemi mi?" Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı:16 s. 47-84
KAVAK, Gökhan (2011), I. Körfez Savaşı Sonrası Irak'tan Türkiye'ye Göçler ve Sonuçları, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
KİRİŞÇİ, Kemal (1998), Türk Dış Politikasının Analizleri, " Huzur Mu Huzursuzluk Mu: Çekiç Güç ve Türk Dış Politikası (1991-1993)" Çev: Ahmet K. Han. Der
Yayınları, İstanbul, 195-212
KONİ, Hasan (1992), "Körfez Savaşı Sonrası Türkiye ve Ortadoğu", Avrasya Dosyası, İlkbahar, C:3 S:1, s:127-141.
KÜRKÇÜOĞLU, Ömer (1998) Dünya'nın ve Türkiye'nin Yakın Tarihi "Yeni Dünya Arayışları: Küreselleşme" Anadolu Üniversitesi Yayınları No:109 Eskişehir 1998
s.69 (63-83)
MALEK,
Mohamme
d H.(1991): "Iran-Iraq War," International Mediation and The Gulf War, ed. Mohammed H.Malek, Glaskow, Royston Limited, 1991.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aralık 2014 Cilt: 16 Sayı: 2 (259-284)
283
Jabr vd.: "Iraq in the Gulf War," Saddam's Iraq, Revolution or Reaction, ed.Jabr Muhsin, London, Zed Books, 1986.
NYANG, Sulayman(2000) "Conceptualizing Globalization", American Journal of Islamic Social Sciences, Amory Starr (Ed.), Naming the Enemy, Anti-Corporate Movements, Confront Globalization, pp: 129-132, New York: Pluto Press, 2000, p. 130.
ORAN,
İbrahi
m Bora (2012), Küreselleşen Dünya Ekonomisi, Türkiye'ye Getirdiği Sorunların Çözümü Ve Uyum Çareleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, İstanbul.
ÖZDAL, Habibe ve DEMYDOVA, Viktoriia ( 2011), Türkiye Ukrayna İlişkileri: Yüksek Potansiyel, Düşük Voltaj, Avrasya Araştırmaları Merkezi, USAK Analiz No: 16
RUNDLE,
Christophe
r , (1986)"The Iran/Iraq War",Asian Affairs, 17(2), 1986
June, s.128
Sabah Gazetesi; 16.03.2014
SANDER, Oral (1998)
Siyas
i Tarih 1914-1994, İmge kitabevi, Ankara,
SANDIKLI, Atilla ve KAYA, Erdem (2012) "Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar 2013 s.59-79
Smith, S., Booth, K., Zalevski, M., (edts), International Theory: Pozitivism and Wallerstein, Immanuel., (1996), The Inter-State Structure of the Modern World System,
YAZICI, Kadir (2009), Sovyetler
Birliği'ni
n Dağılması Sonrasında Türkiye -Avrasya İlişkileri, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
YILDIRIM, Yusuf (2010), Rus

ş Politikasında Ukrayna Faktörü, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
YILDIRIM, Zafer (2005)
Tür
k Basınında İran Irak Savaşı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
YILDIZ, Kerim,
Th
e Kurds in Iraq (The Past, Present and Future), Ter: A. H. Engin Urcan, Londra, 2003.
ZUNES, Stephen(1999), "Iran: Time For Detente", Foreign Policy In Focus, Vol. 4, No: 28, November.
ARI, Tayyar;(2007) "Bop, Orta Doğu Ve ABD: Politika Mı Propaganda Mı"? www.tayyarari.com/download/eskiyazi/abdninortadogu Erişim tarihi:24.05.2014.
ARI, Tayyar, Özetleyen: AYTAÇ, Nezih, http://www.altinicizdiklerimcom. Erişim Tarihi: 25.05.2014.
ATİKER, Mustafa, " Orta Doğu, Petrol ve ABD"
http://www.kto.org.tr/dfile/ortadogu rapor.pdf Erişim Tarihi: 24.04.2014.
KÜÇÜK, Evrim, "Rusya'daki Şirketlerin Huzuru Kaçtı" www.dunya.com/rusyadaki-yabannci-sirketlerin-huzuru-kacti, Erişim Tarihi: 26.06.2014.
http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1269/unite04.pdf Erişim Tarihi: 29.05.2014

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com