Buradasınız

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ETYOLOJİK DEĞERLENDİRME

THE ETIOLOGIC EVALUATION IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
retrospective analysis of pediatric cases of chronic renal failure (CRF) was performed at our hospital over 2 years period. The diagnosis of CRF was based on gomerular filtration rate less than 50 ml/min per 1.73 m2 body surface or serum creatinine above 1 mg/dlfor ehilden younger than 3 years, 1.5mg/dl for 3¬10 years and 2 mg/dlfor older than 10 years for at least 6 months. End stage renalfailure (ESRF) was defined as a serum creatinine concentration four or five times higher than normal values for age and gender, or a GFR below 10 ml/min per 1.73 m2 body surface. There were a total of 50patients (23girls and 27boys) with a mean age 10.9±4.1 years (range 2months to 17 years). The etiology of CRF included reflux nephropathy 20 (40 %), glomerulonephritis 20 (40 %), hereditary renal disease 5 (10 %), urolithiasis 4 (8 %) and hypo/dysplastic kidney 1 (2 %). 23 patients had end stage renal disease, 12 of them were on hemodialysis and 11 on peritoneal dialysis. 27 patients had preterminal renal failure and were on conservative treatment. Eight patients died and 2 had undergone renal transplantation. 11 (22 %) of 24patients with reflux nephropathy and urolithiasis had a history of recurrent urinary tract infections and had already been treated in primary health care centers. Our findings, compared with the European data, showed a higher frequency of urinary tract abnormalities and urinary tract infections as a primary cause of CRF in children. Thus it is important to diagnose and threat urinary tract infections as early as possible in the primary care centers. Epidemiological and etiological studies are important for the renal replacement programs.
Abstract (Original Language): 
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Nefrolojisi Bölümünde 2yıllık süre içinde kronikböbrekyetersizliği (KBY) tanısı ile izlenen 50hasta retrospektif olarak incelendi. KBY tanısı için glomeruler fıltrasyon hızı 'nın (GFH) en az altı ay süreyle 50 mi/dk/1.73 m2 'nin altında olması ,GFR ölçümü mümkün olmayan durumlarda serum kreatinin konsantrasyonlarının 1-3 yaş çocuklarda 1 mg/ di, 3-10yaşlarında 1.5mg/dl ve 10-17 yaşlarında 2 mg/dl'nin üstünde olması şartı arandı. Son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) GFR'mn 10 ml/dk/1.73 m2 'nin altında olması veya serum kreatininin yaşa ve cinse göre normal değerinin 4 veya 5 kat yüksek olması olarak tanımlandı. Hastaların 23'ü (%46) kız, 27'si (%54) erkek olup yaşları ortalama 10.9 ±4.1 yıl(2ay-17 yıl) idi. 23hasta SDBY'deydi. Bu hastaların 12'si hemodiyaliz, 11'i sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) tedavisi altındaydı. 27 hastamız SDBY öncesi dönemdeydi ve konservatif tedavi almaktaydı. İki hastamıza renal transplantasyon uygulanmıştı, 8 hasta ise komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmişti. Primer böbrek hastalıkları : reflü nefropatisi % 40 (20), glomeruler hastalıklar % 40 (20), herediter böbrek hastalıkları %10 (5), ürolitiazis % 8 (4), hipoplastik böbrek % 2 (1) idi. KBY tanısı konulduğunda 14hasta 5yaşın altında idi. Bulgularımıza göre, gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde halen reflü nefropatisi ve taşlar KBY etyolojisinde önemli yer tutmaktaydı ve bu hastaların % 22 'si (11 hasta) daha önceden çeşitli sağlık kurumlarına farklı zamanlarda üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle başvurmuştu. Çocukluk çağı KBY'de renal replasman tedavi programlarının düzenlenmesi amacıyla düzenli olarak etyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi için ürinersistem enfeksiyonları üzerinde daha duyarlı olmak ve özellikle tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında ayrıntılı incelemelerde bulunmak, KBY etyolojisinde önlenebilir nedenlerin azalmasını sağlayacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1- Gusmano R, Perfümo F : Worldwide demographic aspects of chronic renal failure in children. 1993 Kidney Int. 41: 31¬35.
2- Deleau J, Andre L, Briancon S: Chronic renal failure in children : an epidemiological survey in Loiraine (France). 1994 Pediatr Nephrol 8 :472-76.
3- Şirin A, Emre S, Alpay H: Etiology of chronic renal failure
in Turkish children. 1995 Pediatr Nephrol 9: 549-552.
4- Kamoun A, Lakhoua R (1996) End-Stage renal diseae of the Tunisian child: epidemiology, etiologies, and outcome. Pediatr Nephrol 10:479A82
5- Pistor K, Schârer K, Olbing H Abeitsgemeinschaft fir padiatrisch Nephrologie Children with chronic renal failure in the Federal Republic of Germany. II. Primary renal diseases, age and interval from early renal failure to renal death. 1985 Clin Nephrol 23: 278-284.
6- Esbjörner E, Aronson S, Berg U et al : Children with chronic renal failure in Sweden 1978-1985. 1990 Pediatr
Nephrol 4: 249-252.
7- Helin I, Winberg J : Chronic renal failure in Swedish children. 1980 Acta Pediatr Scand. 69: 607-611
8- Weller JM, Port F, Swartz R : Analysis of survival of end-
stage renal disease patients. 1982 Kidney Int. 78-83
9- Potter D, Holliday M, Piel C : Treatment of end-stage renal
disease in children : A 15-year experience. 1980 Kidney Int. 18: 103-109.
10- Ebsjörner E, Berg U, Hansson S (1997) Epidemiology of chronic renal failure in children: a report from Sweden 1986-1994 . Pediatr nephrol 11: 438-442
11- Gulati S, Mittal S, Sharma KR, Gupta A (1999)
Etiology and outcome of chronic renal failure in Indian
children. Pediatr Nephrol 13: 594-596
12- Cass AS, Luxenberg M, Gleich P: A 22 year follow up of ileal conduits in children with a neurogenic bladder. 1984 J
Urol 132: 529
13- Cass AS, Luxenberg M, Jonhson F : Management of the neurogenic bladder in 413 children. 1984 J Urol 521- 25.
14- Habib R, Broyer M, Benmaiz H : Chronic renal failure in
children. 1973 Nephron 11:209-220.
15-
Günbe
y S, Narlı N, Kervancıoğlu M et al: Kronik böbrek yetmezlikli 93 olgunun değerlendirilmesi. 1994 XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Kitabı s:26

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com