Buradasınız

Çocuklarda Kan Basıncının Değerlendirilmesi: 24 Saat Yaşam İçinde Kan Basıncı İzlemi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Hipertansiyon (HT) erişkinlerin %20'sini etkileyen temel bir toplum sağlığı sorunudur. Hipertansiyonun ateroskleroz, koroner ve serebrovasküler hastalıklar, diabetes mellitus, son döneni böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla ilişkisi erişkinlerde çok önemli bir morbidity ve nıortalite nedeni olmasına yol açmaktadır. Çocukluk çağında HT sıklığı %1-3'tür ancak erişkin dönemde görülen HT'nin bir bölümünün çocukluk çağında başladığı göz önüne alındığında bu hastalığın erken tanı ve tedavisinin gelişebilecek kompli-kasyonlan (inleyebileceği ve prognozu olumlu yönde etkileyeceği açık olarak görülmektedir (1). Hipertansiyon tanımlama olarak öyle bir eşik değeri ifade etmektedir ki, bu eşik değerin risk altındaki grubu riski olmayan gruptan ayırması gerekmektedir. Erişkinlerde hipertansiyon tanısı için sınır değer belirlenmiştir. Çocuklarda ise yaş, cinsiyet, büyüme gibi çeşitli faktörler kan basıncını etkilediği için tek bir eşik değer bulunmamaktadır. 1977, 1987 ve 1996 yıllarında yayımlanan ve çok sayıda sağlıklı çocukta yapılan çalışmada (Report of the Task Force on Blood Pressure Control in Children) Amerika Birleşik Devletle-ri'nde yaşayan 0-18 yaş grubundaki çocukların normal kan basıncı değerleri belirlenmiştir. Bu çalışmada %95'in altındaki değerlerin normal, %90-95 arası değerlerin yüksek normal, bunun üzerinde ölçülen değerlerin hipertansiyon olarak kabul edilmesi önerilmiştir (2). Normal kan basıncı genetik ve çevresel etkenlerle değişmektedir, her toplum kendine özgü normal kan basıncı değerlerini belirlemelidir. Ülkemizde 5599 sağlıklı çocuk ve adolesanın kan basıncı ölçümlerinden elde edilen eğriler Türk çocuklarında normal kan basıncı değerlerini göstermekte ve hipertansiyon tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır (3). Kan basıncının gün içinde değişebilme özelliği ve heyecan, aktivite gibi durumlarda yükselebilmesi nedeniyle tek seferlik ölçümlerle elde edilen kan basıncı değerleri ile hipertansiyonun tanısının konulması mümkün olmayabilir. Bu nedenle günlük yaşam sırasında 24 saat boyunca kan basıncının ölçümünün yapılmasını sağlayan "yaşam içinde kan basıncı izlemi" (YİKBİ) geliştirilmiştir. İlk kez 1962 yılında, Maurice Sokolow yarı otomatik bir aletle kan basıncı ölçümü yapmıştır (4). 1970'lerin ortalarında ise tam otomatik ölçüm yapabilen aletler geliştirilmiştir ve 1980'lerin ikinci yarısında ilk kez 24 saat yaşam içinde kan basıncı izlemi uygulanmaya başlamıştır (4,5). Yaşam içinde kan basıncı izlemi oskültatuar, osilometrik ve oskülta-tuar ölçümle beraber EKG kaydı da yapabilen aletlerle gerçekleştirilmektedir. Çocuklarda YİKBİ'nin osilometrik metotla yapılması tercih edilmektedir (6,7). Yaşam içinde kan basıncı izlemi yapılırken çocuğa uygun boyutta manşon kullanılmalıdır. Manşonun boyu çocuğun dirsek omuz mesafesinin 2/3'ünü kapsamalıdır. Uygulamada aktif olarak kullanılmayan kol seçilmelidir ve izleme başlamadan önce kan basıncı her iki kolda bir kez yapılan ölçümle clenetlenmeli-dir. Eğer iki kol arasında kan basıncı değerleri açısından anlamlı fark varsa kan basıncının yüksek bulunduğu koldan ölçüm yapılması uygun olur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

I. NorvvotKİ VF.
Hypertensio
n Pediatr Rev 2002;23:197-208.
1. National high blood pressure education program working group on hypertension control in children and adolescents. Up¬date on the 1987 task force report on high blood pressure in children and adolescents: A working group report from the National High Blood Pressure Education Program. Pediatrics 1990;98::ll3-5.
5. Bald M. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents. Minerva Pediatr 2002;54:13-24.
(). Simckes AM. Srivasiava T, Alını US. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents. Clin Pediatr 2002; 41:549*564.
7. Lurbe E, Re don J, Ambulatory blood pressure monitoring in children ami adolescents; the future, j Hypertens 2000; 18:1351-1354.
8. Lurbe E, Thijs L. Redon J, Alvarez V, TaconsJ, Staessen J. Diurnal blood pressure curve in children and adolescents. J Hypertens 1996;14:41-46.
9. Fall" F, Barzon L, Rabbia F, et al. (arcadian blood pressure pal-terns and life stress. Psychotlier Psychosom 2002;71:350-356.
10. Sorof J, Port man RJ, Ambulatory blood pressure monitoring in the pediatric patient. J Pediatr 2000;136:578-586.
11. Wiihl E. Wine K, Soergel M, el al. Distribution of 24-hour ambulatory blood pressure in children; normalized reference values and role of body dimensions. J Hypertens 2002:20:1995¬2007.
12. O'Brien E. Ambulatory blood pressure monitoring in ılıe management of hypertension. Heart 2003;89:571-576.
13. Hornsby JL. Mongan PF, Taylor AT, et al. While coat hypertension in children. J Farm Pract 1991;33:617-623.
14. Farmer CK, Goldsmith DJ, Cox J, et al. An investigalion of the effeel of advancing uraemia, renal replacement theraphy and renal transplantation on blood pressure diurnal variability. Nephrol Dial Transplant 1997;12:2301-2307.
15. Seeman T, John U, Blahova K, el al. Anibulaiory blood pressure monitoring in children with unilateral niulticystic dysplasia kidney. Eur J Pediatr 2001;160:78-83.
16. Patzer L, Seeman T, Luck C, el al. Day- and night-time blood pressure elevation in children with higher grades of renal scarring. J Pediatr 2003;142:117-122.
17. Morgan H, Khan I, Hashmi A, et a!. Ambulatory blood pressure monitoring after renal transplantation in children. Pediatr Nephrol 2001;16:843-847.
18. Baluarle HJ, Gruskin Ali, Ingelfinger JR. el al. Analysis of hypertension postrenal tranplanlation. Pedialr Nephrol 1994; 8:570-573.
19. Lurbe E, Torro I, Rodriguez C, el al. Birth weight influences blood pressure values and variability in children and adolescents. Hypertension 2001;38:389-393-
20. Guntsche 2, Saravi FD, Reynals EA, et al. Parenteral hypertension and 24 li-blood pressure in children prior lo diabetic nephropathy. Pediatr Nephrol 2002;17:157-!6-t.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com