Buradasınız

İbrahim El-Yazıcı Ve “En-Nahdatü-L Edebi-L Arabî”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ottoman Empire that was containing different ethnic structures suffered major damages to due the nationalism movement that began both in the Balkans and in the Middle East in the aftermath of the French Revolution of 1789. The Arabian met with the idea of nationalism firtstly in Lebanon via a number of Arab Christian authors and philosophers. Ibrahim el-Yazıcı and his colleagues who are known as one of the pioneers of the idea of this movement called as "The Arab Literary Renaissance" tried to spread their ideas with essays and poetry in various journals they issued. In this study, with the aforementioned poet's brief biography, some examples associated with Arab nationalism in his various poems will be given.
Abstract (Original Language): 
İçerisinde farklı etnik yapıları barındıran Osmanlı İmparatorluğu, 1789 Fransız İhtilali sonrasında, gerek Balkanlarda ve gerekse Ortadoğu'da baş gösteren milliyetçilik akımıyla büyük zarara uğramıştır. Arap halkı milliyetçilik fikri ile ilk olarak Lübnan'da, bir takım Hıristiyan Arap edip ve düşünürler vasıtasıyla tanışmıştır. "Arap Edebî Rönesansı" şeklinde isimlendirilen bu hareketin fikir babalarından birisi olan İbrahim el-Yazıcı ve arkadaşları, fikirlerini çıkarmış oldukları muhtelif dergilerde, makale ve şiir şeklinde yaymaya çalışmışlardır. Bu çalışmada, şair İbrahim el-Yazıcı'nın kısa biyografisiyle birlikte, muhtelif şiirlerinden Arap milliyetçiliği ile alakalı örnekler verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1) Ali Bilgenoğlu, Osmanlı devletinde Arap Milliyetçi Cemiyetleri, Yeniden
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, İstanbul 2007.
2) Hanna Fahuri, el-Cami fi Târîhu'l-Edebi'l-Arabî, Darü'l-Cîl, Beyrut, tarihsiz.
3) Hayreddin ez-Ziriklî, el-'Âlâm, Beyrut 1984.
4) Luis Şeyho, Târih el-Ȃdâbi-l-Arabiyye, Darü-l- Meşrik, Lübnan 1991.
5) Mişel Cuhâ, Silsiletü ‘Ȃmali-l- Mechule, İbrahim el-Yazıcı, Mektebetü Riyad erreyyis, Londra/Kıbrıs 1992.
6) Muhammed Hayr Ramazan Yusuf, Mucemül-Müellifîn el-Muasırin, Riyad
2004. 7) Nesrin Taşkesenlioğlu, Arap Milliyetçilik Hareketleri ve Lübnan örneği,
basılmamış Yüksek Lisans tezi, İstanbul 2006.
8) Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemu-l-Müellifîn Terâcimu Musannifî-l-kütübi-lArabiyye, Müessesetü-r-Risale Beyrut 1993.
9) Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, yıl 2008, sayı 2, ISSN:1301-3769
İstifade edilen internet kaynakları:
http://www.poetsgate.com/poet_124.html 14.02.2012
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7274 01.02.2012
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_rijal-i-y.htm 12.02.2012
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=152
12.02.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com