Buradasınız

Enürezis

Enuresis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Enuresis is an unvoluntary miction that is seen after 5 years of age when the sphincter control is expected to be developed. It is recommended to be called as "delayed or complicated toilet educat i o n " before five years of age. Genetic factors are the most claimed etiologic cause. Detailed history must be taken and a complete physical examination must be done for the evaluation of children with enuresis. Children and family education is the most important point on treatment. The families of children who are under 5 years of age must be informed about the causes, prevalance, prognosis and the reversibility of enuresis and it is recommended to seek medical advice if they still have the same problem. The time of asking the doctor is very important on enuresis treatment. In some of the cases, there was significant improvement just after making an appointment with a doctor. Treatment choices can be divided into two groups as pharmacological or nonpharmacological. Nonpharmacological methods must be the first choice. Alarm equipments are considered as the most effective treatment method. Imipramine, desmopressin and anticholinergics are used in pharmacological therapy. When immediate effect is needed, desmopressin is the first choice; and if there is depression, sleep disorders and attention deficit with enuresis imipramine is the first choice.
Abstract (Original Language): 
Enürezis, sfinkter kontrolünün gelişmiş olması beklenen yaş olan, en geç 5 yaşından sonra çocuğun istem dışı idrar yapmasıdır. Beş yaşından küçük çocuklarda bu belirtinin "gecikmiş ya da sorunlu tuvalet eğitimi" olarak tanımlanması önerilmektedir. Genetik etkenler en sık Öne sürülen etiyolojik nedendir. Enürezis noktürnalı çocukların değerlendirilmesinde ayrıntılı bir öykü alınmalı ve tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Tedavide en önemli nokta çocuğun ve ailenin eğitimidir. Beş yaşından küçük çocukların aileleri enürezisin nedenleri, yaygınlığı, prognozu, kendiliğinden geçebileceği konusunda bilgilendirilmeli, sorunun geçmemesi durumunda başvurmaları Önerilmelidir. Enürezis tedavisinde hekime başvuru anı çok önemlidir. Olguların bir bölümünde, yalnızca bir hekimden randevu alındıktan sonra bile önemli ölçüde düzelme görülmüştür. Tedavi yöntemleri farmakolojik ve nonfarmakolojik olarak iki ana grupta incelenebilir. İlk seçilecek yöntem nonfarmakolojik yöntemler olmalıdır. Alarm cihazları en etkin tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Farmakolojik tedavide imipramin, desmopresin ve antikolinerjikler kullanılır. Desmopresin hemen etki istenen durumlarda, imipramin enürezisle birlikte depresyon, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliğinin olduğu durumlarda ilk seçenektir.

REFERENCES

References: 

l Mikkelsen
111. Elimination disorders. İn: Kaplan HI, Sadock B) t L-tls >. Comprehensive Textbook ot Psychiatry, Baltimore: Williams and Wilkin*: IW, pp. 2337-2344.
2. Mikkelsen F.|. Modern approaches to enuresis and encopre-sis. In: Lewis M (od), Child :uul Adolesceni Psyvhiinry. Malli-miinv W illiams anil Wilkins; 1996, pp. 583-591.
3. Wan J. Greenfield s. Enuresis and common voiding abnormalities. Ped Clin North Am 1997;44:1117.
4.
Aygü
n C. Tekgül S. Çocuklarda idrar kontrolü ve işeme dis-fonksiyonu. Katkı Pediatri Dergisi 1998;19(1):65-71.
5.
Türkme
n M. Noklümal enürezis. lürkıye Klinikleri Pcdıtlıık Nefroloji Özel Sayısı 2004;2(2>:175-1H()
6. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000, pp. 118-21.
7.
Üna
l F. Enürezis nokıürna. Kaıkı Pediatri Dergisi 1996; 17(5): 789-802.
8. Gontard A. Schaumhurg H. Ihtlltnunn E. Elber fi. Ritıig S The Genetics of Enuresis: A Review. J t irol 2(X)1;166:2<438H3.
9- Neveus T, Lackgren G, Tuvemo T, Hetta J. Hjahnas K, Sten-lierg A. Fnuresis-Background and Treatment, Seand I Urol Nephrol Suppl 2000;206:M3-
10. Eiberg H, Berendt 1, Mohr J. Assignment of dominant inherited nocturnal enuresis (ENURD to chromosome 13q. Nal Genet 1995:10:354-356.
11. Djurliuiis | C, Rittig S. Nocturnal enuresis. Cun* Opin Urol 2002;12:313-20.
12.
Kiba
r Y. Yağcı S, Dayanc M. İşeme fonksiyon bozuklukları Güncel Çocuk Ürolojisi 20O4;117-l42.
13-
Thiedk
e CC. Nocturnal enuresis. American Family Physician 2003. April 1. Vol 67, Num 7. j 14. Alpay H. Bıyıklı NK. İşeme bozukluktan. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2003;12<3>:122-12(>.
15.
Üna
l F, Pehlivaniürk B, Baysal B, Yavaş İ, Sonuvaı B Enürezis noklümada randevu almanın ledavi edici rolü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi IW5;2<3>:142-146.
16. EvansJ. Evidence based management of nocturnal enuresis. BMJ 17 November 2001;323:1167-9.
İ
17. Groenewegen AL, Blom J, Sukhai R, Heijden B. Effk'âcy of d es i nop ress in combined with alarm therapy lor nionnsymp tomatie nocturnal enuresis.J l'rol 2001;l66:2i56-8.
I 18. Schmitt BD. Nociumal enuresis, Pedialr Rev I997;I8<6>:183-91.
19. Meadow SR. Enuresis. In: Edelmann CM (ed). Pediatric Kidney Disease. Vol II Boston: Little, Brown and Company: 1992, pp. 2015-23.
20.
lekgü
l S F.nürczıs nnktürnn ı üroloflk bir bakış acısı Katkı Pediatri Dergisi 1998;19(l):50-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com