Buradasınız

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Yüksek prevalansı nedeniyle hipertansiyon önemli lılı up ve halk sağlığı sorunudur. Koroner kalp hastalımı, inme, konjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı ve perirenal damar hastalığının en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür (1-6). Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde hipertansiyonun farkına varılma oranlan giderek artmıştır. Ülkemizde bu konuda yapılan epidemiyolojik çalışmalar sınırlıdır. Amerika Birleşik Devletleri verileri, son 25 yılda hipertansiyonun farkında olma ve tedavi oranlarının giderek arttığını göstermektedir (Tablo 1) (7). Ancak, tabloda da görüldüğü üzere, bu düzelme henüz tüm topluma yayılmamıştır. Hastaların %30'u hâlâ hipertansiyonu olduğunun farkında değilken, yaklaşık %40'ı tedavi alamamakta ve ancak üçte birinde hedef kan basıncı olan 140/90 mmHg nm alımdaki değerlere ulaşılmaktadır. İ İlkemizde yapılan Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faklörleri Sıklığı (TEKHARF) 1997/ 1998 kohortunun bütününde tüm hipertansiyonluların prevalansı. erişkin erkeklerde %3fv2. erişkin kadınlarda ise %43-l olarak karsımıza çıkmakladır (8). Prevalansa ilişkin bu değerler 1995 taramasında erkeklerde %30.1 ve kadınlarda %39.4 olarak bulunmuş olup, fark 3 yıllık yaşlanmaya bağlanmıştır. Yine bu kohortta ilaç alanların %18'inde kan basıncının tam olarak kontrol altına alınabildiği (kan basıncı <140 ve/veya <90 mmHg). %32'sinde ise ya normal sınırlarda tutulabildiği veya hafif hipertansiyon düzeyine düşürüldüğü saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Kannnel W[i. Blood pressure as a cardiovascular risk factor. Prevention and treatment. JAMA 1996#75:1571-1576.
2. Heditz J, Bang A, Karlson BW Five-year prognosis after acute myocardial infarction in relation to a liistory of hypertension. Am J Hypertens 1996; 9:70-76.
3- Kannel WIS. Contribution of the Framingham Study lo preventive cardiology. J Am Coll Cardiol 1990; I S: >(H>-211.
4. Haider AW, Chen 1, Larson MG, et al. Antecadenl hypertension confers inercased risk for adverse outcomes after initial myocardial infarction. Hypertension ]997;30:102IMU2t.
5. Kannel WB. Belanger AJ. Epidemiolgy of heart failure. Anı Heart I J 1991;121:951-957.
6. Kalg M I, Wheiton PK, Randall B, et al. Blood pressure and end I stage renal tlisease in men. N BttgJ Med 1996;33'i: 13-18.
7. Chobanian AV, Bakris GL, Black Ilk, et al; Joint National Com- I mittee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment (if f High Blood Pressure; National Heart, Lung, and Blood Institute j: National High Blood Pressure Education Program Coordinating I Committee. Seventh repon of the Joinl National Committee on I Prevention. Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003;42(6): 1206-52.
8.
Ona
t A. Sansoy V, Yıldırım B ve ark. Erişkinlerimizde kan basıncı; 8-yıllık seyri, tedavi oranı, kon iner kalp hastalımı ile ve Bazı et* 1 kenlerle ilişkileri. Türk Kardiyoloji Dem Araş 1999; 27:136-143,
9. Neutel J M, The use of combination drug therapy in the treatment 1 of hypertension. Prog Cardiova.se Nurs 1712):SI-SH.')S
10. Sica DA. Fixed-dose combination antihypertensive drugs. IX) I they have a role in rational therapy? Drugs 1994;48:16-24.
It. Taylor Nelson Healthcare. Epson Survey. CardioMonitor. England, 1992.
12. Flack JM, Neaton I, Grimm R Jr. et al. Wood pressure and modality among men with prior myocardial infarction. Multiple Kisk Factor Intervention Trial Research Group. Circulation 1W; 92(9):2437-2445.
13. Hapsson L, Zanchettl A, Carruthers SG. ei al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patient* with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-1762.
14. UK Pros|x-ctive Dialx-tes Study Group. Tight blood pressure control risk of macro vascular and microvascular complications in type 2 dialx-tes. UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-713.
15. Chobanian A. Effects of beta blockers and other antihypertensht drugs on cardiovascular risks. Am J Cardiol I987;59< 13):48-52
16. Neutel JM. Black MR, Weber MA. Combination therapy with diuretics: an evolution of understanding. Am J Med, 1996; 101 Csuppl 3A);f.l=i.
17. Kaplan N. Implications for cost-effectiveness. Combination llie-rapy for systemic hypertension. Am J Cardiol l995;76(8):595-7.
18. Messerli FH, Combination therapy in hypertension.J 1 turn Hyper-Dens (992 Dec;6 SuppJ 2319-21.
19. Opie LH. Principles of combination therapy for liy|x-rtension In
20
Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
/
Official Journal of the Turkish Society of Nephrology
Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi 9
()piı- l.i l. Mesnedi l-H feds), Combinatk m Drug Therapy for Hypertension Lippineott-Raven Publishers 1997, pp 1-10.
20. Frishman WHL Fixed-dose combinations with |i-adrcncrgic blockers and diuretics: Comention.il dose and very-low dose formulations in: ()piı- LH, Messerl i Fl I (eds), Combination Drug; Therapy fur Hypertension. Uppmcott-Raven Publishers 1997, pp 25-34.
21 i )pie LH, ACH inhibitors combined w iılı diuretics as antihypertensive therapy. In; üpie LH, Messed i I'll (eels). Combination Drug Therapy for Hypertension. Lippincott-Raven Publishers, pp 35-42.
22. kaplan NM, Treatment of hypertension: Drug therapy. In: Kaplan N u-d). Clinical Hypertension (7th ed), pp 227-228.
23- Weir MK Combination therapy of calcium channel antagonists and diuretics, hi; Opic LH. Messcrli I II teds). Combination Drug Therapj lor l hypertension, Lippinc ttt-Raven Publishers, pp 53-64.
24 Opie l.ll. Combination therapy of hypertension by ji-blockade with calduin antagonists. In: (>pie LH, Messerli FH (eds). Combination
Drug Therapy for Hypertension. Uppincott-Raven Publishers, pp 67-75.
25 IJelz GG. beta-blockers and ACE inhibitors. In: t >pie LI I. Messerli FH (eds). Combination Drug Therapy for Hype-rtension. Lippin COtt-Ravcn Publishers, pp 77-90.
26. Kuschitzka F, Noll G. Luscher IT. Angiotensin converting enzyme-inhibitors and vascular protection in hypertension. J Cardiovasc Pharmacol 1999:34 Suppl 1:53-12.
27. Loaldi A, Polese A, Montorsi P, et al. Comparison of nifedipine, propranolol and isosorbide dinitrate on angiographic progression and regression of coronary arterial narrowings in angina pectoris. Am J Cardio l989:f>4<8):433-439.
2K Waters D. LesperanceJ, Francetich M, et al. A controlled clinical trial to assess ihe effect of a calcium channel blocker on the progression of coronary atherosclerosis. Circulation I990;82(6);l940-1953.
TND I.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com