Buradasınız

KPSS ALMANCA ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ HAZIRLIK MATERYALLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

A CRITICAL VIEW OF PREPARATION MATERIALS OF KPSS GERMAN LANGUAGE TEACHING FIELD TEST

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, by examining the general aspect and linguistic structure of KPSS German Language Teaching Field books, exercises included in these sources and sample tests were investigated, and also it was discussed to what extent the subjects and question types in these materials prepare teacher candidates for KPSS Foreign Language(German) Teaching Field Test. This study puts forward that although in the KPSS Foreign Language (German) Teaching Field Test applied in 17July 2013, questions were asked in equal amounts in the fiels of linguistics, literature, foreign language teaching methods and language acquisition; in the materials of KPSS German Language Teaching Field, mainly literatute topics were included and questions in sample tests measured mostly literature and linguistics knowledge, question types in test preparation materials were partly the same as the questions asked in the exam, there were some spelling and grammatical mistakes and some answer keys had mistakes as well. All of these findings show that especially for German Language teacher candidates who are not graduates of Faculty of Education, it is necessary to include subjects about foreign language teaching methods in these sources in a wider extent and to arrange materials in a goal-oriented way being consistent with the exam with regard to explaining subjects and question types by correcting spelling and grammatical mistakes.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Kitaplarının genel görünümüne ve dilsel yapılarına bakılarak, kaynakların içerdikleri alıştırmalar ve örnek testler incelenmiş ve materyallerde yer alan konuların ve soru tiplerinin öğretmen adaylarını KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği sınavına ne ölçüde hazırladıkları tartışılmıştır. Araştırma, 17 Temmuz 2013 tarihinde yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Sınavında dilbilim, edebiyat ve yabancı dil öğretim metotları ve dil edinimi alanlarından hemen hemen aynı oranda soru sorulmuş olmasına rağmen KPSS Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi materyallerinde ağırlıklı olarak edebiyat konularına yer verilmiş olduğunu, örnek testlerdeki soruların daha çok edebiyat ve dilbilim alanındaki bilgiyi ölçtüğünü, sınava hazırlık materyallerindeki soru tiplerinin sınavda çıkan sorular ile kısmen birebir aynı olduğunu, imla ve dilbilgisi hatalarına rastlandığını ve bazı cevap anahtarlarının ise yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Bu tespitler, özellikle eğitim fakültesi mezunu olmayan Almanca öğretmen adayları için kaynaklarda yabancı dil öğretim yöntemleri konularına daha geniş yer verilmesi ve imla ve dilbilgisi hatalarının düzeltilerek materyallerin konu anlatımı ve soru tipi bakımından sınava daha uyumlu özelliklerde hedef odaklı düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir.
113
124

REFERENCES

References: 

Bilir, A., "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Evrimi ve İstihdam Politikaları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2). Ankara 2011,
s. 223-246.
Darancık, Y., "Das Kursbuch von Umut Balcı. KPSS Almanca Alan Sınavına Hazırlık. Konu Anlatımı ve Soru Örnekleri", Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2013/2, Adana 2013, s. 132-134
Demiryay, N. & Balcı, U., "Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu", Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2014/2, Çanakkale 2014, s. 70-82
Duszenko, M., Lehrwerkanalyse Erprobungsfassung, 7/94, München: Langenscheidt, 1994.
Karaca, E., "Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Tutumları", Akademik Bakış Dergisi, (23), Celalabat 2011, s. 1-18.
Maden Sakarya, S., "Türkiye'deki Öğretmen Eğitiminin Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki ve Kimi Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Öğretmen Yetiştirim Süreçleri ile Karşılaştırılması", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16
(1), Edirne, Haziran 2014a, s. 67-86.
Maden Sakarya, S., "Ein Einblick in das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der reformierten Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfahlen im Vergleich zu anderen europâischen Lândern und der Türkei", XII. Türkischen Internationalen Germanistik Kongress. Migration und Kulturelle Diversitât, Kocaeli Universitât 12. - 13. - 14. Mai,
Kocaeli 2014b.
Maden Sakarya, S., "Erwartungen an sprachliche Qualifizierung/VB-Klassen in der Türkei", Workshop „Ziele und Prinzipien Deutsch für Vorbereitungsklassen", 27/28. 09. 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi/Goethe Enstitüsü İzmir/DAAD Çalıştayı, İzmir, 2012.
Maden Sakarya, S. & Köksal, H., "Ein Bericht zum Stand und Perspektiven der Deutschlehrerausbildung an der Trakya Universitât. Reflexionen zum gegenwârtigen Curriculum", Workshop „Stand und Perspektiven der Deutschlehrerausbildung in der
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 (113-124)
123
Türkei", 29. 09-30.09. 2011, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Alman Kültür Merkezi Çalıştayı, Ankara, 2011.
Neuner, G., & Hunfeld, H., Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Berlin 1993, s. 128.
Varga, E.,
"Fremdsprache
n lernen-aber aus welchem Lehrwerk? Aspekte zur Lehrwerkauswahl", Germanische Studien, VI, Budapest, 2007, s. 255-261

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com