Buradasınız

AKRABA OLMAYAN CANLI DÜNÜRLERDEN BÖBREK TRANSPLANTASYONU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Transplantasyon son dönem böbrek yetersizliğinin tedavisinde en iyi rehabilitasyonu sağlayan seçkin tedavi şeklidir. Cerrahi tekniğin standart hale gelmesi ve yeni immunosupressif ilaçların kullanıma sokulması ile bu tedavi yönteminde ortaya çıkan komplikasyonlar büyük oranda azaltılabilmiştir. O nedenle, kronik böb¬rek yetersizlikli hastaların büyük çoğunluğu transplan¬tasyona adaydır. Buna rağmen, yeterli sayıda donör bulunamadığı için transplantasyon daha yaygın şekil¬de uygulanamamaktadır. Kadavralar tüm dünyada en yaygın olarak kullanı¬lan donör kaynağıdır. Ancak, değişik ülkelerde yapı¬lan çalışmalar bu tür donörlerin ihtiyacı karşılamaya kafi gelmediğini ve kadavra böbrek bekleme listelerin¬de transplantasyon olmak için bekleyen hasta sayısının giderek arttığını göstermektedir. Örneğin, ABD'de ya¬pılan bir çalışmada, 1991 yılı içinde yapılan toplam transplantasyon sayısı 10.000 civarında olduğu halde, bekleyen hasta sayısı 18.000'in üzerine çıkmıştır (1). Ülkemizde ise donör azlığı sorunu daha yoğun ola¬rak yaşanmaktadır. Son yıllarda kadavradan yapılan transplantasyonların sayısı, transplantasyon olmayı beklerken diyalizde vefat eden hastaların sayısından daha azdır. Özetle, henüz ne gelişmiş ülkelerde, ne de ülke¬mizde kadavra donörlerden elde edilebilen organlar do-nör azlığı sorununa çözüm getirecek durumda değildir. Kadavra donörlerin yetersiz kaldığı sürece akla ge¬len yegane seçenek canlı donörlerdir. Daar ve ark. (2), yaptıkları çalışmada canlı donörlerin 5 gruba ayrılarak incelenebileceğini bildirmişlerdir: 1. Kan akrabası olanlar, 2. Duygusal yakınlığı olanlar (eş, arkadaş, sevgili vb.), 3. Karşılık beklemeyen fedakar donörler, 4. Hediyesi ödüllendirilen ("rewarded gifting") donör-ler ve 5. Organlarını fütursuzca satan donörler. Hastanın organ donörü olabilecek nitelikte kan ak¬rabası veya duygusal bağlantısı olan bir yakını her za¬man bulunmamaktadır. Günümüzde geçerli olan değer yargıları da hiç karşılık beklemeden organını bağışla- yan canlı donörlere rastlamayı bir mucize haline getir¬miştir. O nedenle, en sık rastlanılabilecek canlı donör kaynağı, ismi ne olursa olsun, para karşılığında orga¬nını satmaya tevessül eden kimselerdir. Araştırmamızda, bu tip donörlerden, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan transplantasyonlarda, ortaya çıkan medikal, yasal ve etik problemleri irdelemeye çalışa¬cağız.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. United States Renal Data System. 1993 Annual Data Report. Am J Kid Dis 1993; 22: (SuppO).
2. Daar AS, Salahudeen A, Pingle A et al. Ethics and Com¬merce in live donor renal transplantation: Classification of the issues. Transplant Proc 1990; 22 (3): 922-924.
3. Cortesini R, Berloco P, Pretagostini R et al. 94 consecuti¬ve living unrelated kidney transplants : 8 year graft and patient actuarial survival. Transplant Proc 1993; 25: 1560-1562.
4. Sesso R, Klag MJ, Ancao MS et al. Kidney transplantation from living unrelated donors. Ann Intern Med 1992; 117:983-989.
5. Haberal M et al. Living unrelated kidney transplantation between spouses. World J Surg 1992; 16(6): 1183-1187
6. Sever M, Ecder T, Aydın AE et al. Living unrelated kid¬ney transplantation in third-world countries: High risk of complications besides the ethical problem. Nephrol Dial
Transplant 1994; 9: 350-354.
7. Abouna GM, Kumar MSA, Samhan M, et al. Commersi-alisation in human organs. A middle eastern perspective.
Transplant Proc 1990; 22; 918-921.
8. Salahudeen AK, Woods HF, Pingle A et al. High morta¬lity among recipients of bought living unrelated donor
kidneys. Lancet 1990; 336; 725-728.
9.
Olga
ç S. Kazai ve ilmi İçtihatlarla Türk Kanunu Medeni¬si ve ilgili Hususi Kanunlar. Hak Kitabevi, ismail Akgün
Matbaası, 1986.
10.
TBM
M Tutanak Dergisi Dönem 18, cilt 49, 19. Birleşim, Resmi gazete 23/11/1990.
11. The Council of Transplantation Society. Commercialisa¬tion in organ transplantation: The problems and some gu¬idelines for the practice. Lancet 1985; 2: 715-716.
12. Abouna GM et al. The negative impact of paid organ do¬nation, in Organ Replacement Therapy: Ethics, Justice, Commerce. In: Land W, Dossetor JB (eds), Springer, Verlag, Berlin, 1990.
13. Bach LD. Markets in kidneys. Lancet 1985; 2: 214.
14. Green PJ. Paying for organs from living donors. Lancet
1985; 2: 214.
15. Levey AS, Hou S, Bush Jr HL. Kidney transplantation from unrelated living donors. N Engl J Med 1986; 314; 914-916.
16. Sellami MM. Islamic position on organ donation and transplantation. Transplant Proc 1993; 25: 2307-2309.
5

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com