Buradasınız

2001-2007 So n Dönem Böbrek Yetmezliği Olgularımızın Geriye Dönük Analizi

Analysis of Our Cases With End Stage Renal Disease in a Period Between 2001 and 2007

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The etiology of end stage renal disease (ESRD) varies with the country, ethnicity, and sex. Climate conditions, socioeconomic status, cultural and environmental factors may play an important role in etio-logic distribution of ESRD. We retrospectively analyzed 535 patients in Dicle University School of Medicine, Department of Nephrology. The patients had a creatinine clearance below 15 ml/min per and did not take any type of renal replacement therapy. Hypertension, diabetes mellitus, and urologic disorders were the most common causes of ESRD. It was striking that urologic disorders constituted 11.1% of ESRD cases as the third most common cause, and 42.3% of these subjects had urolithiasis. No difference regarding sex, hemoglobin, parathyroid hormon, erythropoietin calcium, phosphorus between subjects within different etiologies. In conclusion, hypertension and diabetes mellitus account for half of the ESRD etiology as expected. But urologic disorders, may be preventable when diagnosed early, are more common than world and Turkey registries. More attention must be provided in diagnosis and treatment of urologic disorders. Comprehensive and efficient schedules targeted to early diagnose and treatment of renal stone disease must be initiated.
Abstract (Original Language): 
Son dönem böbrek yetmezliğine ISDBY> yol aÇfln nedenlerin dağılımı ülkeden ülkeye, ırk ve cinsiyete göre farklılıklar göstermektedir. SDBY gelişiminde iklim, sosyoekonomik koşullar, kültürel farklılıklar ve çevresel faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji kliniğine yatırılarak SDBY tanısı konulmuş 535 hasta geriye dönük olarak analiz edildi. Olguların tümü kreatinin klirensi 15 ml/dk'nın altında olan, henüz herhangi bir renal replasman tedavisi (RRT) almamış hastalardı. Hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM! ve ürolojik hastalıklar SDBY'nin en sık görülen nedenleri olarak saptandı. Ürolojik nedenlerin %11'lik oranla 3. sırada yer alması ve taş hastalığının ürolojik nedenlerin %42.3 gibi yüksek diliminden sorumlu olması dikkat çekiciydi. SDBY'deki hasta grupları arasında cinsiyet, hemoglobin, parathormon, eritropoetin, kalsiyum, fosfor açısından istatistiksel olarak fark olmadığı saptandı. Sonuç olarak, bölgemizde DM ve HT ikilisi beklendiği gibi SDBY olgularının yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Erken dönemde farkına varıldığında önlenebilir olan ürolojik hastalıkların bölgemizdeki SDBY nedenleri arasındaki oranı, ülkemizdeki ve dünyadaki kayıtlardan daha yüksektir. Bölgemizde taş hastalığının erken dönemde tanı ve tedavisine yönelik geniş kapsamlı, etkin çalışma programlan başlatılmalıdır.

REFERENCES

References: 

1. Hin..m Z. Kcrvancioglu M. Katar s ve ark. 'Ilıt' etiology of reli:! I failure in South-East Anatolia. Pediaır Nephrol 2IHH>; 14(11:87-8.
2.
Hali
k II. Yel s. Yolbag İ ve ark. Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği etyolojîst. 20cvi, İstanbul.
ı. Frek [-:. Süleymanlar ti. Serdeııgecii K. ve Türk Nefroloji Derneği Registry Grubu. Türkiye'de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2001. Art ofset, İstanbul,
S. Erek E, Süleymanlar G, Serdengeçti K, ve Türk Nefroloji Derneği Registry Grubu. Türkiye'de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2003. Arı ofset, İstanbul.
6.
Ere
k E, Süleymanlar G. Serdengeçti K ve Türk Nefroloji Derneği Registry Grubu. Türkiye'de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2004. Art ofset, İstanbul.
7.
Ere
k E, Süleymanlar G, Serdengeçti K, ve Türk Nefroloji Derneği Registıy Grubu. Türkiye'de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2005. Art ofsel, İstanbul.
8. Ahun B, Arici M. Nergizoglu G ve ark. For the Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases, Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey (the PatenT study) in 2003. J Hypertens 2005;23(10):1817-23.
9. Camİlle AJ, Krowleski AS, Rogus J ve ark. Epidemic of end-stage renal disease in people with diabetes in the United Slates population: do we know the cause? Kidney hit 2005;67:l684-lo91.
10. USRDS 1998 Annual Data Repon. Incidence and prevalence of ESRD. Am J Kidney Dis 1998;32 [Supp 11:38-49.
11. KlahrS. Obstructive nephropathy. Kidney [nl 1998;54(l):286-300.
12. Gambaro G, Favaro S, D'Angelo A. Risk for renal failure in nephrolithiasis. Am J Kidney Dis 2001;37(2):233-43.
13.
Günbe
y S, Narlı N, Kervancıoğlu M ve ark. Kronik böbrek yetmezlikli 93 olgunun değerlendirilmesi. 1994 XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Kitabı s:26.
14. Şirin A, Emre S, Alpay H ve ark. Etiology of chronic renal failure in Turkish children. Pediatr Nephrol 1995;9<5):549-52.
15.
Alpa
y H, Yıldız N, Özçay S. Kronik böbrek yetersizliğinde et-yolojik değerlendirme. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2002; 11(3): 144-148.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com