Buradasınız

Тürk Dünyası Enerji Projeleri Ve Modern Dünya

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Today energy consumption as the main source very important following, energy source is being consumpted to the world market is giving advanced for the turkish world. Energy resource are presented in the world as petrolium oil source one hundred 3.5, gas energy about, one hundred 6.8-Turkmenistan, Azerbaijan and also Kazakhstan, this countries is presented. Such project as Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum natural gaz piplinie for turksh world very important for integration. Shashdeniz field project and Baku-Tibilisi-Erzurum natural gaz pipeline and opening the global project Nabucco are entire comming to essentials.
Abstract (Original Language): 
Enerji kaynaklarına sahib olması ve bu kaynakların tüketim merkezlerine ulaşım yollarında bulunması Тürk dünyası üçün önemli avantajlardir. Dunyada mövcud olan petrol qaynaqlarının yuzde 3.5-i, qaz qaynaqlarının ise yuzde 6.8-i Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazaxıstana məxsusdur. Bakı-Tibilisi-Ceyhan petrol boru xətti və Bakı-Tiblisi-Erzurum doğal qaz xətti Тürk dövletlerinin inteqrasiyasında önemli projelerdendir. Şahdeniz yatağının işlenmesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattının işletmeye açılması global NABUCCO projesinin ortya çıkmasına neden oldu. Bu proje ile Тürk dünyası böyük gücler arasındakı pakabetleri kullanarak, dünya siyasetinde həm ekonomi, həm də siyasi cəhətdən quvvətlənib, önəmli rol oynaya bilər
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1.Nəsirov E. Azərbaycan neft və beynəlxalq muqavilələr(1991
-
1999),
Bakı:1999
2.Mehdiyev R. Azərbaycan 2003
-
2008:zaman haqqında duşunərkən,
Bakı:2009
3. Mehdiyev R. Yeni siyasət:inkişafa do
ğru.c.1,2, Bakı:2008
4.Həsənov S. Dövlətlərarası munasibətlərdə Xəzərin statusu məsələsi,
Bakı:2002
5.Turkiye ve Azerbycan, Kazakıstan, Kırgızstan Bilim Akademileri ortaq
toplantısı. Ankara,2001

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com