Buradasınız

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEĞİŞİK İKİ DOZ REKOMBİNANT HEPATİT B AŞISI UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

IMMUNE RESPONSE TO DIFFERENT DOSE RECOMBINANT HEPATITIS B VACCINE IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Hepatitis B vaccine is recommended different do¬sage and different way from the allot of study in he-modialysis patients. We aim to investigate the effect of single and double dose hepatitis B vaccine in hemodi-alysis patients. In this study there was 56 HD patients. Patients were divided into groups. There was 36 pati¬ents in the first and 20 patients in the second group. Patients were dialysed twice or three times weekly 4 hours with poly-sulphane membrane. 20 /ıgr dose of vaccine at 0, 1 and 6th months were given intramuscularly (IM) in the first group. 40 mgr dose of vaccine at the same time and route in the second group. Anti-HBs levels were measured before dialysis at 1,2 and 7 th months. Anti-HBs 10 > WI ml was accepted as a protective level using for hepatitis B virus infection. The data were analysed the APPS computer statistic programme with chi-square test, Student's t test. The level of anti-HBs was greater than 10 IU/ml 69 percent in first group, 85 percent in the second group at end of the seventh month. In the second group level of antiHBs was higher than the first group and was sig¬nificant statistically (p<0.05). In conclusion, we that recommended double dose hepatitis B vaccine in he-modialysis patients.
Abstract (Original Language): 
Bir çok çalışmada hemodiyaliz hastalarında hepa-tit B profitaksisinde değişik doz ve değişik aşılama programları önerilmektedir. Bu araştırmada hemodi¬yaliz hastalarında çift ve tek doz rekombinant hepatit B aşısının antikor cevaplarını karşılaştırdık. Araş¬tırmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Devlet Hastanesinde düzenli olarak diyalize giren 56 hasta dahil edildi. Birinci grupta 36 hasta, ikinci grupta 20 hasta vardı. Hastalar haftada 2 veya 3 kez düzenli olarak diyalize 4 saat süre ile polisulfon membranlı diyalize giriyorlardı. Birinci gruptaki has¬talara 20 /ıg recombinant hepatitis B aşısı (Gen-He-vac B, Pasteur - Merieux France) 0,1 ve 6'ncı aylarda intramuskuler olarak yapıldı. İkinci gruptaki hastala¬ra aynı dönemde 40 mikrogram aşı aynı yolla uygu¬landı. Kan örnekleri 1,2, 7'nci aylarda diyaliz öncesi alındı. Anti HBs seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. lOUlml'nin üzeri koruyucu olarak kabul edildi. Sonuç¬lar APPS bilgisayar istatistik programında Chi-squa¬re ve Student's t testi ile değerlendirildi. 7'nci ayın so¬nunda birinci gruptaki hastaların % 69'unda, ikinci gruptaki hastaların % 85'inde anti-HBs düzeyi koru¬yucu düzeyi olan 10 Ulml'nin üzerinde idi. Çift doz aşı uygulanan hastalarda koruyuculuk oranı daha yüksek olup iki grup arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı idi (p<0.05). Hemodiyaliz hastalarında tek doz aşı uygulaması yerine çift doz aşı yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
FULL TEXT (PDF): 
97-100

REFERENCES

References: 

1. Geraldine M, Hward A, Polk F. Seroepidemiology of hepatitis B virus infection in the United States. Am J Med 1989; 87: 5-10.
2. Kane MA, Alter MJ, Stehpen C, Lorgalis HS. Hepatitis B infection in United States. The Am J Med 1989; 87: 11-13.
3. Kılıçturgay K, Badur S, Balık t, Bilgiç A. Türkiye'de viral hepatitler, HBV virolojik ve serolojik tanı, HBV epidemiyolojisi, HBV'den özgül korunma. Kılıçturgay K (ed). Viral Hepatit. Tayf oftset. İstanbul 1992; ss 1¬104.
4. Hollinger BF. Factors influencing the immune response hepatitis B vaccine, booster dose guidelines and vaccine protocol recommendations. Am J Med 1989; 87: 36-40.
5. Gold CH. Hepatitis in haemodialysis unit; Baragwanath Hospital. S Afr Med J 1979; 11: 214-217.
6. Farzadegan H, Harbour C, Alfa A. The prevalence of hepatitis B surface antigen and Antibody in the blood donors and high risk groups in Iran. Vox Sang 1979; 37: 182-186.
7. Fujiyama S, Yoshida K, Sato T, et al. Immunogeicity and safety of recombinant yeast derived hepatits B vac¬cine in hemodialyisis patients. Hepatogastroenterology. 1990;37:140-144.
8. Horak W, Leither C, Kemenesi W, Pinggera W. Effici-acy and tolerance of hepatitis B vaccination on medical personel and hemodialysis patients Wien Klin Woc-
henschr. 1984; 96: 141-165.
9. Demyster J, Colaert PJ, Groote G, et al. The efficiacy of heat inactivated hepatitis B vaccine in haemodialysis pa¬tients and staff. Double blind placebo controlled trial.
Lancet. 1983; 10: 132-1328.
10. Crosnier J, Jungers P, Courouce AM, et all. Randomised placebo controlled trial of hepatitis B surface antigen vaccine in French haemodialysis units. Lancet. 1981;
11:797-800.
11. Stevens CE, Szmuness W, Goodman Al, et al. Hepatitis B vaccine: Immune responses in haemodialysis patients.
Lancet 1980; 6:1211-1213.
12. Buti M, Viladomiu L, Olmos A, et al. Long term immu-nogenecity and efficacy of hepatitis B vaccine in hemo-
dialysis patients. Am J Nephrol 1992; 12: 144-147.
13. Brugera M, Cramades M, Mayor A, et al. Immunogene-citiy of a recombinant hepatitis B vaccine in HP. Post¬grad Med J 1987; 63 (suppl 2): 155-158.
14. Leijs S, Kramer P, Heijtink RA, et al. Hepatitis B vacci¬nation of haemodialysis patients: Randomized control¬led comparing plasma derived vaccine with and without
99
pre S2 antigen. Eur J Clin Invest 1990; 20: 540-545.
15. De-Graeff PA, Dankert J, De-Zeeuw D, et al. Immune response to two different hepatitis B vaccine in haemo-dialysis patients. Nephron 1985; 40: 156-160.
16. Miguel B, Manuel C, Jose M, Rafel E. Immunogenecitiy of a yeast derived Hepatitis B vaccine in hemodialysis patients. The Am J Med 1989; 87 (suppl 3): 30-35.
17. Pattison CP, Maynard JE, Webster HM. Serological and epidemiological studies of hepatitis B in hemodialysis unit. Lancet 1973; 27: 901-906.
100

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com