Buradasınız

Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre

Evaluation of Percutaneous Renal Biopsy Results in Children: An Eleven-Year Survey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Percutaneous renal biopsy is an important method to establish a pathological diagnosis, to monitor the disease progression and to assess the response to therapy in children. The aim of this retrospective study was to analyse the renal biopsy results and to review the indications for children. Total 458 renal biopsies of 374 patients [(189 boys, 185 girls)aged 1 month-15 years (average: 7.4±4.1 years)] were performed by percutaneous technique guided by ultrasonography in our institution during the period between January 1994 and December 2004. Biopsy indications and diagnoses as well as management and outcome of patients were determined by investigation of clinic records. Eighty-four repeat biopsies were performed during the observation period (second biopsy in 68, third biopsy in 15 patients and fourth in 1 patient). The mean number of glomeruli obtained was 28.22±21.66. The most common renal biopsy indication was nephrotic syndrome in 175 (46.8%) cases. Other indications were renal involvement of systemic diseases (16.8%), nephritic syndrome (12.1%), isolated hematuria (10.9%), acute renal failure (4.8%), chronic renal failure (3.5%), isolated non-nephrotic proteinuria (1.4%) and others (3.7%). The most frequent nephropathy was fo-cal segmental glomerulosclerosis (19.8%). Other diagnostic entities were minimal change disease (14.4%), membranoproliferative glomerulonephritis (11.8%), IgA nephropathy (11.2%), diffuse proliferative glomerulonephritis (7%), lupus nephritis (4.8%), mesangi-al proliferative glomerulonephritis (3.5%), amyloidosis (1.6%), membranous glomerulonephritis (1.6%), crescentic glomerulo-nephritis (1.6%), normal (7.5%) and others (10.2%). Diagnostic ma- terial was not obtained in 19 (5 %) renal biopsies. No complications such as loss of the kidney, serious infection or hemorrhage of cli¬nical importance were observed. Percutaneous renal biopsy is a useful diagnostic method and can be used as a therapeutic guideline in children with renal disease.
Abstract (Original Language): 
Çocuklarda böbrek biyopsisi, böbrek hastalıklarının tanısında, hastalığın ilerlemesinin takibinde ve tedaviye verilen cevabın izlenmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde yapılan perkütan böbrek biyopsi sonuçlarının incelenmesi ve böbrek biyopsisi endikasyonlarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği'nde Ocak 1994 ile Aralık 2004 arasında ultrasonografi eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi yapılan toplam 374 hastanın 458 böbrek biyopsi sonucu incelenmiştir. Veriler Microsoft Excel programına işlenmiş ve Microsoft SPSS 12.0 programında değerlendirilmiştir. Hastaların 189'u erkek, 185'i kız olup yaş ortalaması 7.4±4.1 (yaş dağılımı: 1 ay-15 yaş) yıldır. Ortalama glomerül sayısı 28.22±21.66 olarak saptanmıştır. Hastaların 68'ine ikinci kez, 15 hastaya üçüncü kez ve bir hastaya dördüncü kez biyopsi tekrarı yapılmıştır. Biyopsi endikasyonları arasında ilk sırayı 175 (%46.8) hasta ile nefrotik sendrom alırken, diğer endikasyonlar sistemik hastalıkta böbrek etkilenmesi (%16.8), nefritik sendrom (%12.1), izole hematüri (%10.9), akut böbrek yetmezliği (%4.8), kronik böbrek yetmezliği (%3.5), non-nefrotik proteinüri (%1.4) ve diğerleri (%3.7) olarak saptanmıştır. Böbrek biyopsisi sonuçlarında en sık saptanan tanı fokal segmental glomerüloskleroz (%19.8) olmuştur. Minimal lezyon hastalığı (%14.4), membranoproliferatif glomerülonefrit (%11.8), IgA nefropatisi (%11.2), difüz proliferatif glomerülonefrit (%7), lupus nefriti (%4.8), mezangiyoproliferatif glomerülonefrit (%3.5), amiloidoz (%1.6), membranöz glomerülonefrit (%1.6), kresentik glomerülonefrit (%1.6) ve diğerleri (%10.2) saptanan diğer patolojik tanılardır. Sonuçların %7.5'i normal olarak değerlendirilirken, 19 (%5) biyopsi yetersiz glomerül olması nedeniyle değerlendirilememiştir. Klinik önemi olan hiçbir komplikasyon gözlenmemiştir. Çocuklarda yapılan perkütan böbrek biyopsisi tanısal açıdan faydalı, tedaviyi yönlendirici, güvenli ve etkili bir işlemdir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Kark RM. Renal biopsy. JAMA 1968;205:220-6.
2.
Tınaztep
e K, Güçer fi. Çocukluk çağında böbrek biyopsisinin önemi. In: Özalp İ, Yurdakök M, Coşkun T (eds), Pediatride Gelişmeler. 1. basım, Ankara: 1999;812-27.
3. Cohen AH, Nast CC, Adler SG, Kopple JD. Clinical utility of kid¬ney biopsies in the diagnosis and management of renal disease.
Am J Nephrol 1989;9:309-15.
4. Gault MH, Muehrcke RC. Renal biopsy: Current views and controversies. Nephron 1983;34:1-34.
5. Madaio MP. Renal biopsy. Kidney Int 1990;38:529-43.
6. Al Rasheed SA, Al Mugeiren MM, Abdurrahman MB, Elidrissy AT. The outcome of percutaneous renal biopsy in children: an analysis of 120 consecutive cases. Pediatr Nephrol 1990;4:600-
607.
7.
Gündü
z Z, Düşünsel R, Poyrazoğlu MH, et al. Çocuklarda böb¬rek iğne biyopsisi: 60 hastada böbrek iğne biyopsilerinin retros-pektif değerlendirilmesi. İst Çocuk Klin Derg 1996;31:277-280.
8. Demirören K, Özel A. Çocuklarda böbrek biyopsisi endikasyon-ları ve ultrasonografi eşliğinde perkütan teknik. T Klin J Med Sci
2003;23:353-8.
9. Coppo R, Gianoglio B, Porcellini MG, Maringhini S. Frequency of renal diseases and clinical indications for renal biopsy in
children. Nephrol Dial Transplant 1998;13:293-7.
10. Riviera F, Gomez LJM, Garcia PR. Frequency of renal patholoy in Spain 1994-1999. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1594-1602.
11. Choi IJ, Jeong HJ, Han DS, et al. An analysis of 4514 cases of re¬nal biopsy in Korea. Yonsei Med J 2001;42:247-54.
12. Fogo A. Renal pathology. In: Barratt TM, Avner ED, Harmon WE (eds), Pediatric Nephrology. 4th Ed. Lippincott Williams and
Wilkins 1999, pp:391-413.
13.
Ere
k E, Serdengeçti K, Süleymanlar G. Türkiye 2003 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Rapo¬ru. Türk Nefroloji Derneği Yayınları. İstanbul. 2004.
14.
Hisan
o S, Kwano M, Hatae K, et al.Asymptomatic isolated mic-rohaematuria: natural history of 136 children. Pediatr Nephrol
1991;5:578-81.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com